• Σχόλιο του χρήστη 'Ν. Σαραφόπουλος' | 30 Μαρτίου 2011, 23:46

    Θεωρώ (βλ. σχόλιό μου στο άρθρο 1)ότι πρέπει να προταχθούν οι ρητοί ΣΚΟΠΟΙ και ΣΤΟΧΟΙ του ΣΕΠΕ. Αξιωματικά πρέπει να διασφαλίζονται οι όροι ανεξαρτησίας, αξιοπιστίας, ομοιογένειας, συντονισμού και σχεδιασμού (με απολογισμό)του ΣΕΠΕ, με (επ)ανάδειξη των προληπτικών δράσεων. Ο ρόλος των Επιθεωρητών πρέπει να είναι σαφής και καθαρός (βλ. 81 ΔΣΕ), με θέσπιση προτεραιοτήτων και ιεράρχηση καθηκόντων, ώστε να διασφαλίζεται το περιεχόμενο (με μετρήσιμα αποτελέσματα) των απαιτητών δράσεών τους με επιμέλεια, επαγγελματικότητα, πιστότητα, αντικειμενικότητα και νομιμότητα (βλ. Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου, σελ. 976, 979/2006). Η διάχυση των καθηκόντων (επανάληψη του Ν. 2639/1998) προς γραφειοκρατικές αγκυρώσεις, η εισαγωγή οριακής νομιμότητας πρακτικών (να μαγνητοσκοπεί..., μέσον 2.δ), οι γενικές διατυπώσεις (να ερευνά τα εργατικά ατυχήματα..., 2.ε. Να προστεθεί σαφής διατύπωση ότι ερευνώνται όλα αλλά συντάσσονται Εκθέσεις για τα σοβαρά και θανατηφόρα ΕΑ ή γιαυτά που υπάρχει παραγγελία Ανακριτικών Αρχών), τα εμβόλιμα τρίτα θέματα (πχ. έλεγχος καπίσματος..., 2.ι. Πέραν της συγκυρίας δεν συνδέεται άμεσα με τις ελεγκτικές προτεραιότητες ενός Κλιμακίου δυο Επιστημόνων Επιθεωρητών, ίσως μόνον ως 31η παρατήρηση σε βιομηχανική εγκατάσταση),κ.λπ., δίνουν την αίσθηση μιάς υποβάθμισης και νόθευσης του ρόλου των Επιθεωρητών.