• Θέση της Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι πως τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ συνιστούν έναν από τους πιο πρωτοποριακούς θεσμούς της χώρας, και τον μοναδικό σε επίπεδο πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των ίδιων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις όσο και των οικογενειών τους καθώς προωθούν την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα και υποστηρίζουν τις οικογένειες με ανήλικους και ενήλικους με αναπηρία. Ωστόσο, ολοκληρώνοντας ο εν λόγω θεσμός μια σημαντική και πετυχημένη περίοδο λειτουργίας 21 ετών περίπου, οφείλει να περάσει σε μια νέα εποχή. Για την Ε.Σ.Α.μεΑ. η νέα εποχή σημαίνει: i) τη θωράκιση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα των δομών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ μέσω σταθερής χρηματοδότησης του λειτουργικού κόστους τους σε συνδυασμό με ασφαλείς, μόνιμες εργασιακές σχέσεις του προσωπικού των δομών, ii) την επέκταση του θεσμού σε κάθε δήμο της χώρας, iii) τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών τους προκειμένου μέσω αυτών να επιτυγχάνεται η ανάπτυξη ή/και διατήρηση δεξιοτήτων αυτονομίας και αυτοπροσδιορισμού με στόχο την προετοιμασία των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στην ανεξάρτητη διαβίωση, στη βάση των απαιτήσεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (Βλ. ν.4074/2014). Η παρ. 1 να τροποποιηθεί ως ακολούθως: «1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα κινητική αναπηρία ή αισθητηριακές αναπηρίες (όπως αναπηρία όρασης ή ακοής) καθώς και ελαφρά νοητική αναπηρία, όπως σύνδρομο down, αυτισμό κ.α. ενισχύοντας τα κέντρα αυτά με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό» Αιτιολόγηση: προτείνεται η τροποποίηση της προαναφερθείσας ορολογίας διότι η λέξη «πρόβλημα» δεν συνάδει με τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, όπως αυτή κατοχυρώθηκε από το Σύνταγμα της χώρας (άρθ. 21 παρ. 6) και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (βλ. ν.4074/2012). Η συμπερίληψη των παραπάνω κατηγοριών αναπηρίας κρίνεται απαραίτητη, ώστε να πάμε στα «ΚΔΑΠ νέας γενιάς» που θα συμβαδίζει με την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στη χώρα. Η παρ. 7 να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύονται περαιτέρω ο σκοπός των ΚΔΑΠ και το περιεχόμενο της παρ. 3 του παρόντος και καθορίζονται : α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι φορείς λειτουργίας τους, β) ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας, γ) οι απαιτούμενοι ανά δομή χώροι, οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές τους, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών προσβασιμότητας επί ποινή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές, και οι αποστάσεις τους από οχλούσες δραστηριότητες, δ)….»