Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Μείωση Διοικητικών Βαρών
Μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας

Θέτουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο διατάξεων Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την “Μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας”.Για την υποστήριξη των προσπαθειών μεταρρύθμισης της Ελλάδας τον Μάρτιο του 2013, το ΥΔΜΗΔ και η Διεύθυνση Δημόσιας Διακυβέρνησης και Εδαφικής Ανάπτυξης του Ο.Ο.Σ.Α. ξεκίνησαν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συνεισφοράς που υπογράφηκε … προκειμένου να ποσοτικοποιήσουν συνοπτικά τα διοικητικά βάρη που προκύπτουν λόγω νόμων και κανονισμών σε 13 τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Ο ΟΟΣΑ συνεργάστηκε στενά με επιχειρηματικές ενώσεις, εταιρείες και άλλους φορείς προκειμένου να εντοπιστούν οι επιβαρυντικοί κανονισμοί, καθώς και οι προτεραιότητες πολιτικών για απλούστευση. Με τη χρήση τυποποιημένης διεθνούς μεθοδολογίας, η έκθεση του ΟΟΣΑ εντόπισε διοικητικά βάρη ύψους 3,28 δισεκατομμυρίων ευρώ και διοικητικό κόστος ύψους 4,08 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 13 βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας χρησιμοποιώντας την ελληνική εκδοχή του διεθνώς αναγνωρισμένου Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κοστολογείται το βάρος που υφίστανται οι επιχειρήσεις κατά τ [...]

Περισσότερα »
11 Ιουλίου 2014, 13:0020 Σχολιάσιμα Άρθρα36 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου “Οργάνωσης Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις”

Θέτουμε σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου με αντικείμενο την οργάνωση των δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών.Με την ορθολογική αναδιάρθρωση και οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών διασφαλίζεται η λειτουργική επάρκεια και ικανότητα της Διοίκησης να ανταποκρίνεται στην κύρια αποστολή της: στην παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στον πολίτη. Στην παρούσα δε συγκυρία, η ριζική και ευρεία αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών συνιστά επιτακτικό αίτημα καθότι στην πραγματικότητα αποτελεί και μέσο αντιμετώπισης της κρίσης. Στο παρόν νομοσχέδιο, η αναδιοργάνωση της Διοίκησης υπακούει σε μια διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν μεθοδολογία. Οι νομικές ρυθμίσεις αποτυπώνουν πλέον τις αρχές, τις μελέτες και τα πορίσματα της σύγχρονης διοικητικής επιστήμης, με συνέπεια τα νέα οργανωτικά σχήματα να είναι σε θέση να εγγυηθούν τη βέλτιστη λειτουργία της Διοίκησης και την απαλλαγή της από ανορθολογικές, δύσκαμπτες και απρόσφορες για τη λειτουργία της δομές. Η επιστημονική έρευνα και η πρακτική δεν έπονται αλλά προηγούνται του νομικού κανόνα, εξασφαλίζοντας την ορθολογικότητα και την αποτελεσματικότητά του.Έμφαση δίνεται στο γενικό περιεχόμενο, τη σύνταξη και την έγκριση των νέων οργανισμών των δημοσίων υπηρε [...]

Περισσότερα »
Ψηφιοποίηση Εγγράφων
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος " Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο"

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για συγκρότηση, τήρηση, επεξεργασία, αποθήκευση, ευρετηρίαση και αναζήτηση ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων και ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα, τα μέσα τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής διαχείρισης − αρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων και δεδομένων, καθώς και οι κατευθύνσεις για τα μέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 14 και 15 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α’).Μανούσος ΒολουδάκηςΥφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [...]

Περισσότερα »
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8
Δημόσια Διαβούελυση για την Διακήρυξη Ανοικτού με Δημοσίευση Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8"

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από την ΚτΠ Α.Ε., έως την Παρασκευή 8η Μαρτίου 2013, το σχέδιο διακήρυξης για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.Το έργο σχεδιάστηκε από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και αποτελεί μέρος του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» το οποίο θα παρέχει σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεδομένων και φωνής σε όλους τους δημόσιους φορείς, μειώνοντας παράλληλα τα τηλεπικοινωνιακά έξοδα του Ελληνικού Δημοσίου κατά 150 εκ. ευρώ ετησίως.Κωνσταντίνος ΤζοάννηςΔιευθύνων Σύμβουλος ΚτΠ Α.Ε. [...]

