• Σχόλιο του χρήστη 'Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία' | 27 Απριλίου 2018, 11:00

    4. Στην ενότητα υπο-ενότητα 6.1 «Προγράμματα εγγυημένης απασχόλησης στο δημόσιο τομέα/Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας» (σελ. 31), οι δύο παρακάτω παράγραφοι όπως συμπληρωθούν ως ακολούθω: α) «Επιπλέον, θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: -Εμπλουτισμός των φορέων που δύναται να αιτηθούν θέσεις κοινωφελούς Εργασίας -Διαφοροποίηση της παρεχόμενης κατάρτισης βάσει των αναγκών των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα είτε για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας είτε για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα -Ευελιξία στην υλοποίηση της κατάρτισης σε σχέση με το χρόνο και τον Τόπο -Εξέταση δυνατότητας μερικής απασχόλησης (με ενδεχόμενη διατήρηση των διευκολύνσεων των ανέργων, όπως π.χ. δωρεάν μετακίνηση). -Εφαρμογή εύλογων προσαρμογών στην περίπτωση συμμετεχόντων με αναπηρία (διασφάλιση/επιδότηση μετακίνησης με προσβάσιμα μέσα, προσαρμογή ωραρίου, παροχή υποστηρικτικής τεχνολογίας κ.α.)» Αξίζει να επισημανθεί ότι η προαναφερθείσα πρότασή μας βασίζεται στις απαιτήσεις τόσο του άρθρου 27 «Εργασία και Απασχόληση» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία όσο και του άρθρου 5 του ν.4443/2016, σύμφωνα με το οποίο: « Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης έναντι ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση, εφόσον τα μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη. Δεν θεωρείται δυσανάλογη η επιβάρυνση, όταν αντισταθμίζεται επαρκώς από μέτρα προστασίας που λαμβάνονται στο πλαίσιο άσκησης της πολιτικής υπέρ των ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση». β) «Στο ίδιο πλαίσιο, προετοιμάζονται τα ακόλουθα: -Η ανάπτυξη διαδικτυακής ιστοσελίδας για τη Νέα Γενιά Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας και το αρχικό υλικό που φιλοξενεί. -Η ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού. Τόσο η διαδικτυακή ιστοσελίδα όσο και το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό θα είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία». Η προαναφερθείσα πρότασή μας βασίζεται: i) στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α'/16.06.2011), σύμφωνα με τις οποίες: «Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαμορφώνουν την πληροφόρηση και επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία» και «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά» και ii) στην ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι (στην ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 -Βλ. επίσης ΚΠ.27) ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, επίπεδο προσβασιμότητας «ΑΑ», το οποίο αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας.