• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Ζημιανίτης-Ευρωπαίος Εισαγγελέας' | 17 Φεβρουαρίου 2021, 21:17

    Στην παρ. 4 του άρθρου του σχεδίου νόμου ορίζεται ότι ο αρχαιότερος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου [Ευρωπαίος Εντεταλένος Εισαγγελέας] έχει τη διοικητική ευθύνη του Γραφείου ΕΕΕ για κάθε ζήτημα μη ρυθμιζόμενο από τον Κανονισμό EPPO. Στο άρθρο 16 παρ. 7 του Κανονισμού ΕPPO ορίζεται ότι "Το Συλλλογικό Όργανο κατά το διορισμό κάθε ευρωπαίου εισαγγελέα ορίζει έναν εκ των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων του ιδιου κράτους, ο οποίος θα αντικαθιστά τον ευρωπαίο εισαγγελέα σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να σκήσει τα καθήκοντά του ή εγκατέλειψε τη θέση του (...)". Θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξυ (α) του έχοντος τη διοικητική ευθύνη του Γραφείου ΕΕΕ (αρχαιότερου) Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου (κάτι που απηχεί και τον κανόνα της ιεραρχικής υποταγής και αρχαιότητας στον εισαγγελικό κλάδο) και (β) του ΕΕΕ ο οποίος θα οριστεί ως αντικαταστάτης του Ευρωπαίου Εισαγγελέα κατά το άρθρο 16 παρ. 7 του Κανονισμού EPPO, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι εκείνος που είναι ο αρχαιότερος στο Γραφείο ΕΕΕ (δηλ. ο εκεί υπηρετών Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και έχων τη διοικητική ευθύνη του Γραφείου. Τούτο διότι, η αντικατάσταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, απαιτεί μια σειρά δυνατοτήτων (γνώση ξένης γλώσσας, δυνατότητα επείγουσας συμμετοχής σε συναντήσεις στην έδρα του EPPO στο Λουξεμβούργο κ.λπ.) που καλό είναι να διερευνηθούν συγκεκριμένα και κατά περίπτωση κατά πόσον συντρέχουν μεταξύ των ΕΕΕ που θα διοριστούν, πριν οριστεί ο αντικαταστάτης του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Παρεμφερές είναι το ζήτημα των επιπλέον καθηκόντων που είναι δυνατόν να ανατεθούν από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στον κατά τα ανωτέρω αντικαταστάτη του (λ.χ. θεσμική εκπροσώπηση του EPPO, εσωτερικός συντονισμός του Γραφείου ΕΕΕ, επικοινωνία και σχέσεις με ΜΜΕ) και που τώρα συζητείται υπό μορφή Απόφασης που θα υιοθετηθεί στον ΕPPO. Επομένως, απαιτείται μια ευέλικτη διάταξη που να αφήνει το περιθώριο αντικαταστάτης του Ευρωπαίου Εισαγγελέα να μην είναι αποκλειστικά ο αρχαιότερος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που υπηρετεί στο Γραφείο ΕΕΕ. Πρόταση : Να αναδιατυπωθεί η παρ. 4 του άρθρου 10 του σχεδίου νόμου ως εξής: "Τη διοικητική ευθύνη του Γραφείου ΕΕΕ για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται ή δε συνάγεται από τον Κανονισμό 2017/1939, έχει ο αρχαιότερος αντεισαγγελέας του Αρειου Πάγου, ο οποίος υπηρετεί σε αυτό, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 16 παρ 7 του πιο πάνω Κανονισμού και των καθηκόντων που είναι δυνατόν να ανατεθούν στον αντικαταστάτη του Ευρωπαίου Εισαγγελέα".