Περισσότερα »
Δημόσια Διαβούλευση επί του τετάρτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση
Δημόσια Διαβούλευση επί του τετάρτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

Η παγκόσμια πρωτοβουλία συνεργασίας για την ανοικτή διακυβέρνηση Open Government Partnership (OGP) αποσκοπεί στην διασφάλιση κυβερνητικών δεσμεύσεων για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.Εκπροσωπώντας τη χώρα στην OGP από τον Σεπτέμβριο του 2018, αναλάβαμε τον συντονισμό των δράσεων για την προώθηση των αρχών της ανοικτής διακυβέρνησης και τη διαμόρφωση του τετάρτου εθνικού σχετικού σχεδίου δράσης σε συνεργασία με τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την ανοικτή διακυβέρνηση, η διαφάνεια, η λογοδοσία, η ακεραιότητα και η συμμετοχή αποτελούν κοινές συνιστώσες κάθε πρωτοβουλίας που προωθεί το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με στόχο τη μετάβαση σε μια πιο ανεξάρτητη, αξιοκρατική και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση. Σε αυτήν την κατεύθυνση, το τέταρτο εθνικό σχέδιο δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση εστιάζει σε μια σημαντική πρόκληση που εξυπηρετεί τη διαφάνεια της διοικητικής διαδικασίας και ειδικότερα την εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε δεδομένα, στοιχεία και πληροφο [...]

Περισσότερα »
14 Μαΐου 2019, 15:0010 Άρθρα4 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.), ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.), ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενόψει της ανάρτησης σε δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου με τίτλο «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.), ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις και παρατηρήσεις επί του υποβληθέντος σχεδίου νόμου.Η ευρεία συμμετοχή των πολιτών θα είναι ιδιαιτέρως εποικοδομητική, προκειμένου το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης να εξετάσει τις προτάσεις και να προβεί, όπου κριθεί απαραίτητο, σε τροποποιήσεις του σχεδίου νόμου, πριν την προώθησή του προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.Η διαβούλευση του παρόντος σχεδίου νόμου αρχίζει την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου και ώρα 14.00. Η Υπουργός Διοικητικής ΑνασυγκρότησηςΜαρία – Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου [...]

Περισσότερα »
17 Δεκεμβρίου 2018, 14:0045 Άρθρα56 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προσβασιμότητα των ιστότοπων
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προσβασιμότητα των ιστότοπων

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενόψει της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα στην ελληνική έννομη τάξη, καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις και παρατηρήσεις επί του υποβληθέντος σχεδίου νόμου.Η ευρεία συμμετοχή των πολιτών θα είναι ιδιαιτέρως εποικοδομητική, προκειμένου το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης να εξετάσει τις προτάσεις και να προβεί, όπου κριθεί απαραίτητο, σε τροποποιήσεις του σχεδίου νόμου, πριν την προώθησή του προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.Η διαβούλευση του παρόντος σχεδίου νόμου αρχίζει την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου και ώρα 14.00.Η Υπουργός Διοικητικής ΑνασυγκρότησηςΜαρία – Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου [...]

Περισσότερα »
15 Νοεμβρίου 2018, 14:0015 Άρθρα11 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θέτουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την ετήσια έκθεση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των δεδομένων σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 12Γ του Ν. 4305/2014.Οι πολιτικές ανοιχτών δεδομένων, οι οποίες ενθαρρύνουν την ευρεία διαθεσιμότητα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς, με ελάχιστους ή καθόλου νομικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς περιορισμούς, και οι οποίες προωθούν την κυκλοφορία των πληροφοριών όχι μόνο για τους οικονομικούς φορείς αλλά και για το κοινό, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη υπηρεσιών που βασίζονται σε νέους τρόπους συνδυασμού και χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών και τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης. Το προσδοκώμενο ωφέλιμο αποτέλεσμα έγκειται στην ενίσχυση τόσο της διαφάνειας και της συμμετοχής, όσο και στην δημιουργία νέων ευκαιριών για φορείς της κοινωνίας των πολιτών και (νεοφυών) επιχειρήσεων, ώστε να παράσχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τα δεδομένα που προσφέρονται ανοικτά από τους δημόσιους φορείς.Η πρώτη και η δεύτερη υποβληθείσες εκθέσεις, σε συνέχεια διαβούλευση και συζήτησης στη Βουλή των Ελλήνω [...]

