• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ' | 21 Φεβρουαρίου 2013, 13:42

    http://www.stae.gr --- email: info@stae.gr ------------------------------------------------------------ Με εξουσιοδότηση του Συλλόγου Τεχνικών Ελλάδος ως μέλους της επιστημονικής επιτροπής & εισηγητού για το παρόν πολυνομοσχέδιο, σας καταθέτω τα ακόλουθα: θΕΜΑ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΗΣΗ παρ 10 του άρθρου 12 του Ν. 4071 (ΦΕΚ 85 / 11.4.2012 / τ.Α΄ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Ζητούμε την κάτωθι τροποποίηση: ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ: Με την παρούσα τροποποείται η παρ 10 του άρθρου 12 του Ν. 4071 (ΦΕΚ 85 / 11.4.2012 / τ.Α΄ ως ακολούθως : «10.Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 όπως ισχύουν) ή παροχής υπηρεσιών από τους ΟΤΑ με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας και εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής. Νομίμως έχουν καταρτισθεί συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτών για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων βάσει των διατάξεων του ν. 3850/2010, καθώς και του προϊσχύσαντος ν. 1568/1985.» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ: Το άρθρο 6 αναφέρεται αποκλειστικά και μόνον στις συμβάσεις μίσθωσης έργου & καμμία σχέση δεν έχει με παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών. Στο αιτιολογικό που συνοδεύει τον νόμο Ν. 4071 η διατύπωση ήταν ακριβώς η παραπάνω. Εντούτοις στο ΦΕΚ εκ παραδρομής δημοσιεύθηκε λανθασμένα αλλού μετατοπίζοντας την φράση: {(κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 όπως ισχύουν)} μετά το: {ή παροχής υπηρεσιών},με αποτέλεσμα πλείστοι επίτροποι του ελεγκτικού συνεδρίου να μην θεωρούν τα εντάλματα πληρωμής παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών όλων των ελευθέρων επαγγελματιών ιδιωτών τεχνικών ασφαλειας σε όλη την επικράτεια κρίνοντας εσφαλμένα ότι ο νόμος θεωρούσε ως παράνομη η αδύνατη την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας, στους ΟΤΑ , τα ΝΠΔΔ & γενικότερα στο δημόσιο, ενώ αντιθέτως επικροτούσε μόνον τις σχετικές υπηρεσίες μόνον μέσω συμβάσεων έργου !! (Τις οποιες παρεπιπτόντως προηγούμενος νόμος έκρινε παράνομες ώς ενέχουσες εξαρτημένη εργασία) Αυτό έχει δημιουργήσει τεράστα προβλήματα μπλόκαρε την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Τ/Α & Ι/Ε όλων των ελευθέρων επαγγελματιών αλλά και των Εξυππ ενώ παράλληλα άφησε εκτεθειμένους και τους ΟΤΑ στους οποίους παρέχονταν ήδη αυτές οι υπηρεσίες. Ηδη άρχισαν να κατατίθονται αγωγές κατά παντός υπευθύνου από τους θιγόμενους. Ως επιστημονική επιτροπή του ΣΤΑΕ , κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του συντάκτη της, ενδεικτικά σας επισυνάπτουμε σχετική επιστολή που υποδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος όχι μονόπλευτα από την σκοπιά των Τ/Α & των Ι/Ε , αλλά & από την διοίκηση των ΟΤΑ: -------------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΜΟΝΟ ΜΕ ΦΑΞ Λεχαινά 19/12/2012 Αριθ. Πρωτ. 20762 Ταχ. Δ/νση : Τηλέφωνο: Φαξ: e-mail: Πολυτεχνείου 2, Λεχαινά Τ.Κ. 27 053 2623.360.848 2623.0.29285 aantz@andravida-killini.gr Προς: Πρόεδρο Ελεγκτικού Συνεδρίου .κ. Ιωάννη Καραβοκύρη Τσόχα & Βουρνάζου 4 Τ.Κ. 101 68 .τηλ. 213-1309836 .φαξ. 210-6466604 Κοιν.: Δ/ντή Τμ.Προσωπικού ΟΤΑ .κ.Ανδρέα Μεντζέλο .τηλ. 210 374 1706 a.mentzelos@ypes.gr Θέμα: Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας/ιατρού εργασίας μεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτών Σχετ. Η Πράξη 52/2012 του Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Προσφάτως ενημερωθήκαμε για την έκδοση της Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 52/2012, με την οποία το Τμήμα, ερμηνεύοντας τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν.4071/2012, κρίνει ότι οι υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας στους Ο.Τ.