• Σχόλιο του χρήστη 'Marcus Tullius Cicero' | 19 Φεβρουαρίου 2021, 10:45

    Ο περιορισμός της έκτασης του δικογράφου δεν συνάδει με τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 1 Συντ. και 6 της ΕΣΔΑ, καθώς περιορίζει υπέρμετρα τη δυνατότητα των προσφευγόντων να αναπτύξουν διεξοδικά τους ισχυρισμούς τους. Ακόμη και αν γίνει δεκτό ότι είναι εύλογος ένας σχετικός περιορισμός της έκτασης των δικογράφων, με βάση την μέχρι σήμερα εμπειρία, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η σοβαρότητα των υποθέσεων που άγονται ενώπιον του ΣτΕ. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις υποθέσεων, των οποίων η περιπλοκότητα και η φύση εκ των πραγμάτων προϋποθέτουν εκτενή ανάπτυξη. Όσο πιο περίπλοκη είναι η λειτουργία της Διοίκησης και όσο επεκτείνεται η παρεμβατικότητά της στην σφαίρα των ιδιωτών, τόσο πιο επιτακτική καθίσταται και η ανάγκη παροχής δικαστικής προστασίας. Ο περιορισμός της έκτασης το μόνο που πετυχαίνει είναι να αυξήσει τον κίνδυνο απόρριψης των δικογράφων με την αιτιολογία ότι οι οι ισχυρισμοί είναι π.χ. αόριστοι. Η δε χρηματική κύρωση που προβλέπεται σε περίπτωση υπέρβασης της προβλεπόμενης έκτασης του δικογράφου είναι μέτρο καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα.