Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Θ.Ο. Περιβάλλοντος των Οικολόγων Πράσινων 7 Οκτωβρίου 2010 Να αποσυρθεί το αρ. 10 του ν/σ «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» H Θεματική Ομάδα Περιβάλλοντος των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ θεωρεί ιδιαίτερα άστοχη και επιζήμια την προωθούμενη με το αρ.10 του σχεδίου νόμου για τις συγχωνεύσεις Φορέων του δημοσίου, συγχώνευση ή κατάργηση Φ. Δ. των Προστατευομένων Περιοχών της χώρας. Αναφέρουμε τους κυριότερους λόγους συνοπτικά: !. Με την επιχειρούμενη συγχώνευση δεν επιτυγχάνεται κανένα οικονομικό όφελος, δεδομένου ότι οι Φ.Δ. Προστατευομένων Περιοχών χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους. Τα δε Δ. Σ. τους είναι άμισθα. Εξάλλου τεκμηρίωση για αναμενόμενα οικονομικά οφέλη για το δημόσιο δεν έχει υπάρξει. 2. Μπορεί αντιθέτως να προκύψει ζημία από την ανάγκη δαπανών για Γραφεία σε πόλεις που δεν φιλοξενούν σήμερα ΦΔ, μετακινήσεις φυλάκων και λοιπού προσωπικού πεδίου, η σε μεγαλύτερες αποστάσεις από την έδρα του Φορέα, και πολύ περισσότερο από την απώλεια πόρων από την μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων σχετικά με την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων που διαχειρίζονται οι ΦΔΠΠ μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ με χρονικό ορίζοντα το 2015. 3. Επιπλέον, δημιουργείται ο κίνδυνος οι πράξεις που σήμερα υλοποιούν οι ΦΔ να θεωρηθούν ημιτελείς και οι δαπάνες μη επιλέξιμες, κάτι που μπορεί να οδηγήσει, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης του ΕΣΠΑ, στην ανάγκη κάλυψής τους με εθνικούς πόρους (που δεν υπάρχουν). 4. Παρατηρείται ότι περιοχές με θεμελιακά διαφορετικά χαρακτηριστικά (υγροτοπικές πεδινές πχ μαζί με ορεινές δασικές) υπάγονται στο ίδιο ΔΣ. Μόνο αρνητικά αναμένονται από αυτή την βεβιασμένη κοινή υπαγωγή σοβαρά ανόμοιων περιοχών. 5. Οι καταργήσεις με μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΦΔ σε γενικού χαρακτήρα υπηρεσίες του Δημοσίου (όπως πχ στην περίπτωση του Αίνου Κεφαλονιάς) είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε μείωση του επιπέδου προστασίας λόγω αυξημένου φόρτου, έλλειψης ειδικού ενδιαφέροντος, και πιθανότατης θέσης των θεμάτων παρακολούθησης και προστασίας των περιοχών των εθνικών πάρκων σε χαμηλότερη προτεραιότητα. Ζητούμε την απόσυρση του άρθρου αυτού, την δημιουργία και νέων Φ.Δ. ώστε να καλυφθεί σταδιακά το σύνολο των προστατευομένων περιοχών με Φ.Δ. και την αναβάθμιση των νομικών καθεστώτων προστασίας των περιοχών που καλύπτουν από Κ.Υ.Α. σε προεδρικά διατάγματα. Η ταπείνωση, στην πράξη, του επιπέδου προστασίας των Εθνικών μας πάρκων και των άλλων φυσικών προστατευομένων περιοχών δεν πλήττει μόνο ένα μη αποτιμήσιμο σε χρήμα διαχρονικό δημόσιο αγαθό αλλά και τις δυνατότητες αειφορικής παραγωγικής ανάκαμψης των περιοχών αυτών.