Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΥΔΜΗΔ' | 12 Ιουνίου 2013, 16:10

    Προτεινόμενη τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης από το ΥΔΜΗΔ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1. Μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των φορέων της υποπαραγράφου Ζ.1.1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, οι οποίοι τίθενται σε διαθεσιμότητα και οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με βάση τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου, μπορούν είτε να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη και μέχρι τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων προϋποθέσεων για την άμεση καταβολή κύριας και επικουρικής σύνταξης, μερίσματος και εφάπαξ βοηθήματος από το Δημόσιο και τους αντίστοιχους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, είτε να εισπράξουν τις αποδοχές διαθεσιμότητας μέχρι τη λήξη αυτής και να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη, εφόσον υποβάλουν αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που τίθενται σε διαθεσιμότητα. 2. Για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου δεν λαμβάνονται υπόψη, όσον αφορά την κύρια σύνταξη, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3865/2010 (Α 120) και οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν.3863/2010,όπως ισχύουν, και όσον αφορά την επικουρική σύνταξη, οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν.3863/2010, όπως ισχύουν. 3. Ο ανωτέρω πλασματικός χρόνος λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση και την προσαύξηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για κύρια και επικουρική σύνταξη, μέρισμα και εφάπαξ βοήθημα. 4. α. Για την αναγνώριση του εν λόγω χρόνου, κατά το μέρος που αφορά την κύρια σύνταξη του Δημοσίου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2084/1992 (Α 165). Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών, όπως αυτές ισχύουν κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011. β. Η αναγνώριση του εν λόγω χρόνου στους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας πραγματοποιείται με την καταβολή, αναλόγως με τα προβλεπόμενα στην παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει, για κάθε μήνα αναγνώρισης ποσού υπολογιζόμενου με ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης, 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, 4% για το μέρισμα του ΜΤΠΥ και 4 % για τους φορείς Πρόνοιας επί των συνταξίμων αποδοχών του υπαλλήλου, επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του κατά τον τελευταίο πριν τη θέση σε διαθεσιμότητα μήνα. 5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή σε μονίμους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι εντός τριών ετών από την ημερομηνία που τίθενται σε διαθεσιμότητα συμπληρώνουν το ηλικιακό όριο και τη συντάξιμη υπηρεσία που επιφέρουν την αυτοδίκαιη απόλυση, κατά τη διάταξη του άρθρου 155 παρ. 2 ΥΚ. Επίσης, οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται σε υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίοι εντός τριών ετών από την ημερομηνία που τίθενται σε διαθεσιμότητα θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με 40 έτη ασφάλισης και τη συμπλήρωση 62ου έτος της ηλικίας. 6. Ο χρόνος της διαθεσιμότητας που επέρχεται δυνάμει της διατάξεως της υποπαρ. Ζ.2.1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου.