• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΚΠΟΙΖΩ' | 30 Ιουλίου 2011, 20:04

    Άρθρο 21 Το άρθρο 21 βρίσκεται σε πολύ σωστή κατεύθυνση και ενισχύει ουσιαστικά την προστασία του οφειλέτη σε σχέση με τον υπό τροποποίηση νόμο. Ειδικότερα: 1) Με το α. 9Α παρ. 1 εδ. β θεσπίζεται υποχρέωση και των δανειστών, που στην πλειοψηφία τους είναι πιστωτικά ιδρύματα, να τηρούν τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.1 και 4 και 5 του υφιστάμενου νόμου. Είναι γεγονός ότι μια σημαντική παράλειψη του ισχύοντα νόμου είναι η μη υπαγωγή των πιστωτικών ιδρυμάτων στους κανόνες και τις αρχές που διέπουν την επικοινωνία των Εταιριών ενημέρωσης με τους οφειλέτες. Έχει παρατηρηθεί ότι τα πιστωτικά ιδρύματα οχλούν τηλεφωνικά τους οφειλέτες με συχνότητα μεγαλύτερη από μια φορά ανά ημέρα ασκώντας έντονη ψυχολογική πίεση στους τελευταίους, και αυτό επειδή δε δεσμεύονταν από το νόμο. 2) Από το συνδυασμό των διατάξεων του α. 9Α παρ. 1 εδ. 1 και του α. 9Β συνάγεται ότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δανειστή έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τον οφειλέτη μόνο με σκοπό την επίτευξη εξώδικου ή δικαστικού συμβιβασμού. Ο περιορισμός αυτός αφενός προστατεύει τον οφειλέτη από την παράλληλη όχληση του τόσο από Εταιρίες ενημέρωσης όσο και από δικηγορικά γραφεία και αφετέρου, σε συνδυασμό με όλους τους κανόνες που θέτει το α. 9Β, απαγορεύει στους δικηγόρους να ακολουθούν πρακτικές που δε συνάδουν με το δικηγορικό λειτούργημα. 3) Σημαντική, επίσης, καινοτομία του νομοσχεδίου είναι η κατ’ επάγγελμα ενημέρωση μετά την έναρξη δικαστικών ή εκτελεστικών πράξεων.