• Σχόλιο του χρήστη 'Νεράιδας Δημήτριος' | 27 Οκτωβρίου 2012, 19:36

    Πρόταση τροπολογίας για το θέμα της μετάταξης. Στο άρθρο 49 παρ. 12 του Ν.2721/ΦΕΚ112/3/6/1999 τεύχος Α΄. όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν.3388/ΦΕΚ225/12/9/2005 τεύχος Α΄, η παράγραφος 12 αντικαθίσταται ως εξής: «Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις αυτού του νόμου συμπεριλαμβανομένης της μετάταξης από τον Κλάδο ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης σε θέσεις ΠΕ και ΤΕ εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που αναφέρονται στους υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης».