• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Κολιόπουλος' | 25 Απριλίου 2018, 13:59

    Για την διασφάλιση της βέλτιστης αποτελεσματικότητας των υλοποιούμενων από τον ΟΑΕΔ ενεργητικών πολιτικών (προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας), θα πρέπει ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Α) να διασφαλίζεται η άμεση και διαρκής ροή των στοιχείων τεκμηρίωσης και η επικοινωνία της ερευνητικής δομής – φορέα με την αντίστοιχη δομή του Υπουργείου και του ΟΑΕΔ Β) να αποτυπώνεται και να είναι διαθέσιμη σε όλους τους εμπλεκόμενους, σε τακτά χρονικά διαστήματα (6μηνο ή ετήσια), η εικόνα της αγοράς εργασίας, σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα (χώρα, περιφέρεια & νομός), σε μορφή αναλυτικής παρουσίασης των στοιχείων αυτής, καθώς και της οικονομικής δραστηριότητας Γ) να επισημαίνονται τα προβλήματα, οι δυνατότητες, οι ευκαιρίες, τα δυνατά και τα αδύναμα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις τοπικές αγορές εργασίας και τους παραγωγικούς συντελεστές