• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Γεώργαρου ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΝΕΙΑ"' | 25 Οκτωβρίου 2020, 09:29

    Προτείνεται να συμπληρωθεί η διάταξη του εδαφίου δ της παρ. 1 του άρθρου 9 ως εξής: " δ. Πιστοποιητικά δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών και τα συνοικούντα με αυτόν πρόσωπα δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα και ψυχική νόσο ή διαταραχή" Στο ευρύ κοινό και στους επαγγελματίες της κοινωνικής εργασίας, πρέπει να είναι σαφής ο ρόλος του Εισαγγελέα στα ζητήματα ρύθμισης της επιμέλειας του ανηλίκου και να είναι σαφές ότι ο Εισαγγελέας ρυθμίζει προσωρινά μόνο τα ζητήματα αυτά, ενώ η τελικά ρύθμιση γίνεται μόνο από το δικαστήριο στις περιπτώσεις της δικαστικής αναδοχής. Επίσης όλο το νομοθέτημα παραλείπει να αναφερθεί στη δυνατότητα έκδοσης προσωρινής διαταγής του δικαστηρίου για την προσωρινή ρύθμιση των θεμάτων φροντίδας του ανηλίκου, όπως είναι η προσωρινή του φιλοξενία από υποψήφια ανάδοχη οικογένεια μέχρι την τελική ρύθμιση από το δικαστήριο. Προτείνουμε λοιπόν να τροποποιηθεί η παρ. 1 του άρθρου 12 και να διαμορφωθεί ως εξής: "Αρθρο 12 παρ. 1 1. Στους αναδόχους γονείς που έχουν οριστεί με σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος ή με δικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος ή σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος ή ορίστηκαν προσωρινά με εισαγγελική διάταξη ή προσωρινή διαταγή του δικαστηρίου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, οριστική ή προσωρινή, παρέχεται οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών του ανηλίκου. Φορέας της οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α) Το εδάφιο β της παρ. 1 του άρθρου 13 πρέπει να αναδιατυπωθεί, διότι είναι ασαφές και προκαλεί σύγχυση στους φορείς κοινωνικής προστασίας καθώς και στις περιφερειακές υπηρεσίες εποπτείας. Η διάταξη αυτή αναφέρεται σε καθεστώς ήδη τοποθέτησης του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια, είναι συνεπώς αδόκιμη η χρήση ενεστώτα χρόνου στο άρθρο όπως ισχύει, καθώς αναφέρεται σε ανηλίκους που ήδη έχουν τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια άρα δεν διαμένουν πλέον σε ίδρυμα. Προτείνουμε η διάταξη να διαμορφωθεί ως εξής: "Παρ. 1 εδαφ. β β Στις Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας ή κατά περίπτωση τα Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων, για τους ανηλίκους των οποίων η επιτροπεία σύμφωνα με το άρθρο 1600 ΑΚ ή η μόνο η επιμέλεια είχε ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και είχαν τοποθετηθεί σε ίδρυμα και για τις περιπτώσεις της συμβατικής αναδοχής του άρθρου 10 του παρόντος, ανηλίκων που είχαν ή δεν είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως σε ίδρυμα".