Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Στο άρθρο 10 η παράγραφος 2 να συμπληρωθεί ως ακολούθως: «2. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ψηφιοποιούν έντυπα έγγραφα και υπογράφουν με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή τα ηλεκτρονικά αρχεία αυτών, εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές των άρθρων 3 και 4 της υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» (Β΄1317) όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Ακολούθως οι αρμόδιοι υπάλληλοι αρχειοθετούν τα ψηφιοποιημένα έγγραφα προσθέτοντας τα απαραίτητα μεταδεδομένα με βάση το σύστημα ταξινόμησης τους. Επιπλέον, για κάθε μη κειμενική πληροφορία σε αυτά προστίθεται ισοδύναμο εναλλακτικό κείμενο». Η ηλεκτρονική προσβασιμότητα αφορά στην παροχή κοινών υπηρεσιών για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, σύμφωνα και με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 16 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία αλληλεπιδρούν με αυτές χρησιμοποιώντας λύσεις υποστηρικτικής τεχνολογίας. Ενημερώνουμε δε ότι λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες επωφελούνται όχι μόνο τα άτομα με αναπηρία - ως εξυπηρετούμενοι, ως εργαζόμενοι και ως υποψήφιοι εργαζόμενοι - αλλά και άλλες κατηγορίες πολιτών, όπως οι ηλικιωμένοι, άτομα που προσωρινά (π.χ., λόγω ατυχήματος) έχουν απολέσει μέρος της λειτουργικότητας των άνω άκρων, και αρκετές άλλες κατηγορίες πολιτών.