Άρθρο 37:

Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 578 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καταργείται.

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 21:30 | Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι

  Είναι προφανές το λάθος με την αναφορά σε «παράγραφο 1 του άρθρου 758 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας» αντί του ορθού «παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας».

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 21:57 | Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι

  Λόγω προφανούς λάθους επαναδιατυπώνεται η πρόταση:

  Επειδή δεν υπάρχει πρόβλεψη να προταθεί χωριστά πρόσθετη τροποποίηση άρθρου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προτείνουμε εδώ τροποποίηση για να μπορούν να εκτελούνται οι αποφάσεις του ΕΔΔΑ και της ΕΑΔ ΟΗΕ: «Η παράγραφος 1 του άρθρου 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: Οι αποφάσεις που αποφαίνονται οριστικά, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, μπορούν με αίτηση διαδίκου, μετά τη δημοσίευσή τους, να ανακληθούν ή να μεταρρυθμιστούν από το δικαστήριο που τις εξέδωσε, αν προκύψουν νέα πραγματικά περιστατικά ή μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδόθηκαν. Νέο πραγματικό περιστατικό θεωρείται και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή οι απόψεις της Επιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ με τις οποίες διαπιστώνεται παραβίαση δικαιώματος που αφορά το δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε ή την ουσιαστική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Η ανάκληση ή μεταρρύθμιση γίνεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 έως 781, αφού κληθούν οι διάδικοι της αρχικής δίκης και τα πρόσωπα τα οποία είχαν διοριστεί ή είχαν αντικατασταθεί ή παυθεί από την απόφαση για την άσκηση λειτουργήματος.» Ανάλογη ρύθμιση πρέπει να εισαχθεί και στο ΠΔ 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας».

 • 19 Νοεμβρίου 2015, 21:03 | Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι

  Ανάλογη ρύθμιση πρέπει να εισαχθεί και στο ΠΔ 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας».

 • 19 Νοεμβρίου 2015, 21:43 | Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι

  Επειδή δεν υπάρχει πρόβλεψη να προταθούν χωριστά πρόσθετη τροποποίηση άρθρου του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας την προτείνουμε εδώ: «Η παράγραφος 1 του άρθρου 758 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: Οι αποφάσεις που αποφαίνονται οριστικά, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, μπορούν με αίτηση διαδίκου, μετά τη δημοσίευσή τους, να ανακληθούν ή να μεταρρυθμιστούν από το δικαστήριο που τις εξέδωσε, αν προκύψουν νέα πραγματικά περιστατικά ή μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδόθηκαν. Νέο πραγματικό περιστατικό θεωρείται και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή οι απόψεις της Επιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ με τις οποίες διαπιστώνεται παραβίαση δικαιώματος που αφορά το δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε ή την ουσιαστική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Η ανάκληση ή μεταρρύθμιση γίνεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 έως 781, αφού κληθούν οι διάδικοι της αρχικής δίκης και τα πρόσωπα τα οποία είχαν διοριστεί ή είχαν αντικατασταθεί ή παυθεί από την απόφαση για την άσκηση λειτουργήματος.»