Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Στο άρθρο 6 να συμπληρωθεί παράγραφος 3 ως ακολούθως: «3. Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύχρηστο και προσβάσιμο, για το σύνολο της προσφερόμενης λειτουργικότητάς του, από άτομα με αναπηρία».