• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΚΠΟΙΖΩ' | 30 Ιουλίου 2011, 20:39

    Άρθρο 20 Ιδιαίτερα θετική είναι η καθιέρωση της καταγραφής της επικοινωνίας με τον οφειλέτη και η υποχρέωση των Εταιριών να τηρούν σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο μάλιστα, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εις βάρος του οφειλέτη. Με τη ρύθμιση αυτή θεσπίζεται ο απαραίτητος μηχανισμός για τον ουσιαστικό έλεγχο των πρακτικών ενημέρωσης, ώστε οι οφειλέτες να τυγχάνουν έμπρακτης και πραγματικής προστασίας. Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου εξασφαλίζει στον οφειλέτη τη δυνατότητα απόδειξης τυχόν παρανομιών των εισπρακτικών εταιριών ούτως ώστε να επιβληθούν στις τελευταίες οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Εντούτοις, θεωρούμε σημαντική την παρακάτω τροποποίηση : - Το εδ. β της παρ. 3 πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «Το περιεχόμενο της καταγραφής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε βάρος του οφειλέτη, δικαστικώς ή εξωδίκως, και διατηρείται από τις Εταιρίες υποχρεωτικώς για έξι μήνες.» Αιτιολόγηση Το διάστημα διατήρησης του περιεχομένου της καταγραφής θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε έξι μήνες, ούτως ώστε ο οφειλέτης να διαθέτει επαρκή χρόνο για να αποδείξει το περιεχόμενο καταγγελίας του σε περίπτωση παράβασης του νόμου.