Άρθρο 5. Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

1.Η σύσταση Κοιν.Σ.Επ. και η υπαγωγή της στις διατάξεις του νόμου αυτού συντελείται με την εγγραφή της στο Γ.Ε.Μ.Η., οπότε αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Η εγγραφή στο Γ.Ε.Μ.Η. προϋποθέτει την έγκριση του καταστατικού της από το Τμήμα Μητρώου και την καταχώρισή της στο Μητρώο.
2.Το καταστατικό συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 2. Το καταστατικό της πρέπει να υπογράφεται από τουλάχιστον πέντε πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας και από τουλάχιστον επτά, αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης.
3. Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 για την υπαγωγή της στον παρόντα νόμο και να περιέχει:
α) Την έδρα, την επωνυμία και το σκοπό της Κοιν.Σ.Επ. Ως έδρα ορίζεται τουλάχιστον ο δήμος. Η επωνυμία της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται από το σκοπό της, το είδος της Κοιν.Σ.Επ. και την έκταση της ευθύνης των μελών της. Ονόματα μελών ή τρίτων δεν περιλαμβάνονται στην επωνυμία της Κοιν.Σ.Επ.
β) Τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή την επωνυμία και τη διεύθυνση των ιδρυτικών μελών
γ) Τους όρους εξόδου και εισόδου των μελών
δ) Την έκταση της ευθύνης των μελών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 17.
ε) Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας
στ) Τον ορισμό της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής που θα μεριμνήσει για την έγκρισή του και τη σύγκλιση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ.
Κατά τα λοιπά, το καταστατικό μπορεί να παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων.
4. Προβολή ακυρότητας σχετικά με τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ. επιτρέπεται μόνο με αγωγή που ασκείται μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο μηνών από τότε που ο ενάγων έλαβε γνώση της καταχώρισης.

 • Σε γενικές γραμμές είναι προς την σωστή κατεύθυνση ο νέος νόμος, τι γίνεται με όσες ΚοινΣΕπ δεν πληρούν τα κριτήρια, θα εντάσσονται με τροποποίηση καταστατικού στους συνεταιρισμούς εργαζομένων;

  Και ενώ θα μπορούσε να απλοποιήσει τις διαδικασίες εισάγει το ΓΕΜΗ αυξάνοντας την γραφειοκρατία και το συνολικό κόστος ίδρυσης και διαχείρισης που είναι δυσβάστακτο καθώς απευθύνεται σε άτομα που είναι αποκλεισμένα από τον κοινωνικό και οικονομικό βίο.

  Άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου η επιπλέον χρόνο διαβούλευσης έως το τέλος του Σεπτεμβρίου καθώς και ο χρόνος είναι λίγος και η εποχή εκτός πραγματικότητας καθώς αρκετός κόσμος είναι εκτός γραφείου η οικίας για να συμμετάσχει στην διαβούλευση

 • 26 Ιουλίου 2016, 23:00 | Οικολόγοι Πρασινοι

  Παρ 2: Θετικό ότι ορίζεται ο ελάχιστος αριθμός ατόμων, όπως και στον προηγούμενο νόμο

  Παρ 3 -δ:Δεν υπάρχει παράγραφος 17 : η σχετική παράγραφος είναι η 6 του Άρθρου 6 αλλά φαίνεται αντιφατική η διατύπωση: εφόσον η έκταση της ευθύνης ορίζεται στο Καταστατικό, γιατί πρέπει να δίδεται το δικαίωμα μόνο στον Νόμιμο εκπρόσωπο να την αποδίδει

 • 25 Ιουλίου 2016, 12:08 | ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ

  Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
  Παράγραφος 1. Η εγγραφή στο ΓΕΜΗ να γίνεται ατελώς (όπως γινόταν και στο Μητρώο του υπουργείου έως σήμερα) διότι οι Κοιν.Σ.Επ. δεν διαθέτουν πόρους κατά την ίδρυση τους ακόμη και για έξοδα που ίσως να θεωρούνται μικρής κλίμακας για τις Κοιν.Σ.Επ. είναι μεγάλες δαπάνες.

