• Σχόλιο του χρήστη 'Θανάσης' | 31 Μαρτίου 2011, 15:36

    Προτείνω όπως: Αρ. 2, παρ ια, να τροποποιηθεί ως εξής: ια. Να κυρώνει, να εγκρίνει ή να απορρίπτει τους εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας επιχειρήσεων, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 3789/1957 (ΦΕΚ Α’ 210), να εγκρίνει ή να απορρίπτει παραπόνα οργανώσεων εργαζομένων ή εργαζομένων με έννομο συμφέρον, κατά διατάξεων κανονισμών εργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 3789/1957 και να επεκτείνει την υποχρέωση κύρωσης εσωτερικών κανονισμών σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες που απασχολούν προσωπικό ανώτερο των σαράντα (40) ατόμων. Εφέσεις κατά ποινών που επιβάλλονται στους εργαζομένους με βάση τους κανονισμούς εργασίας,εκδικάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Εργασίας.