• 7. Άρθρο 17 «Τροποποίηση διατάξεων για την εκπροσώπηση των ενώσεων καταναλωτών» Ορθά προτείνεται στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2251/1994 να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο:«λδ) Έναν Εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Σωματείων Ατόμων με Αναπηρίες». Ωστόσο επειδή ο τίτλος της Ομοσπονδίας που αναφέρεται δεν είναι ορθός, εφόσον τέτοια Ομοσπονδία δεν υφίσταται, να αντικατασταθεί από τον ορθό τίτλο της Συνομοσπονδίας που είναι ο εξής: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).