 • 25 Ιουλίου 2016, 11:53 | Κώστας Λεγάκης

  Όχι εγγραφή στο ΓΕΜΗ για τους φορείς Κοινωνικής Οικονομίας. Το Μητρώο αρκεί.

 • Από την στιγμή που ο νόμος υποχρεώνει τις ΚοινΣΕπ να εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας είναι πλεονασμός και περιττά έξοδα και χρόνος να υποχρεούται και σε εκ νέου εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αυτό δημιουργεί έξοδα και επιβαρύνσεις αντί να διευκολύνει το όλο σύστημα

  Για αυτό θα πρέπει άμεσα να διαγραφεί κάθε αναφορά στο ΓΕΜΗ καθώς είναι πλεονασμός η εγγραφή σε δυο Μητρώα (κοινωνικής οικονομίας και Γενικό Εμπορικό Μητρώο)

 • 24 Ιουλίου 2016, 11:08 | Παναγιώτης Μπράμος

  Η εμπλοκή του ΓΕΜΗ στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα επιβαρύνει με πρόσθετες γραφειοκρατικές και οικονομικές υποχρεώσεις, που δύσκολα μπορούν να να παρακολουθήσουν μικρές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις χωρίς εξειδικευμένους νομικούς ή οικονομολόγους. Θα ήταν ισχυρό κίνητρο και ταυτόχρονα σημαντικό βήμα στην απλούστευση των διαδικασιών και την πάταξη της γραφειοκρατίας η θεσμοθέτηση ενός και μοναδικού Μητρώου για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις που θα τους δίνει παράλληλα και την Κοινωνική και την Εμπορική ιδιότητα. Με ηλεκτρονική διεκπεραίωση, χωρίς κόστος εγγραφής, χωρίς ετήσια συνδρομή και με το ελάχιστο δυνατό κόστος στην έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων.

  Η εγγραφή και υπαγωγή των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας σε δύο παράλληλα Μητρώα θα δημιουργήσει πρόσθετα εμπόδια, όπως επικαλύψεις αρμοδιότητας μεταξύ των φορέων των Μητρώων που όσο και αν ένας νόμος προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει, στην πραγματικότητα πάντα θα υπάρχουν αφού σε πολλές περιπτώσεις όπως στη αξιολόγηση και έγκριση καταστατικών μπαίνει και η προσωπική κρίση των υπαλλήλων. Ο ένας και μοναδικός φορέας διευκολύνει ταυτόχρονα τόσο τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις όσο και τον Δημόσιο έλεγχο.

 • Άρθρο 5. Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
  Παράγραφος 1. Η εγγραφή στο ΓΕΜΗ να γίνεται ατελώς (όπως γινόταν και στο Μητρώο του υπουργείου έως σήμερα) διότι οι Κοιν.Σ.Επ. δεν διαθέτουν πόρους κατά την ίδρυση τους ακόμη και για έξοδα που ίσως να θεωρούνται μικρής κλίμακας για τις Κοιν.Σ.Επ. είναι μεγάλες δαπάνες.
  Στυλιανός Κατωμέρης
  Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Επιχειρήσεων Αττικής

 • 22 Ιουλίου 2016, 13:35 | Α. Χαμόδρακα

  Εεπίσης ούτε στο συγκεκριμένο άρθρο ούτε και κάπου αλλού δεν υπάρχει διάταξη για τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικου. Ποιος θα τις κάνει, η ΓΣ ή η Διοικούσα Επιτροπή, με ποιες πλειοψηφίες, θα απαιτείται πάλι έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία και εγγραφή και στα δύο Μητρώα (Κοινωνικής Οικονομίας και ΓΕΜΗ);

 • 22 Ιουλίου 2016, 13:07 | Α. Χαμόδρακα

  Γιατί υπάρχουν δύο μητρώα; Αφού η ΚΟΙΝΣΕΠ αποκτά νομική προσωπικότητα με την εγγραφή στο ΓΕΜΗ ποια η χρησιμότητα του δεύτερου Μητρώου;

