• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ' | 16 Σεπτεμβρίου 2010, 17:10

    Στο άρθρ. 1 §§ 1.3, 2.3 του νομοσχεδίου προβλέπεται λόγος απαλλαγής από την ποινή των δραστών των σε αυτά προβλεπομένων οικονομικών εγκλημάτων που διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος, στις περιπτώσεις πλήρους ικανοποιήσεως των παθόντων, ο οποίος απαγγέλεται από το δικαστήριο. Ωστόσο η απαλλαγή από την ποινή πρακτικά ισοδυναμεί με αθώωση, και δεδομένου του ότι δεν συνδέεται με άλλες προϋποθέσεις, ούτε διαφοροποιείται ως προς τις συνέπειες από την εξάλειψη του αξιοποίνου (η οποία μάλιστα προβλέπεται για κακουργηματικές πράξεις), θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να θεσπιστεί ρητά και για τις περιπτώσεις αυτές ότι η ικανοποίηση του παθόντος, όταν λαμβάνει χώρα κατά την προδικασία (προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση), συνεπάγεται την εξάλειψη του αξιοποίνου και την αρχειοθέτηση της υπόθεσης είτε κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 και 47 του ΚΠΔ, είτε την οριστική παύση της ποινικής διώξεως από το δικαστικό συμβούλιο, ώστε οι σχετικές υποθέσεις να μην οδηγούνται καθόλου στο ακροατήριο των αρμοδίων δικαστηρίων, χωρίς να απαιτείται ειδική ερμηνεία των  σχετικών διατάξεων και παραπομπές σε παλαιότερη σχετική νομολογία από τους εφαρμοστές του δικαίου, και να μην αναλίσκεται δικαστικός χρόνος για κάτι που ο νομοθέτης μπορεί να προβλέψει με μερικές επιπλέον λέξεις. Επίσης  θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο, η δήλωση του παθόντος ότι ικανοποιήθηκε πλήρως να γίνεται, με ρητή νομοθετική πρόβλεψη, εγγράφως, είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο με μικρή αμοιβή του συμβολαιογράφου είτε με απλό έγγραφο (μονομερή δήλωση ή συμφωνητικό) που θα καταρτίζεται παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων οι οποίοι και θα το συνυπογράφουν βεβαιώνοντας και το γνήσιο των υπογραφών των διαδίκων, αποκλειομένου άλλου εγγράφου τύπου (πχ υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή). Με τον τρόπο αυτό αφενός θα αποφεύγονται μεταγενέστερες αμφισβητήσεις του κύρους και της γνησιότητας των εγγράφων αυτών (αλλά και πειρασμοί καταρτίσεως πλαστών δηλώσεων και υφαρπαγής ψευδών βεβαιώσεων γνησίου υπογραφής) και αφετέρου θα αποφεύγονται άσκοπες καθυστερήσεις στην προδικασία ή αναβολές κατά την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών, λόγω μη εμφανίσεως των παθόντων προκειμένου να δηλώσουν ενώπιον του Δικαστηρίου ή της ανακριτικής αρχής ότι ικανοποιήθηκαν πλήρως, καθώς και περιττός φόρτος εργασίας για τις γραμματείες των δικαστηρίων (καθαρογραφή αναβλητικών αποφάσεων, κλητεύσεις μαρτύρων και κατηγορουμένων κλπ) αλλά και περιττή ταλαιπωρία των εμπλεκομένων στις υποθέσεις αυτές και δη των μαρτύρων. Η εμπειρία από την εφαρμογή παρόμοιων διατάξεων στο παρελθόν έχει καταδείξει πάρα πολλές περιπτώσεις που ενώ διαφαίνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εξαλείψεως του αξιοποίνου ή απαλλαγής από την ποινή το Δικαστηρίο δεν μπορεί να προχωρήσει σε έκδοση απόφασης διότι ο παθών δεν εμφανίζεται να δηλώσει ότι ικανοποιήθηκε πλήρως ή δεν υπάρχει πλέον ή δεν βρίσκεται (πχ επίδειξη εξοφλητικής αποδείξεως σε υπόθεση εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής το σώμα της οποίας, κατά δήλωση του κατηγορουμένου, είχε απωλεσθεί από τον κομιστή αυτής προ της εξοφλήσεως, ο δε εγκαλών είτε έχει αλλάξει διεύθυνση και είναι αδύνατη η κλήτευσή του είτε έχει αποβιώσει είτε είναι νομικό πρόσωπο που έχει λυθεί ή δεν λειτουργεί πλεόν και οι εκπρόσωποί του δεν βρίσκονται κλπ).