Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ» Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 12-γ, «Δικαιούχος των προγραμμάτων και των δράσεων που έχουν αναλάβει οι φορείς που καταργούνται με την παράγραφο 10, καθώς και των πόρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές, είναι ο αντίστοιχος φορέας στον οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα που καταργείται. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των φορέων που καταργούνται με την παράγραφο 10, καθώς και όσοι απασχολούνται σε αυτούς με σύμβαση έργου, παρέχουν εφεξής τις υπηρεσίες τους στους φορείς που αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους, για όλη τη διάρκεια σύμβασής τους και του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν». 1. Το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο για την κατάργηση Φορέων βασίζεται στην άποψη εξοικονόμησης χρηματικών πόρων. Εντούτοις, η δρομολόγηση των παραπάνω διαδικασιών θα δημιουργήσει άμεσα τεράστια προβλήματα στην απορρόφηση των εγκεκριμένων και δεσμευμένων κοινοτικών κονδυλίων από το ΕΣΠΑ για το έργο που μέχρι σήμερα υλοποιεί ο Φορέας. Ως αποτέλεσμα δεν αναμένεται όφελος για την Ελλάδα αλλά μάλλον ζημία! 2. Μέχρι σήμερα, ο Φορέας, με την οργάνωσή που έχει επιτύχει και την εμπειρία του προσωπικού του, υλοποιεί στο μεγαλύτερο βαθμό με αυτεπιστασία το έργο του μέσα από αυστηρά, εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, η τήρηση των οποίων είναι απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση της Πράξης. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ομαλή απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ που έχουν δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση της Πράξης, μέρος των οποίων αποδίδεται στην Ελληνική Οικονομία, μέσω ασφαλιστικών, φορολογικών εισφορών κ.λπ. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα, το οποίο, σημειωτέον, συνεδριάζει τακτικά και χωρίς προβλήματα απαρτίας, εργάζεται καθ’ όλη τη θητεία του αμισθί. Συνεπώς από την κατάργηση του επίσης δεν προκύπτει κάποια εξοικονόμηση πόρων. 4. Με την κατάργηση του Φορέα, η διαχείριση των Κοινοτικών κονδυλίων για την υλοποίηση της εγκεκριμένης πράξης του ΕΣΠΑ περιέρχεται στην Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Εντούτοις, η διαδικασία που θα απαιτηθεί για να περάσει η χρηματοδότηση από τον καταργούμενο Φορέα (που αποτελεί τον σημερινό δικαιούχο στο ΕΣΠΑ) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας, καθώς και η όποια τροποποίηση απαιτηθεί για το Τεχνικό Δελτίο που υλοποιείται, είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα. Αυτό θέτει αυτομάτως σε κίνδυνο την ομαλή υλοποίηση του έργου και μπορεί να σημάνει την σημαντική καθυστέρηση στην απορρόφηση των εγκεκριμένων Κοινοτικών κονδυλίων. Επίσης, έντονο προβληματισμό προκαλεί το κατά πόσο και πόσο γρήγορα η υπηρεσία υποδοχής του προγράμματος και των δράσεων του καταργούμενου Φορέα (η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει κάποια σχετική αρμοδιότητα ή εμπειρία) θα μπορέσει να προσαρμοστεί, προκειμένου να διαχειριστεί το υλοποιούμενο πρόγραμμα και να ανταποκριθεί στις πολύπτυχες υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, όπως για παράδειγμα στην Επιστημονική Παρακολούθηση. 5. Οι σημαντικές αλλαγές που θα επιφέρει ο νέος νόμος στο σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου και οι αναπόφευκτες καθυστερήσεις που περιγράφονται ανωτέρω, θα διαταράξουν κατά πολύ την ομαλή υλοποίηση συγκεκριμένων, ιδιαιτέρως σημαντικών δράσεων του Φορέα. Ειδικότερα, ο Φορέας, ως δικαιούχος της Πράξης για τη προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει το έργο για την Καταγραφή και Επιστημονική Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43 και β) των πουλιών της Οδηγίας 79/409 αλλά και να συντάξει το Διαχειριστικό Σχέδιο της Προστατευόμενης Περιοχής. Τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις παραπάνω εργασίες θα καλύψουν συμβατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής τους είναι πλέον ιδιαιτέρως πιεστικά. Ο Φορέας, με τον σημερινό τρόπο λειτουργίας του έχει διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Αντιθέτως, η καθυστέρηση που με βεβαιότητα θα προκύψει μέχρι να ξεκινήσει να λειτουργεί το νέο σχήμα διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου, θα οδηγήσει στην επιβολή προστίμων στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της αδυναμίας έγκαιρης ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις της. 6. Επίσης, η πιθανή μη συμβασιοποίηση προβλεπόμενων έργων, στο πλαίσιο της υλοποιούμενης Πράξης, μέχρι το τέλος του 2013 (όπως απαιτείται από το ΕΣΠΑ) μπορεί να οδηγήσει σε κήρυξη της Πράξης από την Διαχειριστική Αρχή ως ημιτελή και των δαπανών ως μη επιλέξιμες, που σημαίνει, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης του ΕΣΠΑ, ότι αυτές θα πρέπει να καλυφτούν από Εθνική συμμετοχή, ήτοι με μεγάλο οικονομικό κόστος για την Ελλάδα. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα κατά πόσο έχει υπολογιστεί αυτό το κόστος και ποιός ή ποιοί θα το χρεωθούν! Επισημαίνεται ότι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού έχει να επιδείξει μία άψογη λειτουργία όλα αυτά τα χρόνια, όπως θα επιβεβαιώσουν όλες οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ κ.λπ. Εντούτοις σήμερα είναι ο μοναδικός Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού που καταργείται! Από όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι η διατήρηση του Φορέα Διαχείρισης με τη σημερινή του υπόσταση θα διασφαλίσει στο μέγιστο βαθμό την ομαλή υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος στο ΕΣΠΑ. Εξάλλου δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προστατευόμενη περιοχή καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες άλλοι Φ.Δ.Π.Π. (5 στο σύνολό τους) παραμένουν ως έχουν. Εντούτοις αντί να καταργηθεί, θα μπορούσε τουλάχιστον να συγχωνευτεί με έναν από τους υφιστάμενους Φορείς Διαχείρισης των πλησιέστερων Προστατευόμενων Περιοχών, όπως π.χ. με τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς, τον Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού ή ακόμα και με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.