Περισσότερα »
4 Ιουλίου 2018, 09:007 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θέτουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την ετήσια έκθεση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των δεδομένων σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 12Γ του Ν. 4305/2014.Οι πολιτικές ανοιχτών δεδομένων, οι οποίες ενθαρρύνουν την ευρεία διαθεσιμότητα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς, με ελάχιστους ή καθόλου νομικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς περιορισμούς, και οι οποίες προωθούν την κυκλοφορία των πληροφοριών όχι μόνο για τους οικονομικούς φορείς αλλά και για το κοινό, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη υπηρεσιών που βασίζονται σε νέους τρόπους συνδυασμού και χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών και τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης. Το προσδοκώμενο ωφέλιμο αποτέλεσμα έγκειται στην ενίσχυση τόσο της διαφάνειας και της συμμετοχής, όσο και στην δημιουργία νέων ευκαιριών για φορείς της κοινωνίας των πολιτών και (νεοφυών) επιχειρήσεων, ώστε να παράσχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τα δεδομένα που προσφέρονται ανοικτά από τους δημόσιους φορείς.Η πρώτη υποβληθείσα έκθεση, σε συνέχεια διαβούλευση και συζήτησης στη Βουλή των Ελλήνων είναι διαθέσιμη [...]

Περισσότερα »
18 Απριλίου 2017, 15:007 Άρθρα4 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Θέτουμε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το νέο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων.Το νέο σύστημα δημιουργεί αποτελέσματα για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι προαγωγές των υπαλλήλων, οι μισθολογικές επιβραβεύσεις, η μετακίνησή τους στην εσωτερική αγορά εργασίας (μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας), η επιλογή των διευθυντών, ακόμα και η οριστική πρόσληψη ενός υπαλλήλου στο δημόσιο (μετά την διετή περίοδο προσαρμογής), θα επηρεάζονται ή θα εξαρτώνται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Επίσης η ανάπτυξη του κάθε υπαλλήλου και η εξέλιξή του θα είναι άμεσα συνυφασμένα με τη διαδικασία αξιολόγησης. Έχοντας ρητά δεσμευτεί από τον Απρίλιο του 2014 ότι στις αρχές του 2015 θα πρότεινα ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης που θα αντικαθιστούσε το ισχύον μεταβατικό και θεωρώντας ότι η διοίκηση έχει συνέχεια, κάνω σήμερα πράξη αυτήν μου τη δέσμευση.Παρακαλούμε για τα σχόλιά σας μέχρι την Τρίτη 10/02/2015.  Κυριάκος Μητσοτάκης Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  [...]

Περισσότερα »
10 Φεβρουαρίου 2015, 23:5914 Άρθρα47 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσια Διαβούλευση επί της Υπουργικής Απόφασης για την ένταξη επιχορηγούμενων φορέων στο Πρόγραμμα Διαύγεια
Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου Υπουργικής Απόφασης "Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)"

Με βασικό άξονα την ενίσχυση της διαφάνειας στις επιχορηγήσεις που παρέχονται από φορείς του δημόσιου τομέα και στον τρόπο που αυτές δαπανώνται, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα  Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων»Η Υπουργική Απόφαση εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 10Β ν. 3861/2010(Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014 (Α΄ 237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»Η διάταξη αυτή  δρα συμπληρωματικά με τη διάταξη της περίπτωσης 18 παρ. 4 άρθρου 2 Ν. 3861/2010 σύμφωνα με την οποία στο διαδίκτυο α [...]

