Άρθρο 66: Αμοιβή για ανταγωγή, παρέμβαση, ανακοπή.

Με την αγωγή εξομοιώνεται η ανταγωγή, η κύρια παρέμβαση (είτε ασκούνται με χωριστό δικόγραφο είτε ασκούνται με τις προτάσεις) καθώς και οι ανακοπές κάθε είδους

  • 4 Μαρτίου 2013, 13:11 | Αλέξανδρος Σιάμκουρης

    Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τα αντίστοιχα ένδικα βοηθήματα που ασκούνται ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και για την περίπτωση του υπομνήματος. Προτείνεται η εξής ρύθμιση:

    «1. Με την αγωγή εξομοιώνεται η ανταγωγή, η κύρια παρέμβαση (είτε ασκούνται με χωριστό δικόγραφο είτε ασκούνται με τις προτάσεις), η προσφυγή, η αίτηση ακύρωσης, καθώς και οι ανακοπές κάθε είδους.
    2. Με τις προτάσεις εξομοιώνεται το υπόμνημα.»