• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΤΑΡΓΙΑΣ' | 20 Οκτωβρίου 2020, 13:05

    Άρθρο 26 Προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας ............................................................... ββ) δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ). β) Οι εργοδότες, οι οποίοι κατά την ημερομηνία έκδοσης του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, και το ΕΤΕΑΕΠ και τον ΕΔΟΕΑΠ και έχουν υποβάλει τις απαιτητές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), τις Αναλυτικές Καταστάσεις Αποδοχών (ΑΚΑ) και τις Αναλυτικές Καταστάσεις Εσόδων (ΑΚΕ). ...........................................