Περισσότερα »
8 Δεκεμβρίου 2014, 12:009 Άρθρα9 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σχέδιο Δράσης Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Με κεντρικό στόχο την υποστήριξη της αναδιάρθρωσης του κράτους μέσω της αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε να γίνει πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, θέτουμε σήμερα, Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.Το Σχέδιο Δράσης ενσωματώνει τις βασικές δεσμευτικές αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, όπως η επίτευξη της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και της επικοινωνίας των βασικών δημόσιων μητρώων, η εξοικονόμηση πόρων, η επαναχρησιμοποίηση των υποδομών, τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα, η ασφάλεια και η προσβασιμότητα.Αποτελεί προϊόν συνεργασίας με τα Υπουργεία που διαθέτουν μεγάλο όγκο έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα σημαντικά τομεακά έργα κάθε Υπουργείου θα ενταχθούν σε αυτό καθώς και ότι θα αποφευχθούν οι επικαλύψεις και επαναλήψεις έργων. Λαμβάνει επίσης υπόψη τις παρατηρήσεις εμπειρογνωμόνων, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων και πολιτών, όπως καταγράφηκαν στη διαβούλευση της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.Το Σχέδιο Δράσης, το οποίο, μετά από το στάδιο δημόσιας διαβούλευσης πρόκειται να εγκριθεί από το [...]

Περισσότερα »
8 Αυγούστου 2014, 12:0063 Άρθρα52 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σχέδιο Δράσης Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Με κεντρικό στόχο την υποστήριξη της αναδιάρθρωσης του κράτους μέσω της αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε να γίνει πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, θέτουμε σήμερα, Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.Το Σχέδιο Δράσης ενσωματώνει τις βασικές δεσμευτικές αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, όπως η επίτευξη της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και της επικοινωνίας των βασικών δημόσιων μητρώων, η εξοικονόμηση πόρων, η επαναχρησιμοποίηση των υποδομών, τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα, η ασφάλεια και η προσβασιμότητα.Αποτελεί προϊόν συνεργασίας με τα Υπουργεία που διαθέτουν μεγάλο όγκο έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα σημαντικά τομεακά έργα κάθε Υπουργείου θα ενταχθούν σε αυτό καθώς και ότι θα αποφευχθούν οι επικαλύψεις και επαναλήψεις έργων. Λαμβάνει επίσης υπόψη τις παρατηρήσεις εμπειρογνωμόνων, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων και πολιτών, όπως καταγράφηκαν στη διαβούλευση της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.Το Σχέδιο Δράσης, το οποίο, μετά από το στάδιο δημόσιας διαβούλευσης πρόκειται να εγκριθεί από το [...]

Περισσότερα »
8 Αυγούστου 2014, 12:0063 Άρθρα52 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ανοικτή διάθεση εγγράφων και δεδομένων του δημόσιου τομέα
Δημόσια διαβούλευση για την “Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση πληροφοριών, εγγράφων και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου του ν. 3448/2006 και την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”.

Θέτουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο διατάξεων Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την “Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση πληροφοριών, εγγράφων και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου του ν. 3448/2006 και την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”.Οι πολιτικές ανοιχτών δεδομένων, οι οποίες ενθαρρύνουν την ευρεία διαθεσιμότητα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς, με ελάχιστους ή καθόλου νομικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς περιορισμούς, και οι οποίες προωθούν την κυκλοφορία των πληροφοριών όχι μόνο για τους οικονομικούς φορείς αλλά και για το κοινό, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη υπηρεσιών που βασίζονται σε νέους τρόπους συνδυασμού και χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών και τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης. Το προσδοκώμενο ωφέλιμο αποτέλεσμα έγκειται στην ενίσχυση τόσο της διαφάνειας και της συμμετοχής, όσο και στην δημιουργία νέων ευκαιριών για φορείς της κοινωνίας των πολιτών και (νεοφυών) επιχειρήσεων, ώστε να παράσχουν υπηρεσίες πρ [...]

Περισσότερα »
20 Ιουνίου 2014, 12:0022 Άρθρα47 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τροποποίηση διατάξεων περί επιλογής προϊσταμένων
Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου "Τροποποίηση διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/2007) περί επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και λοιπές διατάξεις".

Ένα αντικειμενικό, αξιοκρατικό και καινοτόμο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο εισάγει το σχέδιο νόμου με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) περί επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων και λοιπές διατάξεις», θέτει σήμερα, Πέμπτη 8 Μαΐου 2014, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε δημόσια διαβούλευση.Με το νέο σύστημα εισάγονται αξιοκρατικά κριτήρια για την ανάληψη θέσης ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και μπαίνει τέλος στη λογική της επετηρίδας, αλλά και της κομματικής συχνά επιλογής. Στόχος είναι να επιλέγονται οι πλέον κατάλληλοι υπάλληλοι για κάθε συγκεκριμένη διευθυντική θέση. Να εντοπίζονται, δηλαδή, τα δυναμικά εκείνα χαρακτηριστικά και οι ειδικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας δημόσιος υπάλληλος για κάθε συγκεκριμένη θέση ευθύνης. Βασικό στοιχείο του νέου συστήματος αποτελεί η κατάργηση της μοριοδότησης των «στατικών» χαρακτηριστικών των υπαλλήλων (πτυχία, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αποτελούσε το κύριο, αν όχι αποκλειστικό, κριτήριο για την επιλογή προϊσταμένων και η ενεργοποίηση γραπτών εξετάσεων και δομημένων συνεντεύξεων. Σκοπός της μεταρρύθμισης αυτής είναι να επιλέγονται οι καταλληλότεροι «μάνατζ [...]

Περισσότερα »
23 Μαΐου 2014, 13:007 Άρθρα247 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Με βασικούς άξονες την ανάκτηση της εμπιστοσύνης του πολίτη και της επιχείρησης στη δημόσια διοίκηση, την υποστήριξη της διοικητικής μεταρρύθμισης που διεξάγεται στη χώρα και την κατάκτηση ενός διεθνώς αποδεκτού επιπέδου ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το κράτος, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.Η ανοιχτή διακυβέρνηση μέσω της συμμετοχής των πολιτών, η επίτευξη της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και της επικοινωνίας των βασικών δημόσιων μητρώων, η εξοικονόμηση πόρων, η επαναχρησιμοποίηση των υποδομών, η ασφάλεια και η προσβασιμότητα αποτελούν τις σημαντικότερες δεσμευτικές αρχές που, σύμφωνα με την προτεινόμενη στρατηγική, θα πρέπει να πληρούνται κατά το σχεδιασμό, την έγκριση και την υλοποίηση των πολιτικών, των δράσεων και των επί μέρους έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.Στην παρούσα συγκυρία, θεωρούμε καθοριστικής σημασίας την εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης επί της στρατηγικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των προϋποθέσεων υλοποίησής της, και αυτό επειδή:– Η ελληνική δημόσια διοίκηση καλείται να κάνει ένα μεγάλο άλμα ψηφιακής αναβάθμισης, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και ε [...]

Περισσότερα »
20 Φεβρουαρίου 2014, 13:0012 Άρθρα48 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και ΥΠηρεσιών και άλλες Διατάξεις
Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις

Θέτουμε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», το οποίο περιλαμβάνει τρία βασικά κεφαλαία.Ειδικότερα, τα κεφάλαια αυτά είναι:1. Διοικητικές απλουστεύσεις – Άρση διοικητικών βαρών.2. Εξορθολογισμός δομών με την κατάργηση φορέων.3. Καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω νέου, μεταβατικού τρόπου αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.1. Η ελληνική κυβέρνηση συνεργάζεται με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αξιοποιώντας τη διεθνή του εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της άρσης των διοικητικών βαρών. Η στρατηγική αυτή συνεργασία αποσκοπεί ευρύτερα στην τόνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, νομοθετούμε με το παρόν νομοσχέδιο μια πρώτη δέσμη σημαντικών διοικητικών απλουστεύσεων με σημαντικότερες τη κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο, την κα [...]

