Άρθρο 12: Ανάλογη εφαρμογή άλλων διατάξεων – Εξουσιοδοτήσεις

1. Άλλες διατάξεις νόμων που αφορούν συζύγους εφαρμόζονται αναλόγως και στα μέρη του συμφώνου, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση στον παρόντα ή άλλο νόμο.
2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται η έκδοση προεδρικού διατάγματος μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με το οποίο ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η έκταση εφαρμογής των διατάξεων του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν συζύγους, στα μέρη του συμφώνου.

 • 23 Νοεμβρίου 2015, 11:08 | Παντελής Ραβδάς

  Προτείνεται η αναδιατύπωση του άρθρου ως εξής:
  «Ανάλογη εφαρμογή. 1. Διατάξεις δημοσιοϋπαλληλικού, εργατικού, ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού δικαίου, που αναφέρονται σε συζύγους, εφαρμόζονται αναλόγως και στα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης. 2. Όπου σε οποιοδήποτε άλλο νόμο γίνεται λόγος για συζύγους, οι σχετικές διατάξεις ισχύουν αναλόγως και στα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο νόμο αυτό ή δεν αντίκειται στις διατάξεις του.»
  [Έτσι ήταν διατυπωμένο το άρθρο 13 του σχεδίου του ν.3719/2008, το οποίο τελικα δεν είχε συμπεριληφθεί στο κείμενο του νόμου εκείνου, με αποτέλεσμα στενόκαρδες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, λ.χ.του άρθρου 33 του Α.Ν. 1846/1951 («Θεσμικός περί ΙΚΑ Νόμος») ως προς τα πρόσωπα που θεωρούνται «μέλη οικογένειας». Μία σαφής διατύπωση για την ανάλογη (κατά παραπομπή νόμου)και άμεση -χωρίς την προϋπόθεση έκδοσης π.δ.- εφαρμογή όλων των διατάξεων που αναφέρονται σε «συζύγους» και στα συμβαλλόμενα με το σύμφωνο πρόσωπα θα ήταν συνεπέστερη προς το πνεύμα του προτεινόμενου νόμου].

 • 23 Νοεμβρίου 2015, 02:52 | Λεωνίδας Α.

  Δεν είναι φρόνιμο η εφαρμογή βασικών διατάξεων, που αφορούν την ισότητα και τα δικαιώματα ομάδων, να εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια του (ή της) εκάστοτε υπουργού.

  Χρειάζεται μία πολύ πιο σαφής δέσμευση και διατύπωση για την άμεση εφαρμογή ίσων ασφαλιστικών δικαιωμάτων στο συγκεκριμένο άρθρο, που να αφαιρεί την ικανότητα ενός ατόμου να παρακωλεί ή και να ακυρώνει την εφαρμογή των απαραίτητων διατάξεων νόμων.

  Είναι καιρός η λειτουργία του κράτους, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η εύρυθμη εφαρμογή των νόμων να απαγκιστρωθεί από το οποιοδήποτε πρόσωπο και να βασιστεί στη σαφή και έγγραφη διατύπωσή τους.

 • 22 Νοεμβρίου 2015, 21:20 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Είναι απαραίτητο να νομοθετηθεί ξεκάθαρα και με σαφήνεια η πλήρης κάλυψη του ασφαλιστικού και του συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Η όποια αναβολή μπορεί να επιφέρει περιπλοκές και ακόμη μεγαλύτερη αναβολή σε ένα δικαίωμα που θα έπρεπε προπολού να είχε θεσπιστεί.

