• Σχόλιο του χρήστη 'Αθ. Αναγνωστόπουλος' | 10 Νοεμβρίου 2015, 17:42
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η ένταξη του προτεινόμενου ψευδεγκλήματος στο κεφάλαιο περί προσβολών της τιμής φανερώνει ελλιπή εξοικείωση με την διδασκαλία περί συλλογικής εξύβρισης. Η δημόσια πρόσκληση, παροχή κλπ εξ ορισμού δεν κατατείνει στην εξατομικευμένη προσβολή της τιμής ενός συγκεκριμένου κοινωνού του δικαίου. Προτεινόμενη βιβλιογραφία: Androulakis, Die Sammelbeleidigung, Κιούπης, Η εξύβριση, Σπινέλλης, Εγκλήματα κατά της τιμής. Όσο για την προσθήκη του καινοφανούς υποκειμενικού στοιχείου του αδίκου "από καταφρόνηση", δημιουργεί ξεκάθαρα φρονηματικό άδικο, αναγόμενο μάλιστα στις πολιτικές επιλογές του υποτιθεμένου δράστη. Η αοριστία του και το δυσαπόδεικτό του συγκρούονται με την αρχή nullum crimen sine lege certa, καθώς είναι αδύνατον να προβλέπεται εκ των προτέρων τι απαγορεύεται και τι όχι, και εξασφαλίζουν την κατά βούληση χρήση της διάταξης εις βάρος των πολιτικών αντιπάλων των εκάστοτε κυβερνώντων.