Περισσότερα »
21 Ιανουαρίου 2014, 14:0041 Άρθρα820 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ρυθμίσεις Υπουργείου
Δημόσια διαβούλευση στο Σχέδιο Νόμου: "Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις"

Θέτουμε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αντικείμενο μία σειρά ρυθμίσεων που στόχο έχουν τον εκσυγχρονισμό ζητημάτων κατάστασης προσωπικού του Δημόσιου Τομέα. Μεταξύ άλλων, εξορθολογίζεται το πλαίσιο των αδειών των δημοσίων υπαλλήλων, ενισχύεται η λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων και διευκρινίζονται ζητήματα που αφορούν την αναστολή της αυτοδίκαιης αργίας, επιχειρείται επίλυση της εκκρεμότητας των επιτυχόντων της προκήρυξης 9Κ του ΑΣΕΠ ενώ εισάγονται και διατάξεις που αφορούν την Διαύγεια, το ΑΣΕΠ κ.λπ. Παράλληλα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις για διάφορα ζητήματα των Υπουργείων Ανάπτυξης, Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη και άλλων.Παρακαλούμε για τα σχόλιά σας μέχρι την Πέμπτη 03/10/2013.Κυριάκος ΜητσοτάκηςΥπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΟι διατάξεις του σχεδίου νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λόγω του έντονου ενδιαφέροντος των πολιτών, παραμένουν στη διαβούλευση μέχρι και την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίο [...]

Περισσότερα »
9 Οκτωβρίου 2013, 15:0046 Άρθρα981 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
1 Άρθρα3 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Θέτουμε σε διαβούλευση συμπληρωματικές διατάξεις στο σχέδιο νόμου με αντικείμενο την οργάνωση των δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών.Με τις παρούσες διατάξεις συστήνεται ανεξάρτητη αρχή με την επωνυμία «Αρχή Επιθεώρησης-Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης (Α.Ε.Ε.Δ.Δ.)», η οποία προκύπτει από τη συγχώνευση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.). Η σύσταση της αρχής αποσκοπεί στη διασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μέσα από τον έλεγχο και τον εντοπισμό των φαινομένων διαφθοράς, μη τήρησης της νομιμότητας, κακοδιοίκησης και αδιαφανών διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, το προτεινόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης των ελεγκτικών μηχανισμών, που δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία του Υ.ΔI.Μ.Η.Δ., ήτοι του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και του Σώματος Επιθεωρητών-ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, στοχεύει αφενός μεν να διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τα θετικά χαρακτηριστικά των δυο θεσμών, όπως αυτά αναδείχθηκαν από τη μέχρι σήμερα λειτουργία τους, αφετέρου δε να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες αδυναμίες τους, ώστε να τους καταστήσει πιο αποτελεσμα [...]

Περισσότερα »
14 Ιουνίου 2013, 15:0018 Άρθρα70 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού «Αναμόρφωση του Κράτους: Προς Ένα Επιτελικό Κράτος»
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου για την υλοποίηση «Ενεργειών Αναδιοργάνωσης Δομών και Λειτουργιών της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αναμόρφωση του Κράτους: Προς Ένα Επιτελικό Κράτος» της Κατηγορίας Πράξεων 1.1.2.β., του Ειδικού Στόχου 1.1, των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την 18η Ιουνίου 2013 το παρόν σχέδιο Διακήρυξης για τη σύναψη της συμφωνίας πλαισίου για την υλοποίηση ενεργειών αναδιοργάνωσης δομών και λειτουργιών της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της πρωτοβουλίας μας και για το λόγο αυτό σας καλούμε να καταθέσετε τις απόψεις σας, ώστε να συμβάλετε ενεργά στη μεταρρύθμιση του κράτους.Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισηςκαι Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΜανούσος Βουλουδάκης [...]

Περισσότερα »
18 Ιουνίου 2013, 15:591 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ -υποδομές ασφάλειας
Δημόσια Διαβούλευση για την Διακήρυξη "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης"

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.), έως την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013, το σχέδιο διακήρυξης για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.Το έργο σχεδιάστηκε από την ΚτΠ Α.Ε. και αποτελεί μέρος του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» το οποίο θα παρέχει σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεδομένων και φωνής σε όλους τους δημόσιους φορείς, μειώνοντας παράλληλα τα τηλεπικοινωνιακά έξοδα του Ελληνικού Δημοσίου κατά 150 εκ. ευρώ ετησίως.Κωνσταντίνος ΤζοάννηςΔιευθύνων Σύμβουλος ΚτΠ Α.Ε. [...]

Περισσότερα »
5 Απριλίου 2013, 15:002 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
7 Άρθρα38 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
1 Άρθρα6 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε