• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Γεώργαρου ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΝΕΙΑ"' | 25 Οκτωβρίου 2020, 08:55

    Καθώς η αναδοχή είναι ένα μέτρο που λαμβάνεται για την προστασία των ανηλίκων με βάση τα άρθρα 1532 και 1533 ΑΚ, συχνά, ειδικά σε περιπτώσεις κακοποίησης ή εγκατάλειψης ανηλίκων εφαρμόζεται η παρ.3 του 1533 που προβλέπει την αφαίρεση της επιμέλειας από τους βιολογικούς γονείς ή συγγενείς και την ανάθεσή της σε τρίτους. Στην υφιστάμενη μορφή, ο νόμος κάνει ένα "άλμα" ρύθμισης της πραγματικής φροντίδας των ανηλίκων δια της αναδοχής παραλείποντας να εντοπίσει, ότι τα ορφανά, εγκαταλελειμμένα ή έκθετα παιδιά στερούνται του βασικού δικαιώματος της άσκησης της γονικής μέριμνας από κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ανήλικος που έχει εγκαταλειφθεί ή έχουν αποβιώσει οι γονείς τους πρέπει να έχει πρόσωπο που να τον εκπροσωπεί νόμιμα και έχει το δικαίωμα διοίκησης της περιουσίας τους και αυτός μπορεί να είναι μόνο ο επίτροπος του ανηλίκου που του έχει ανατεθεί το σύνολο της άσκησης της γονικής μέριμνας Προτείνουμε συνεπώς για μεγαλύτερη συνάφεια με τον Αστικό Κώδικα και τις πραγματικές ανάγκες το άρθρο 11 παρ. 1 να τροποποιηθεί ως εξής: ΄Αρθρο 11 παρ. 1 1. Για να τοποθετηθεί με δικαστική απόφαση ανήλικος σε ανάδοχο γονέα, πρέπει το συμφέρον του να επιβάλει την ανάθεση της πραγματικής φροντίδας ή και της επιμέλειάς του σε τρίτους (αναδόχους γονείς) ιδίως δε σε συγγενείς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 είτε γιατί οι γονείς του αδυνατούν ή εμποδίζονται να ασκούν κατά τρόπο ικανοποιητικό εν όλω ή εν μέρει την γονική του μέριμνα είτε γιατί ο επίτροπός τους αδυνατεί ή εμποδίζεται να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που σχετίζονται με την εξασφάλιση της υγιούς σωματικής και πνευματικής ανάπτυξης του ανηλίκου. Η αναδοχή ανηλίκου προκρίνεται ιδίως για περιπτώσεις εκθέτων, ορφανών ή εγκαταλελειμμένων από τους δύο γονείς ή προκειμένου περί εκτός γάμου μη αναγνωρισμένων τέκνων, εγκαταλελειμμένων από τη μητέρα τους, κακοποιημένων ή παραμελημένων από τους γονείς τους ή συνοικούντες καθώς και ανηλίκων που διαβιούν σε ιδρύματα. Η τοποθέτηση του ανηλίκου σε αναδοχή στις ως άνω ειδικά αναφερόμενες περιπτώσεις εφαρμόζεται αφού προηγηθεί η ρύθμιση της γονικής μέριμνας των ανηλίκων αυτών δια του ορισμού επιτρόπου.