Άρθρο 10 Σύσταση και εσωτερική λειτουργία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

1. Συστήνεται λειτουργικά ανεξάρτητο Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (Γραφείο ΕΕΕ), που εδρεύει στην Αθήνα. Ο χώρος στέγασης του Γραφείου ΕΕΕ ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
2. α. Για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποθέσεων και διακίνησης εγγράφων και πληροφοριών του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων με τις εθνικές ελεγκτικές, διωκτικές, εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με μέριμνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα, σύνδεση με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ – Π.Π) και με το Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων (C.M.S.) της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας των άρθρων 44 και επόμενα του Κανονισμού 2017/1939.
β. Το Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων αποκτά, με τη συνδρομή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πρόσβαση στην ασφαλή διαδικτυακή πύλη και στην ασφαλή υπηρεσία που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις άμεσες ανάγκες διακίνησης εγγράφων και πληροφοριών.
3. Η εσωτερική λειτουργία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων δύναται να καθορίζεται από κανονισμό, ο οποίος καταρτίζεται από τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς σε ολομέλεια. Ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας υποβάλλεται στον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα για ενημέρωση και ακολούθως αναρτάται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων. Κατά τον ίδιο τρόπο συμπληρώνεται, τροποποιείται και αντικαθίσταται ο ανωτέρω κανονισμός. Αντικείμενο του εν λόγω κανονισμού είναι ιδίως η πρόβλεψη διαβίβασης ετησίως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου γενικών στατιστικών στοιχείων, τα οποία απεικονίζουν τον συνολικό αριθμό υποθέσεων κατ’ αδίκημα και τον συνολικό αριθμό κατ’ αδίκημα: α) των δικογραφιών που αρχειοθετήθηκαν και β) των ποινικών διώξεων που ασκήθηκαν, έπαυσαν, κηρύχθηκαν απαράδεκτες, κατέληξαν σε αθώωση, οδήγησαν σε καταδίκη ή εκκρεμούν.
4. Τη διοικητική ευθύνη του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται ή δεν συνάγεται από τον Κανονισμό 2017/1939, έχει ο αρχαιότερος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος υπηρετεί σ΄ αυτό.

 • 17 Φεβρουαρίου 2021, 21:17 | Δημήτριος Ζημιανίτης-Ευρωπαίος Εισαγγελέας

  Στην παρ. 4 του άρθρου του σχεδίου νόμου ορίζεται ότι ο αρχαιότερος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου [Ευρωπαίος Εντεταλένος Εισαγγελέας] έχει τη διοικητική ευθύνη του Γραφείου ΕΕΕ για κάθε ζήτημα μη ρυθμιζόμενο από τον Κανονισμό EPPO.
  Στο άρθρο 16 παρ. 7 του Κανονισμού ΕPPO ορίζεται ότι «Το Συλλλογικό Όργανο κατά το διορισμό κάθε ευρωπαίου εισαγγελέα ορίζει έναν εκ των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων του ιδιου κράτους, ο οποίος θα αντικαθιστά τον ευρωπαίο εισαγγελέα σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να σκήσει τα καθήκοντά του ή εγκατέλειψε τη θέση του (…)».
  Θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξυ (α) του έχοντος τη διοικητική ευθύνη του Γραφείου ΕΕΕ (αρχαιότερου) Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου (κάτι που απηχεί και τον κανόνα της ιεραρχικής υποταγής και αρχαιότητας στον εισαγγελικό κλάδο) και (β) του ΕΕΕ ο οποίος θα οριστεί ως αντικαταστάτης του Ευρωπαίου Εισαγγελέα κατά το άρθρο 16 παρ. 7 του Κανονισμού EPPO, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι εκείνος που είναι ο αρχαιότερος στο Γραφείο ΕΕΕ (δηλ. ο εκεί υπηρετών Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και έχων τη διοικητική ευθύνη του Γραφείου.
  Τούτο διότι, η αντικατάσταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, απαιτεί μια σειρά δυνατοτήτων (γνώση ξένης γλώσσας, δυνατότητα επείγουσας συμμετοχής σε συναντήσεις στην έδρα του EPPO στο Λουξεμβούργο κ.λπ.) που καλό είναι να διερευνηθούν συγκεκριμένα και κατά περίπτωση κατά πόσον συντρέχουν μεταξύ των ΕΕΕ που θα διοριστούν, πριν οριστεί ο αντικαταστάτης του Ευρωπαίου Εισαγγελέα.
  Παρεμφερές είναι το ζήτημα των επιπλέον καθηκόντων που είναι δυνατόν να ανατεθούν από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στον κατά τα ανωτέρω αντικαταστάτη του (λ.χ. θεσμική εκπροσώπηση του EPPO, εσωτερικός συντονισμός του Γραφείου ΕΕΕ, επικοινωνία και σχέσεις με ΜΜΕ) και που τώρα συζητείται υπό μορφή Απόφασης που θα υιοθετηθεί στον ΕPPO. Επομένως, απαιτείται μια ευέλικτη διάταξη που να αφήνει το περιθώριο αντικαταστάτης του Ευρωπαίου Εισαγγελέα να μην είναι αποκλειστικά ο αρχαιότερος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που υπηρετεί στο Γραφείο ΕΕΕ.
  Πρόταση : Να αναδιατυπωθεί η παρ. 4 του άρθρου 10 του σχεδίου νόμου ως εξής: «Τη διοικητική ευθύνη του Γραφείου ΕΕΕ για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται ή δε συνάγεται από τον Κανονισμό 2017/1939, έχει ο αρχαιότερος αντεισαγγελέας του Αρειου Πάγου, ο οποίος υπηρετεί σε αυτό, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 16 παρ 7 του πιο πάνω Κανονισμού και των καθηκόντων που είναι δυνατόν να ανατεθούν στον αντικαταστάτη του Ευρωπαίου Εισαγγελέα».