Α. μπορούν να παρασχεθούν μόνο κατόπιν σύναψης σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις αυστηρά τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997 και όχι με σύμβαση υπηρεσιών προβαίνοντας σε διορθωτική - συσταλτική ερμηνεία των διατάξεων της παραγράφου αυτής. Παλαιότερα, το Ελεγκτικό Συνέδριο (π.χ. Πράξη 53/2007 Τμ. Ι, 37/2010 Τμ. Ι κ.α.) είχε κρίνει ότι δεν ήταν νόμιμη η ανάθεση των ανωτέρω εργασιών με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου διότι η σχετική σύμβαση καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και δεν προκύπτει ότι είναι ποσοτικά και χρονικά προσδιορισμένες ούτε έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα, αλλά ανακύπτουν επανειλημμένα και διαρκώς, βάσει του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 που ορίζει ρητά: «Σύμβαση μίσθωσης έργου που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες είναι αυτοδικαίως και καθ' ολοκληρίαν άκυρη». Κατόπιν, εκδόθηκε ο Ν.4.071/11.4.2012 (ΦΕΚ 85Α’) οπότε και σας παραθέτουμε τόσο την ακριβή διατύπωση της παρ.10 όσο και το απόσπασμα από την αιτιολογική του έκθεση: Παρ.10: -«Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών από τους ΟΤΑ με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 όπως ισχύουν, και εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής. Νομίμως έχουν καταρτισθεί συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτών για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων βάσει των διατάξεων του ν. 3850/2010, καθώς και του προϊσχύσαντος ν. 1568/1985». Απόσπασμα αιτιολογικής: «Με τις διατάξεις του ν. 3850/2010 και του προγενέστερου ν. 1568/1985, περί προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, προβλέπεται η απασχόληση ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, οι ώρες απασχόλησης των οποίων καθορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση (εν προκειμένω, στο φορέα) και το είδος της εργασίας. Επειδή, βάσει των εργαζομένων που απασχολούνται ανά ΟΤΑ, οι ώρες απασχόλησης που προκύπτουν για τον ιατρό εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας συνήθως είναι λιγότερες από το πλήρες ωράριο των εργαζομένων στους φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠΔΔ (40 ώρες), το Υπουργείο μας παρέσχε οδηγίες στους ΟΤΑ, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 12 ν. 1568/1985 και 12 ν. 3850/2010, εφόσον δεν διαθέτουν τακτικό προσωπικό των ειδικοτήτων αυτών, να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτες επαγγελματίες, οι οποίοι θα μπορούν έτσι να εξυπηρετούν και όμορους ΟΤΑ. Ωστόσο, οι υπηρεσίες Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν θεωρούν τα εντάλματα για την πληρωμή των συμβασιούχων αυτών, θεωρώντας ότι η ανάγκη αυτή ως πάγια θα πρέπει να καλύπτεται αποκλειστικά με την πρόσληψη μονίμου προσωπικού. Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός το δραστικό περιορισμό των προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το τρέχον και τα επόμενα έτη, λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής συγκυρίας, αφετέρου την άμεση ανάγκη για τη διασφάλιση της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων των ΟΤΑ, προτείνεται η διάταξη της παραγράφου για την αντιμετώπιση του ζητήματος.» Δηλαδή, το πρόβλημα που επίλυσε η παρ.10 αφορούσε τις συμβάσεις μίσθωσης έργου (προγενέστερες αλλά και μεταγενέστερες της 11.4.2012) παράλληλα δε, προσδιόρισε ότι είναι δυνατή και η σύναψη παροχής υπηρεσιών με ιδιώτες (η οποία για τους ΟΤΑ Α’ διέπεται από το ΠΔ 28/80, σε συνδυασμό με τα άρθρα 209 παρ.2 και 273 παρ.1 του ν.3463/2006 και όχι φυσικά από το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997). Με την Πράξη 52/2012, ανέκυψε πλέον θέμα νομιμότητας των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για τεχνικούς ασφαλείας και ιατρούς εργασίας, που συνήφθησαν μετά την 11.4.2012. Το οξύμωρο, κατά την άποψή μας είναι ότι ενώ έχει ήδη κριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι ανεξαρτήτως της κατ’ αρχήν νομιμότητας ή μη της ανάθεσης των υπηρεσιών από Δήμο σε Εξωτερικό Συνεργάτη, οι συναφθείσες μεταξύ τους συμβάσεις, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας οι οποίες καταρτίσθηκαν σε διάστημα προγενέστερο της δημοσιεύσεως του Ν.4071/2012, θεωρούνται νόμιμες, υπό την έννοια ότι ο νομοθέτης προέβη σε μεταγενέστερη της διενέργειας των σχετικών δαπανών νομιμοποίησή τους. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ.7 Πράξη 49/2012, όμοια η Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ.1 Πράξη 20/2012), με την Πράξη 52/2012 κρίνεται εν τέλει ότι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μετά την 11.4.2012 είναι μη νόμιμες! Βέβαια, το Υπουργείο Εσωτερικών, με δύο έγγραφα του, τα υπ’ αρ. 24901/11.7.2012 & 44363/23.11.2012, παρείχε και εξακολουθεί να παρέχει σαφείς οδηγίες, ως το καθ’ ύλην αρμόδιο για τους ΟΤΑ Υπουργείο, σχετικά με την ορθή εφαρμογή της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, τα οποία και σας παραθέτουμε: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Τ. Κ.: 10183 Αθήνα Πληροφορίες : Θ. Παπασημακοπούλου Τηλέφωνο: 213-1364377 FAX: 213-1364383 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 24901 ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης-εφαρμογή διατάξεων άρθρου 12 παρ.10 ν.4071/2012 ΣΧΕΤ.: Η αριθμ.37/28-5-2012 εγκύκλιος μας Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στους ΟΤΑ ως προς την απασχόληση ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, έπειτα και από την ισχύ του άρθρου 12 παρ. 10 ν,4071/2012, σας γνωρίζουμε τα εξής: Όπως αναφερόταν στην αριθμ.37/2012 σχετική εγκύκλιο μας, με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 λογίσθηκαν ως νομίμως καταρτισθείσες συμβάσεις μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 ν.2527/1997 όπως ισχύει) ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτών που συνήφθησαν βάσει των οριζομένων στο ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» ή στον προϊσχύσαντα ν.1568/1985, ενώ κατοχυρώθηκε το δικαίωμα των εργοδοτών φορέων να συνάπτουν και εφεξής αντίστοιχες τέτοιες συμβάσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών τους, εφόσον βέβαια δεν υπηρετεί σε αυτούς τακτικό προσωπικό των συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Η παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης διέπεται από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, για το οποίο σας είχαμε ενημερώσει με το Α.Π. 69521/07/21-1-2008 έγγραφο μας και το συνημμένο σε αυτό Α.Π. 713/4-12-2007 έγγραφο του (τότε) Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Όπως μας γνώρισε, δε, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με το Α.Π. 11287/527/15-6-2012 νεώτερο έγγραφο του, τα διαλαμβανόμενα στο Α.Π. 713/4-12-2007 έγγραφο εξακολουθούν να ισχύουν, και μετά την ισχύ του ν.3850/2010. Για περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στον ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας (www.ypakp.gr ), στη διαδρομή: Νομοθεσία/Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Για τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους φορείς αρμοδιότητας σας, ώστε να μην καταφεύγουν στην εφαρμογή άλλων διατάξεων που δεν ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ανάγκης, όπως π.χ. το π.δ.28/1980. Επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των Α.Π. 69521/07/21-1-2008 και 713/4-12-2007 εγγράφων, προς υπενθύμιση σας. Το Υπουργείο παραμένει στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση Σταδίου 27 Τ.Κ. 10183 Αθήνα Πληροφορίες Θ. Παπασημακοπούλου Τηλέφωνο 213-1364377 FAX 213-1364383 ΠΡΟΣ.: τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012 Αριθ.Πρωτ.: οικ.44363 ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης-εφαρμογή διατάξεων άρθρου 12 παρ.10 ν.4071/2012 Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ.10 του ν.4071/2012, και ειδικότερα ως προς την απασχόληση ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, σας γνωρίζουμε τα εξής: Όπως γνωρίζετε, με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.10 λογίσθηκαν ως νομίμως καταρτισθείσες συμβάσεις μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 ν.2527/1997 όπως ισχύει) ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτών που συνήφθησαν βάσει των οριζομένων στο ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» ή στον προϊσχύσαντα ν.1568/1985, ενώ κατοχυρώθηκε το δικαίωμα των εργοδοτών φορέων να συνάπτουν και εφεξής αντίστοιχες τέτοιες συμβάσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών τους εφόσον βέβαια δεν υπηρετεί σε αυτούς τακτικό προσωπικό των συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Εάν η παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στους ΟΤΑ αναζητηθεί μέσω της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών, τότε έχει αποδοτική εφαρμογή ο ν.3463/2006 (114/Α'), εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι κάτω του ορίου εφαρμογής των κοινοτικών διατάξεων 1. Στο πλαίσιο αυτό, από το συνδυασμό των άρθρων 209 παρ.2 και 273 παρ.1 του ν.3463/2006 προβλέπεται η εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.28/1980 (11/Α'), όπως ισχύει. Για τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους ΟΤΑ αρμοδιότητας σας Αντίθετου περιεχομένου έγγραφα μας παύουν να ισχύουν. Το Υπουργείο παραμένει στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ________________________________________ 1. Με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1177/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L314/1-12-2009) τα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 2004/18/ΕΚ (π.δ. 60/2007) και 2004/17/ΕΚ (π.δ. 59/2007), τα οποία θα εφαρμόζονται από 1-1-2010 κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών ορίστηκαν στο ποσό των 193.000,00 € και 387.000,00€, αντίστοιχα, χωρίς ΦΠΑ. Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έχει υποβληθεί αίτηση ανάκλησης για την Πράξη 52/2012, οπότε εκτιμούμε ότι βάσει αυτής, οι Υπηρεσίες Επιτρόπων, θα αρνηθούν να θεωρήσουν εφεξής χρηματικά εντάλματα πληρωμής τεχνικών ασφαλείας/ιατρών εργασίας που έχουν συνάψει σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ΟΤΑ μετά την 11.4.2012. Επίσης, θεωρούμε κρίσιμο το γεγονός ότι μετά την 11.4.2012 και πριν την Πράξη 52/14.9.2012, υπάρχουν Υπηρεσίες Επιτρόπων που έχουν ήδη θεωρήσει το πρώτο ένταλμα πληρωμής για τεχνικό ασφαλείας με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ενώ μετά την Πράξη 52/2012 δεν γνωρίζουμε πια τι πρέπει να πράξουμε για να πληρωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Πρόσθετοι λόγοι ανησυχίας μας είναι και οι κάτωθι: 1ον Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με τεχνικό ασφαλείας/ιατρό εργασίας που συνήφθησαν μεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτών, μετά την 11.4.2012 σύμφωνα με την παρ.10 του άρ.12 του Ν.4071/2012 και είναι ακόμη σε ισχύ, «παγώνουν» ή/και «λύονται» με πολλαπλή ζημία για τους ΟΤΑ? 2ον Η αμοιβή των τεχνικών ασφαλείας/ιατρών εργασίας που οφείλεται από τους ΟΤΑ βάσει των ανωτέρω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, δεν θα μπορεί να εξοφληθεί αφού το πιθανότερο είναι οι Υπηρεσίες Επιτρόπου να αρνηθούν να θεωρήσουν τα εντάλματα, κινδυνεύοντας έτσι οι Δήμοι από αγωγές? 3ον Η μη «νόμιμη» δαπάνη αφορά συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που θα συναφθούν μετά την έκδοση της Πράξης 52/2012 ή καθιστά «μη νόμιμες» και τις ήδη συναφθείσες? Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την συνδρομή σας, ώστε να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα που ανέκυψε με την Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 52/2012. ΜΕΔ Η Γενική Γραμματέας Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης Αθηνά Αντζουλάτου Πολυτεχνείου 2 Λεχαινά - ΤΚ 27053 >> ---------------------------------------------- Ο Εισηγητης (ΣΤΑΕ) ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αλέξανδρος Παραδείσης ΤΗΛ: 6932239550 - kimonal1@otenet.gr