• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι' | 20 Νοεμβρίου 2015, 21:57

    Λόγω προφανούς λάθους επαναδιατυπώνεται η πρόταση: Επειδή δεν υπάρχει πρόβλεψη να προταθεί χωριστά πρόσθετη τροποποίηση άρθρου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προτείνουμε εδώ τροποποίηση για να μπορούν να εκτελούνται οι αποφάσεις του ΕΔΔΑ και της ΕΑΔ ΟΗΕ: «Η παράγραφος 1 του άρθρου 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: Οι αποφάσεις που αποφαίνονται οριστικά, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, μπορούν με αίτηση διαδίκου, μετά τη δημοσίευσή τους, να ανακληθούν ή να μεταρρυθμιστούν από το δικαστήριο που τις εξέδωσε, αν προκύψουν νέα πραγματικά περιστατικά ή μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδόθηκαν. Νέο πραγματικό περιστατικό θεωρείται και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή οι απόψεις της Επιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ με τις οποίες διαπιστώνεται παραβίαση δικαιώματος που αφορά το δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε ή την ουσιαστική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Η ανάκληση ή μεταρρύθμιση γίνεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 έως 781, αφού κληθούν οι διάδικοι της αρχικής δίκης και τα πρόσωπα τα οποία είχαν διοριστεί ή είχαν αντικατασταθεί ή παυθεί από την απόφαση για την άσκηση λειτουργήματος.» Ανάλογη ρύθμιση πρέπει να εισαχθεί και στο ΠΔ 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας».