• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΛΑΧΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ' | 20 Φεβρουαρίου 2013, 19:28

    Οι οικιακοί βοηθοί συνήθως εργάζονται 25 ημέρες με μέση αμοιβή 650-8οο Ευρώ ανά μήνα. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δικαιώνονται κατά μ.ο τις πραγματικές 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο 1. Και αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές κατά +10% 2. Και θεσπίζεται ως ημερομίσθιο αναφοράς για αναγωγή σε ημέρες ασφάλισης το Η.Α.Ε της 31 Δεκαμβρίου 2011 (33,57 Ευρώ /ημ) και όχι το εκάστοτε ισχύον της 31/12 του προηγούμενου έτους,ήτοι το 26,18 Ευρώ/ημ. της ΕΓΣΣΕ που ισχύει. 3.Και καταργείται ο ισχύον διπλασιασμός των ημερών ασφάλισης που προκύπτει από την διαίρεση των δύο ασφαλιστικών εισφορών,εργόσημου και Η.Α.Ε με αποτέλεσμα ενώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές να μειώνονται οι ημέρες ασφάλισης και να αποκλείνουν σημαντικά από τις πραγματικές των παρεχομένων 25. Παράδειγμα.Σήμερα Εργόσημο 750 €χ20%=150€ Ασφαλιστικές εισφορές Η.Α.Ε 33,57€χ35,40%=11,88 150/11,88=12,63 12,63 χ2=25,25 ημέρ.ασφάλισης Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο Εργόσημο 750 € χ30%=225 € Ασφαλιστικές εισφορές(=+75 €) Διατήρηση Η.Α.Ε 33,57€ χ35,40%=11,88 225/11,88=18,94 ημέρες ασφάλισης , ήτοι 6 ημέρες λιγότερες το μήνα και συνολικά 72 ημέρες το χρόνο. Για να ασφαλισθεί για 25 ημέρες πρέπει το εργόσημο να είναι 990 Ευρώ,ήτοιεξωπραγματική αμοιβή υπό τις παρούσες συνθήκες και συνεπώς ενώ εργάζεται 25 ημέρες θα ασφαλίζεται μόνο για 19 ημέρες το μήνα. Η διόρθωση της αδικίας επέρχεται με την διατήρηση της διάταξης ότι για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό εισφοράς που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31/12 του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ. ήτοι Εργόσημο 750 € χ30%=225 € Ασφαλιστικές εισφορές Η.Α.Ε 26,18 χ 35,40%=9,27 225/9,27=24,27 ημέρες ασφάλισης.