• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος Σιάμκουρης' | 4 Μαρτίου 2013, 13:11

    Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τα αντίστοιχα ένδικα βοηθήματα που ασκούνται ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και για την περίπτωση του υπομνήματος. Προτείνεται η εξής ρύθμιση: "1. Με την αγωγή εξομοιώνεται η ανταγωγή, η κύρια παρέμβαση (είτε ασκούνται με χωριστό δικόγραφο είτε ασκούνται με τις προτάσεις), η προσφυγή, η αίτηση ακύρωσης, καθώς και οι ανακοπές κάθε είδους. 2. Με τις προτάσεις εξομοιώνεται το υπόμνημα."