• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Γεώργαρου ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΝΕΙΑ"' | 25 Οκτωβρίου 2020, 09:21

    Καθώς το υφιστάμενο νομοθέτημα δίνει έμφαση στη συνεργασία κράτους και κοινωνικών οργανώσεων μέσω των αρμοδιοτήτων του ΕΣΑΝΥ είναι θεμιτό να προβλέπεται συμμετοχή αυτών και στη διαδικασία εκπαίδευσης καθώς συχνά η εμπειρία των κοινωνικών οργανώσεων για την ρεαλιστική προσέγγιση των ζητημάτων είναι πολύ πιο ουσιαστική από αυτή των ακαδημαϊκών ή επιστημονικών φορέων, όπως άλλωστε έχει διαπιστωθεί. Προτείνουμε συνεπώς οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 να διαμορφωθεί ως εξής: "΄Αρθρο 14 Παρ. 1 1. Οι φορείς εποπτείας υποχρεούνται στη διενέργεια αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους επιστημονικούς ή/και κοινωνικούς φορείς προστασίας των ανηλίκων, συνδέσμους γονέων και κηδεμόνων ανηλίκων σε αναδοχή, τυπικής ανάπτυξης ή αναπήρων ή παιδιών με ψυχοκοινωνική διαταραχή ή παραβατική συμπεριφορά, των προγραμμάτων επιμόρφωσης υποψηφίων αναδόχων γονέων. Οι ανωτέρω μπορούν επίσης να οργανώνουν και να εκτελούν προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης αναδόχων γονέων στους οποίους έχει ήδη τοποθετηθεί ανήλικος , σύμφωνα με τον παρόντα νόμο". 2. Η εκπαίδευση γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες που ορίζει ο φορέας ιδίως νομικούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και από ανάδοχους γονείς με πολυετή επιτυχή εμπειρία στο θεσμό της αναδοχής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των εκπαιδευτών καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα τους"