• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Πούλιος' | 16 Οκτωβρίου 2020, 11:04

    Το σχόλιο αφορά την περίπτωση ι) του προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης με την οποία αναλαμβάνεται η ανέγερση πολυκατοικίας με αντιπαροχή. Το εργολαβικό προσύμφωνο είναι μια υποσχετική δικαιοπραξία, με την οποία δεν επέρχονται εμπράγματες μεταβολές. Επιπλέον στη περίπτωση του προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης, με την οποία αναλαμβάνεται η ανέγερση πολυκατοικίας με αντιπαροχή, το αντάλλαγμα δεν είναι χρήματα αλλά διαμερίσματα που θα μεταβιβαστούν είτε στον εργoλάβο είτε σε τρίτο και το αντάλλαγμα θα εισπραχθεί από τον εργολάβο. Για τους λόγους αυτούς το εργολαβικό προσύμφωνο δεν επιβαρύνεται με κανενός είδους πιστοποιητικό πλην αυτού του ΕΝΦΙΑ. Η πρόβλεψη στο Σ/Ν της διαβούλευσης να υποχρεούται ο οικοπεδούχος να προσκομίζει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου με τον εργολάβο αποτελεί κατ’ αρχάς αντινομία σε σχέση με την περίπτωση στ) του άρθρου 23 Ν.4611/2019, σύμφωνα με την οποία για τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας ζητείται από τον πωλητή, τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, αντίστοιχα. Συνεπώς και κατά ακολουθία των όσων ισχύουν και για τη προσκόμιση της φορολογικής ενημερότητας, θα έπρεπε να ζητείται το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας μόνον κατά την εμπράγματη δικαιοπραξία και μόνον από τον εργολάβο. Η επιβάρυνση της υποσχετικής δικαιοπραξίας με το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ουδόλως ενισχύει τα έσοδα του ΕΦΚΑ καθώς αν δεν συνταχθεί εν τέλει το εργολαβικό προσύμφωνο λόγω τυχόν ασφαλιστικών οφειλών του οικοπεδούχου, ουδέποτε θα δομηθεί η πολυκατοικία και ο ΕΦΚΑ ποτέ δεν θα λάβει ούτε καν μέρος των οφειλόμενων εισφορών. Τουναντίον η ολοκλήρωση της πολυκατοικίας θα δημιουργήσει κύκλο μεταβιβάσεων από τις οποίες τόσο ο ΕΦΚΑ όσο και το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει λαμβάνειν. Με τη συγκεκριμένη διάταξη του Σ/Ν της διαβούλευσης η οικοδομική δραστηριότητα που μόλις δειλά έχει αρχίσει να αναπτύσσεται με το σύστημα της αντιπαροχής αποδίδοντας πολύτιμα έσοδα – οξυγόνο στην ελληνική οικονομία, θα σταματήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δημόσια έσοδα.