• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ' | 21 Φεβρουαρίου 2013, 14:36

    Επαναλαμβάνω το σχόλιο μου, διότι δε βλέπω ακόμα δημοσιευμένο το προηγούμενο: Προτείνω το άρθρο 21 του ν. 3863/2010, το οποίο τροποποιείται με το άρθρο 74 του παρόντος νομοσχεδίου να διαμορφωθεί ως εξής στην παράγραφο 2: «Τα πρόσωπα των περιπτώσεων Α΄ και Β΄ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές με το εργόσημο, δικαιώνονται τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που έχει παρακρατηθεί μέσω του εργοσήμου με το ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ, σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.» Ο υπολογισμός με βάση το ημερομίσθιο της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2011 που εισηγείται το παρόν άρθρο είναι άδικος για τους ασφαλισμένους που αμοίβονται με εργόσημο και κατά συνέπεια αντισυνταγματικός, διότι για όλους τους άλλους εργαζομένους ισχύουν τα μειωμένα ημερομίσθια του 2012 και οι αντίστοιχες μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές. Είναι εκτός πραγματικότητας αγοράς να ζητάει κάποιος κατ' οίκον απασχολούμενος να πληρώνεται με 990 ευρώ μεικτά, ώστε να έχει πλήρη συνταξιοδοτική κάλυψη, όταν οι ελάχιστοι μισθοί του ιδιωτικού τομέα έχουν διαμορφωθεί στα γνωστά επίπεδα. Στην πραγματικότητα καταδικάζονται οι ασφαλισμένοι αυτοί στην υποασφάλιση. Κάτι τέτοιο δε μπορεί να σταθεί στα δικαστήρια.