• Σχόλιο του χρήστη 'Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία' | 27 Απριλίου 2018, 11:31

    7. Στην ενότητα 7.4 «Μεταρρύθμιση στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση» γίνεται αναφορά (σελ. 54): α) στην Ειδική Επιτροπή των Υπουργείων Εργασίας και Παιδείας και εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων με αντικείμενο την επανεξέταση και αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και β) στο Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Θεωρούμε αδιανόητη τη μη συμμετοχή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) τόσο στην Ειδική Επιτροπή όσο και στο Εθνικό Συμβούλιο, όταν αφενός τα ζητήματα με τα οποία ασχολούνται αφορούν άμεσα στα άτομα με αναπηρία/άτομα με χρόνιες παθήσεις, αφετέρου βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4 «Γενικές Υποχρεώσεις» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, τα συμβαλλόμενα κράτη, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, εφόσον έχει προβεί στην κύρωσή της με τον ν.4074/2012, «Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, [...] θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους».