Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Πατούρας' | 4 Οκτωβρίου 2013, 02:11

    Οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες που χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού και εκείνες που χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 55 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)όχι μόνο δεν πρέπει να μειωθούν αλλά ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, καθ΄οτι η Ιατρική τους καταλληλότητα άπτεται της ασφαλείας πτήσεων, της σωματικής ακεραιότητας και ζωής του ελληνικού και διεθνούς επιβατικού κοινού. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ805/2011 που αποτελεί και Νόμο του Ελληνικού Κράτους και διέπει την αδειοδότηση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας: Άρθρο 17 Μειωμένη ιατρική καταλληλότητα 1. Οι κάτοχοι άδειας (ΕΕΚ): α) δεν ασκούν τα δικαιώματα της άδειάς τους οποτεδήποτε αντιληφθούν κάθε είδους μείωση της ιατρικής τους καταλληλότητας που θα μπορούσε να τους καταστήσει ανίκανους να ασκήσουν με ασφάλεια τα δικαιώματα της άδειας· β) ενημερώνουν τον οικείο παροχέα αεροναυτιλιακών υπηρεσιών αμέσως τη στιγμή που αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε μείωση της ιατρικής τους καταλληλότητας ή βρίσκονται υπό την επήρεια οποιασδήποτε ψυχοτρόπου ουσίας ή φαρμάκου που θα μπορούσε να τους καταστήσει ανίκανους να ασκήσουν με ασφάλεια τα δικαιώματα της άδειας.