• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΚΠΟΙΖΩ' | 30 Ιουλίου 2011, 19:22

    Άρθρο 17 Στην παρ. 6 πρέπει να προστεθεί δύο τελευταία εδάφια που έχουν ως εξής: «Η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνει εξουσιοδότηση από το ΕΣΚΑ να γνωμοδοτεί σε θέματα αρμοδιοτήτων του, να συντονίζει τις εργασίες του και για οτιδήποτε άλλο της ανατεθεί. Συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές το έτος και λογοδοτεί στο ΕΣΚΑ.» Αιτιολόγηση Θεωρούμε ότι μια ευέλικτη, αναβαθμισμένη και αντιπροσωπευτική Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην δυναμική έκφραση γνώμης για σοβαρά θέματα που απασχολούν το καταναλωτικό κίνημα, σε αντίθεση με τη σημερινή εξάρτησή της από τον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό.