• Σχόλιο του χρήστη 'Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία' | 21 Φεβρουαρίου 2013, 14:20

    Πρόταση: Με την παρ. 9 αυτού του άρθρου αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄ 84). Στο τέλος της διάταξης που αντικαθίσταται και μετά τη φράση «των διατάξεων του ν. 2224/1994» ζητούμε να προστεθεί εδάφιο ως εξής: «10. Καθιερώνεται η υποχρέωση εκπαίδευσης των ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας σε θέματα σχετιζόμενα με την αναπηρία και την προσβασιμότητα σε συνεργασία με την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση ατόμων με αναπηρία, την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.). Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας καθορίζονται οι σχετικές διαδικασίες και λεπτομέρειες».