 • Ήδη από καιρό έχουμε επισημάνει την επιβαρυμένη με γραφειοκρατία καθημερινότητα των ΚοινΣΕπ με πρακτικά Γ.Σ., Δ.Ε., εκθέσεις/απολογισμούς και την τυπικότητα οποιασδήποτε μεταβολής του φορέα. Πάγιο αίτημα (ειδικά των παλαιότερων ΚοινΣΕπ) ήταν η απλούστευση των διαδικασιών και η ένταξη όλων στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου. Αντί αυτού, ο νέος νόμος υποχρεώνει τις ΚοινΣΕπ να εγγραφούν και στο ΓΕΜΗ και να δημοσιεύουν σε αυτό όλες τις σχετικές πράξεις (συγχρόνως με όλες τις υποχρεώσεις που έχουν στο Μητρώο), επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τη λειτουργία τους με γραφειοκρατία και κόστος. Πραγματικά, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τους λόγους που καθιστούν τη λειτουργία των ΚοινΣΕπ περισσότερο δυσκίνητη και μη ανταγωνιστική σε σχέση με τις κοινές επιχειρήσεις

 • Όλες οι διαδικασίες σύστασης, εγγραφής, διεκπεραίωσης αιτήσεων, τροποποιήσεων, αλλαγών, και λοιπόν αιτημάτων πρέπει να θεσμοθετηθεί να γίνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με ηλεκτρονικό τρόπο,( όπως πχ για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας στον ΟΕΑΔ) και μέσω μιας απλής διαδικτυακής εφαρμογής που θα έχει πρόσβαση η κάθε υπάρχουσα, ή υπό ίδρυση ΚΟΙΝΣΕΠ για να παρακολουθεί την εξέλιξη των αιτημάτων.

  Η διαχείριση οποιουδήποτε αιτήματος δεν πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική, και είναι τεράστια ανάγκη το μητρώο να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα σε αιτήματα και στη -όποια- λύση τους.

  Είναι θεσμικά μη παραδεκτό να πρέπει το έτος 2016 να μην μπορούμε να στείλουμε αιτήματα στο πρωτόκολλο κλπ. ηλεκτρονικά. Επίσης, είναι μη παραδεκτό και άκρως αντιπαραγωγικό να πρέπει να περιμένουμε μήνες και σε κάποιες περιπτώσεις παραπάνω από ένα έτος! να απαντηθούν γραπτά και πρωτοκολλημένα αιτήματα.

  Στους νόμους ν.2690/1999,και ν. 3230/2004 περιγράφονται ξεκάθαρα από τον νομοθέτη οι υποχρεωτικοί χρόνοι διεκπεραίωσης απαντήσεων.

  Τα παραπάνω αιτήματα να διεκπεραιώνονται μέσα από το ήδη νομικό και θεσμικό πλαίσιο ( ψηφιακές υπογραφές κλπ).

 • Το μητρώο δεν θα πρέπει να έχει την δυνατότητα μη αποδοχής καταστατικού εάν είναι έγκυρα συμπληρωμένο και να ζητεί να βγαίνουν καταστατικοί σκοποί που έχουν επιλέξει τα μέλη και να καθορίζει τι σκοποί και δράσεις θα μπορεί κάθε ΚοινΣΕπ να εκπληρώνει.

  Η απόφαση είναι των μελών και όχι του Μητρώου ως προς τους σκοπούς που θα πραγματοποιησει μια υπό σύσταση ΚοινΣΕπ

 • Το κόστος εγγραφής στο ΓΕΜΗ θα πρέπει να είναι μηδενικό για τις ΚοινΣΕπ καθώς μιλάμε για άνεργους και θα είναι δύσκολο η επιπλέον επιβάρυνση που θα αυξάνει τα κόστη ίδρυσης και λειτουργίας

 • 16 Ιουλίου 2016, 17:37 | Γιάννης Στεφάνου

  Τροποποίηση του άρθρου 2

  2.Το καταστατικό καταρτίζεται και συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2,3 και 4 του
  άρθρου 2 με ιδιωτικό έγγραφο, που χρονολογείται και υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη. τουλάχιστον πέντε φυσικά πρόσωπα, αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας και από
  τουλάχιστον επτά, αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης.