• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Γεώργαρου ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΝΕΙΑ"' | 24 Οκτωβρίου 2020, 23:46

    H εφαρμογή του ν. 4538/2018 κατέδειξε την ανάγκη να γίνουν τροποποιήσεις στη νομοθεσία για την σαφέστερη και ευχερέστερη εφαρμογή των διατάξεων. Προτείνουμε τις παρακάτω τροποποιήσεις σχετικά με το Ε.Σ.Αν.Υ. το οποίο αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά καλύπτοντας το εύρος των αναγκών ολόκληρης της χώρας. Υπάρχουν στη περιφέρεια ιδιαίτερα και σημαντικά προβλήματα που μπορούν ευχερέστερα να επιλυθούν στο πλαίσιο τοπικών συνεργασιών και επιστημονικών παρεμβάσεων , λαμβάνονταςυπόψη τις ειδικότερες κάθε φορά συνθήκες και ενισχύοντας το έργο του εθνικού συμβουλίου με προτάσεις και συμπεράσματα. Οι τροπολογίες που προτείνονται είναι: Προστίθεται παρ. 2 στο άρθρο 1 ως εξής: "Συνιστάται σε κάθε Περιφέρεια της χώρας συμβουλευτικό -γνωμοδοτικό όργανο με την ονομασία "Περιφερειακό Συμβούλιο Αναδοχής και Υιοθεσίας- ΠΕ.Σ.Αν.Υ" το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας, με σκοπό την αποϊδρυματική πολιτική για τους ανήλικους στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής και Υιοθεσίας". Προστίθεται άρθρο 3 μετά το άρθρο 2 με τίτλο: "Σύνθεση Περιφερειακού Συμβουλίου Αναδοχής και Υιοθεσίας" και περιεχόμενο το εξής: 1. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη και αποτελείται από τα εξής μέλη και τους αναπληρωτές τους: α. Τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ως Πρόεδρο β. τον Εισαγγελέα Ανηλίκων ή Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας της Περιφέρειας γ. Τον Πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας δ. έναν κοινωνικό λειτουργό, υπάλληλο της Διεύθυνσης ή Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας και μέλος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος που ορίζεται από το Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας ε.΄Ενα νομικό με εμπειρία στα ζητήματα παιδικής προστασίας στ. Έναν εκπρόσωπο των φορέων παιδικής προστασίας που έχουν έδρα ή παράρτημα στα όρια της Περιφέρειας που ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας με αναπληρωτή του έναν εκπρόσωπο από άλλο φορέα ζ. έναν παιδοψυχίατρο από Παιδοψυχιατρικη Κλινική Δημόσιου Νοσοκομείου στα όρια της Περιφέρειας που ορίζεται από την αρμόδια Υ.Π.Ε. η. Εναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής του Πρωτοδικείου της έδρας της Περιφέρειας θ. Εναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία ι. ΄Εναν ανάδοχο γονέα. Τροποποιείται η παρ. 4 η οποία γίνεται παρ. 5 και διαμορφώνεται ως εξής: "Σε κάθε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου προσκαλείται και μετέχει με εκπρόσωπό του χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού. Τροποποιείται η παρ. 5 η οποία γίνεται παρ. 6 και διαμορφώνεται ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού και Περιφερειακών Συμβουλίων Αναδοχής και Υιοθεσίας. Τροποποιείται το άρθρο 3 και διαμορφώνεται ο τίτλος του ως εξής: "Αρμοδιότητες και Εθνικού και Περιφερειακών Συμβουλίων Αναδοχής και Υιοθεσίας" Προστίθεται παρ. 2 στο άρθρο που ορίζει ότι: Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει στα όρια της γεωγραφικής του περιφέρειας τις εξής αρμοδιότητες: α. τη συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής και Υιοθεσίας στους τομείς αρμοδιότητάς τους β. την υποβολή προτάσεων και γνωμοδοτήσεων για τη σχεδιαζόμενη εθνική και περιφερειακή πολιτική σχετικά με τη διάδοση και προώθηση της υιοθεσίας και της αναδοχής γ. την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την υιοθεσία και την αναδοχή στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας δ. την παρακολούθηση και το συντονισμό της δράσης των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ανωτέρω θεσμών καθώς και της ενίσχυσης της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών στα ζητήματα αυτά ε. την υποστήριξη και την παροχή γνωμοδοτικής και επιστημονικής συνδρομής προς τους φορείς και τις υπηρεσίες που υλοποιούν προγράμματα υιοθεσιών και αναδοχών ύστερα από ερωτήματα των φορέων εποπτείας που λειτουργούν στα όρια της Περιφέρειας και των ιδιωτικών φορέων παιδικής προστασίας που υλοποιούν προγράμματα αναδοχής σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες στ. την υποβολή προτάσεων προς τα αρμόδια υπουργεία σχετικά με την ανάπτυξη και βελτίωση των θεσμών.