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 13:31 | Βαγγέλης Σκούφας

  Θεωρούμε πολύ σημαντικό το ότι υπήρξε μια συνολική αναθεώρηση του συμφώνου συμβίωσης με αναγνώριση περισσότερων δικαιωμάτων και όχι μια απλή διεύρυνση του υπάρχοντος, ανεπαρκούς συμφώνου συμβίωσης.
  Θα πρέπει όμως να τονίσουμε και να υπενθύμισουμε ότι Σύμφωνα με το τωρινό νομοσχέδιο, και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 αυτού, “οι προϋποθέσεις και η έκταση εφαρμογής των διατάξεων του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν συζύγους, στα μέρη του συμφώνου, ρυθμίζονται εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης”.
  Είναι αλήθεια ότι το εργατικό και το ασφαλιστικό δίκαιο είναι δαιδαλώδη και προφανώς η διάταξη αυτή αντικατοπτρίζει μια αίσθηση της κυβέρνησης ότι απαιτείται κάποιος χρόνος για να τσεκαριστούν οι λεπτομέρειες. Είναι επίσης θετικό ότι απαιτείται η έκδοση του προεδρικού διατάγματος εντός έξι μηνών. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της αδράνειας και της αμηχανίας του κρατικού μηχανισμού απέναντι στον θεσμό του συμφώνου συμβίωσης να οδηγήσουν σε κωλυσιεργία. Μάλιστα, τα προβλήματα αυτής της καθυστέρησης δεν αφορούν μόνο τα ομόφυλα ζευγάρια (π.χ. μια έγκυος γυναίκα θα εξακολουθεί να μην μπορεί να καλύψει τη γέννα της με την ασφάλιση του συντρόφου της).
  Κατά τη γνώμη μας, εφόσον το εργατικό και το ασφαλιστικό δίκαιο εφαρμόζονται στη χώρα μας κανονικά (παρά την πολυνομία ή τις αντιφάσεις τους) δεν υπάρχει πρόβλημα άμεσης κατ’ αναλογία εφαρμογής του και στα άτομα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης: οι κρατικές υπηρεσίες γνωρίζουν ήδη τι πρέπει να κάνουν, γιατί το εφαρμόζουν καθημερινά στα άτομα που έχουν συνάψει γάμο. Σε κάθε περίπτωση, αν η κυβέρνηση επιμένει να διατηρήσει αυτή την εξάμηνη καθυστέρηση, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτή δεν θα μεταβληθεί σε επ’ αόριστον αναστολή των δικαιωμάτων αυτών. Μια λύση θα ήταν να προβλέπεται πως σε περίπτωση μη έκδοσης του σχετικού προεδρικού διατάγματος εντός έξι μηνών τότε η διάταξη θα αρχίσει να ισχύει ως έχει.

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 13:27 | Χάρης Παπαδόπουλος

  Να υπάρξει ρητή δέσμευση του Υπουργείου Εργασίας για άμεση θέσπιση του δικαιώματος ίσων ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Αν αφεθεί να ρυθμιστεί αργότερα, θα υπάρξουν περιπλοκές.

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 13:45 | Κική Σταματόγιαννη

  Θα πρέπει να νομοθετηθεί ρητώς το δικαίωμα σε πλήρη ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κάλυψη για τα ομόφυλα ζευγάρια. Σε διαφορετική περίπτωση, θα συνιστούσε απαράδεκτη διάκριση σε όσους και όσες προβαίνουν σε αυτό, υποβαθμίζοντας το Σύμφωνο Συμβίωσης έναντι του γάμου.

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 13:04 | prsk

  Στο παρόν νομοσχέδιο να αναφέρεται συγκεκριμένα η δέσμευση του Υπουργείου Εργασίας για την άμεση έναρξη των ενεργειών για εφαρμογή των ίσων ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Η απλή αναφορά για μελλοντική έκδοση Προεδρικού διατάγματος ΔΕΝ εξασφαλίζει.

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 13:24 | Νίκος Ψόχιος

  H μελλοντική έκδοση Προεδρικού διατάγματος δεν αποτελεί δέσμευση για προάσπιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων. Χρειάζεται μια σαφέστερη, ξεκάθαρη δέσμευση του ΥΠ.Εργ. για την εξασφάλιση ίσων ασφαλιστικών δικαιωμάτων μέσα στο παρόν νομοσχέδιο.

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 12:44 | ΜΖ

  Στο παρόν νομοσχέδιο να αναφέρεται συγκεκριμένα η δέσμευση του Υπουργείου Εργασίας για την άμεση έναρξη των ενεργειών για εφαρμογή των ίσων ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Η απλή αναφορά για μελλοντική έκδοση Προεδρικού διατάγματος ΔΕΝ εξασφαλίζει.

 • Είναι απαραίτητο στο παρόν νομοσχέδιο να αναφέρεται ρητά και συγκεκριμένα η δέσμευση του Υπουργείου Εργασίας για την άμεση έναρξη των ενεργειών για εφαρμογή των ίσων ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Η απλή αναφορά για μελλοντική έκδοση προεδρικού διατάγματος ΔΕΝ εξασφαλίζει, ενώ μπορεί να προκύψουν διάφορες δυσκολίες, αγκυλώσεις και προβλήματα, με κατάφορες διακρίσεις εναντιόν των ΛΟΑΤ ατόμων.

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 11:14 | Φέγγη Θεοδώρα

  Στο παρόν νομοσχέδιο να αναφέρεται συγκεκριμένα η δέσμευση του Υπουργείου Εργασίας για την άμεση έναρξη των ενεργειών για εφαρμογή των ίσων ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Η απλή αναφορά για μελλοντική έκδοση Προεδρικού διατάγματος ΔΕΝ το εξασφαλίζει.