Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ' | 9 Οκτωβρίου 2013, 15:18

    Ο έλεγχος της ύπαρξης αιτίας για λήψη αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση και η εφαρμογή της είναι επαρκής για τη μη κατάχρηση της. Η μείωση των ημερών ανά έτος σε 4 από 2 είναι παντελώς άστοχη και επιζήμια. Εάν κάποιος χρειαστεί 4 μέρες σε ένα έτος και καμία στο κάποιο άλλο έτος, κατά το έτος που τη χρειάζεται τιμωρείται με την ταλαιπωρία επίσκεψης σε γιατρό και πιθανή επιβάρυνση. Αυτό διότι ο μηχανισμός σας εκ των προτέρων προεξοφλεί ότι δε θα μπορεί να εντοπίσει αυτούς που κάνουν κατάχρηση! Δε βλέπουμε το λόγο οι υπάλληλοι να πληρώσουν την ανικανότητα ελέγχου ορθής εφαρμογής! ἰωάννης τσιωνᾶς πρόεδρος ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