• Να προστεθεί στο άρθρο 9 παρ.1 στα απαιτούμενα δικαιολογητικά: "Πιστοποιητικό δημόσιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών και τα συνοικούντα με αυτόν πρόσωπα δεν πάσχουν από ψυχικό νόσημα". Στις περιπτώσεις που κρίνεται από την υπηρεσία αναγκαία η ψυχολογική εκτίμηση του υποψήφιου ανάδοχου γονέα αυτή θα πραγματοποιείται από την ψυχολόγο της υπηρεσίας ή από ψυχολόγο που υπηρετεί σε άλλη δημόσια υπηρεσία της Περιφέρειας (ΚΨΥ, Δήμους,κ.α).