• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Γεώργαρου ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΝΕΙΑ"' | 25 Οκτωβρίου 2020, 00:16

    Η διατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 5 είναι ασαφής και δεν μπορεί να προσδιοριστεί η χρονική στιγμή κατά την οποία ένας ανήλικος πρέπει να εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων. Πρέπει κατά τη γνώμη μας η διάταξη να τροποποιηθεί ώστε να γίνει πιο σαφής και κατανοητή. Η διάταξη της παρ. 1 πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: " 1.Το Ε.Κ.Κ.Α τηρεί Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι ανήλικοι που τοποθετούνται σε μονάδες παιδικής προστασίας ή τοποθετούνται οριστικά σε ανάδοχη ανάδοχη οικογένεια με σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος ή με δικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος ή προσωρινά, με εισαγγελική διάταξη ή προσωρινή διαταγή δικαστηρίου ή τοποθετούνται σε ανάδοχη οικογένεια με τις ως άνω διαδικασίες , με σκοπό την υιοθεσία". Ενα σημαντικό πρόβλημα που έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει είναι η απουσία προσώπων άμεσης υποδοχής παιδιών σε κατεπείγουσες περιπτώσεις ανάγκης απομάκρυνσης από τη βιολογική οικογένεια ή αναδόχων γονέων που θα αναλάβουν τη φροντίδα του ανηλίκου για σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι να διευθετηθεί το καθεστώς της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειάς τους και να βρεθεί η μονιμότερη λύση φροντίδας τους. Σήμερα τα παιδιά αυτά εάν είναι βρέφη συχνά παραμένουν στο νοσοκομείο αρκετούς μήνες μέχρι να διευκρινιστεί η προοπτική της φυσικής οικογένειας να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού και σε περίπτωση απόρριψης της εκδοχής αυτής, τα βρέφη τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες μακροπρόθεσμης προοπτικής (με το ρίσκο να τα διεκδικήσουν οι βιολογικοί γονείς στο δικαστήριο για την αφαίρεση της επιμέλειάς τους) ενώ εάν τα παιδιά είναι μεγαλύτερης ηλικίας παραμένουν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο και στη συνέχεια κατευθύνονται σε ιδρύματα κλειστής φροντίδας. Εκεί εάν μεν προωθείται ο θεσμός της αναδοχής το παιδί θα κατευθυνθεί σε ανάδοχη οικογένεια μετά από ένα χρόνο τουλάχιστον ή εάν δεν προωθείται η αναδοχή θα παραμείνει σε αυτό μέχρι την ενηλικίωσή του. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η δημιουργία μιας ειδικής κατηγορίας αναδόχων γονέων - βραχείας αναδοχής ή αναδοχής "πρώτης φροντίδας" που θα αναλαμβάνει αποκλειστικά τα παιδιά αμέσως μετά την απομάκρυνση από την βιολογική του οικογένεια και μέχρι την τοποθέτησή του σε μόνιμη ανάδοχη ή θετή οικογένεια ή θα επιστρέψει στη βιολογική οικογένεια. Οι ανάδοχες αυτές οικογένειες ή μεμονωμένα πρόσωπα κατοικούν στον τόπο κατοικίας του παιδιού και δεν θα περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό σύστημα λόγω της ειδικής τους αποστολής και θα τηρείται μητρώο μόνο σε τοπικό επίπεδο προς εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των ευάλωτων παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η προσθήκη ενός άρθρου μετά το άρθρο 6 με το εξής περιεχόμενο: ΄Αρθρο 7 "Ειδικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων Πρώτης Φροντίδας και Ειδικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Πρώτης Φροντίδας Ο αρμόδιος φορέας εποπτείας της αναδοχής τηρεί Ειδικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων Πρώτης Φροντίδας με τις αρμοδιότητες του άρθρου 17 του παρόντος Για την εγγραφή τους στα Ειδικά Μητρώα ακολουθείται η διαδικασία του προηγουμένου άρθρου. Ο ίδιος φορέας διατηρεί και το Ειδικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Πρώτης Φροντίδας στα οποία καταγράφονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 καθώς και υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου γονέα περί την υποχρεώσεώς του να συνεργαστεί άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ομαλή μετάβαση του ανηλίκου από την ανάδοχη οικογένεια «πρώτης φροντίδας» στην μόνιμη ανάδοχη ή θετή οικογένεια ή την επιστροφή στην βιολογική οικογένεια. Ως ανάδοχοι γονείς πρώτης φροντίδας επιλέγονται κατά προτεραιότητα πρόσωπα που είναι ήδη γονείς φυσικών ή θετών τέκνων". Κατά συνέπεια των ανωτέρω πρέπει να τροπο ποιηθεί και το άρθρο 17 και να διαμορφωθεί ως εξής: Αρθρο 17 " Αναδοχή βραχείας διάρκειας Στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 1532 ΑΚ εφόσον προκύπτει επείγουσα ανάγκη απομάκρυνσης του ανηλίκου από τη βιολογική του οικογένεια ή υπάρχει μακροχρόνια παραμονή του ανηλίκου σε νοσηλευτική μονάδα μετά την απομάκρυνσή του από τη φυσική του οικογένεια και μέχρι την οριστική αποκατάσταση του ανηλίκου, ο Εισαγγελέας με διάταξή του ή ο Πρόεδρος του δικαστηρίου με προσωρινή του διαταγή, μπορούν να τοποθετούν τον ανήλικο προσωρινά και για βραχύ χρονικό διάστημα σε αναδόχους γονείς προερχόμενους από το Ειδικό Μητρώο Αναδόχων Γονέων Πρώτης Φροντίδας μέχρι την οριστική τοποθέτηση του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια μακροχρόνιας φροντίδας ή υποψήφια θετή οικογένεια ή την επιστροφή του ανηλίκου στη βιολογική του οικογένεια. Η αναδοχή βραχείας διάρκειας μπορεί να έχει και επαγγελματική μορφή και επιλέγεται εφόσον δεν μπορεί να ανευρεθεί ανάδοχος γονέας εγγεγραμμένος στο Μητρώο της παρ. 1 του άρθρου 7. Οι ανάδοχοι γονείς πρώτης φροντίδας συμμετέχουν επίσης σε προγράμματα εκπαίδευσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και επιμόρφωσης.