• Σχόλιο του χρήστη 'Παντελής Ραβδάς' | 23 Νοεμβρίου 2015, 11:08
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Προτείνεται η αναδιατύπωση του άρθρου ως εξής: "Ανάλογη εφαρμογή. 1. Διατάξεις δημοσιοϋπαλληλικού, εργατικού, ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού δικαίου, που αναφέρονται σε συζύγους, εφαρμόζονται αναλόγως και στα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης. 2. Όπου σε οποιοδήποτε άλλο νόμο γίνεται λόγος για συζύγους, οι σχετικές διατάξεις ισχύουν αναλόγως και στα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο νόμο αυτό ή δεν αντίκειται στις διατάξεις του." [Έτσι ήταν διατυπωμένο το άρθρο 13 του σχεδίου του ν.3719/2008, το οποίο τελικα δεν είχε συμπεριληφθεί στο κείμενο του νόμου εκείνου, με αποτέλεσμα στενόκαρδες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, λ.χ.του άρθρου 33 του Α.Ν. 1846/1951 ("Θεσμικός περί ΙΚΑ Νόμος") ως προς τα πρόσωπα που θεωρούνται "μέλη οικογένειας". Μία σαφής διατύπωση για την ανάλογη (κατά παραπομπή νόμου)και άμεση -χωρίς την προϋπόθεση έκδοσης π.δ.- εφαρμογή όλων των διατάξεων που αναφέρονται σε "συζύγους" και στα συμβαλλόμενα με το σύμφωνο πρόσωπα θα ήταν συνεπέστερη προς το πνεύμα του προτεινόμενου νόμου].