• Σχόλιο του χρήστη 'Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία' | 27 Απριλίου 2018, 10:21

    2. Στην Ενότητα 2.6 «Συμπεράσματα από την ανάλυση- Προτεραιότητες»: α) όπως προστεθεί (σελ.13) το παρακάτω κείμενο: «Κατά το σχεδιασμό των ενεργητικών απασχόλησης λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράγοντες και ιδίως: […] - το υψηλό ποσοστό ανεργία των ατόμων με αναπηρία, δεδομένου ότι -βάσει των διαθέσιμων στοιχείων του έτους 2016 της δειγματοληπτικής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης που διενεργείται σε ετήσια βάση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή σε συνεργασία με τη Eurostat και της επεξεργασίας τους από το «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία- στις παραγωγικές ηλικίες 20-64 ετών, ο δείκτης απασχόλησης των ατόμων με σοβαρή αναπηρία υπολογίστηκε να είναι στο εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο του 24,2%, υπολείπεται δηλαδή κατά 33,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την τιμή που λαμβάνει στον πληθυσμό χωρίς αναπηρία (57,6%) και υστερεί κατά 46 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον εθνικό στόχο της στρατηγικής “Ευρώπης 2020”». (Για περισσότερα στο: http://www.esaea.gr/publications/others/3732-2o-deltio-paratiritirioy-thematon-anapirias-tis-e-s-a-mea-deiktes-apasxolisis-kai-plithysmos-me-anapiria-meros-aa ) β) όπως συμπληρωθούν και διαμορφωθούν οι παρακάτω παράγραφοι (σελ.17) ως ακολούθως: «Ο μεγάλος αριθμός των ανέργων μας «υποχρεώνει» να δίνουμε προτεραιότητα κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων απασχόλησης στις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία, οι μακροχρόνια άνεργοι χαμηλών προσόντων και μεγάλοι σε ηλικία, οι νέοι και οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Επίσης, προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους που βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση από την αγορά εργασίας καθώς κινδυνεύουν περισσότερο να τεθούν σε μόνιμη απομάκρυνση από την αγορά εργασίας και σε κοινωνικό αποκλεισμό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης απευθύνονται στους ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και το γεγονός ότι δίνεται προτεραιότητα σε κατηγορίες όπως οι νέοι που είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, θα πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς τους δυνητικά ωφελούμενους των ΕΠΑ ώστε να διασφαλισθεί ότι οι πολίτες είναι ενήμεροι για τις υλοποιούμενες δράσεις και τις δυνατότητες που τους παρέχονται. Οι δράσεις ενημέρωσης θα είναι πλήρως προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία». Η προαναφερθείσα πρόταση αναφορικά με την προσβασιμότητα των δράσεων ενημέρωσης στα άτομα με αναπηρία βασίζεται στις απαιτήσεις του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.4488/2017, σύμφωνα με την οποία: «Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές. […] υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού του άρθρου 2 της Σύμβασης, όπως εξειδικεύονται και επικαιροποιούνται κάθε φορά, κατά το σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών, διοικητικών υπηρεσιών και προϊόντων, διαδικασιών, περιβαλλόντων και οργανωτικών δομών, που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς να απαιτούνται ειδικές προσαρμογές ή εξειδικευμένος σχεδιασμός».