 • 11 Φεβρουαρίου 2021, 14:50 | Δημήτριος Ζημιανίτης-Ευρωπαίος Εισαγγελέας

  Η εσωτερική λειτουργία του Γραφείου ΕΕΕ ορθώς μπορεί να διέπεται από τον προβλεπόμενο εδώ εσωτερικό Κανονισμό. Ενημέρωση του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα δεν είναι απαιτούμενη, κατά την άποψή μας, αλλά για λόγους καλής συνεργασίας και λόγω της ευθύνης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την όλη λειτουργία του Γραφείου ΕΕΕ, δύναται να κοινοποιείται στην Κεντρική Υπηρεσία. Διατηρώ επιφυλάξεις ότι αντικείμενο του (εσωτερικού) κανονισμού του Γραφείου ΕΕΕ θα πρέπει να είναι «ιδίως» η πρόβλεψη διαβίβασης ετησίως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, γενικών στατιστικών στοιχείων, όσον αφορά στον αριθμό και στον τρόπο χειρισμού των υποθέσεων εκ μέρους του Γραφείου ΕΕΕ. Θα ήταν, ίσως, πιο ορθό ο εσωτερικός Κανονισμός του Γραφείου ΕΕΕ, εάν καταρτισθεί, να καθορίσει ποιο ή ποια θα είναι τα αντικείμενά του, σε προηγούμενη συνεννόηση με τον Επιβλέποντα Ευρωπαίο Εισαγγελέα και με βάση τις σχετικές οδηγίες (guidlines) που θα υιοθετηθούν από τον EPPO, διότι το ίδιο το Γραφείο ΕΕΕ δεν αποτελεί εθνική δικαστική υπηρεσία αλλά αποκεντρωμένο βραχίοντα του EPPO, ο οποίος έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του προς εξυπηρέτηση της ποινικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Συνεπώς, η διαβίβαση στατιστικών στοιχείων στην Εισαγγελία του Αρείου πάγου, ως κατ’ εξοχήν αντικείμενο («ιδίως») ενός τέτοιου εσωτερικού κανονισμού, δεν είναι σκόπιμο να αποτυπωθεί στο νόμο, διότι -εκτός άλλων- υποβαθμίζει το γεγονός ότι σκοπός του Γραφείου ΕΕΕ δεν είναι κυρίως η ενημέρωση των εθνικών δικαστικών αρχών για τις υποθέσεις, αλλά ο χειρισμός τους για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και σύμφωνα με τις ειδικές ή γενικές οδηγίες της (Συλλογικό Όργανο, Μόνιμα Τμήματα, Επιβλέπων Ευρωπαίος Εισαγγελέας).
  Καταληκτικά, θεωρώ ότι η πιο πάνω διάταξη πρέπει να απαλειφθεί από το σχέδιο νόμου.