Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Μπαρλαμπάς' | 16 Ιανουαρίου 2014, 18:27

    Ανάλογη εφαρμογή μπορεί να γίνει και στην περίπτωση της παρ. 2α του άρθρου 8 του ΠΔ 118/2007 κατά το στάδιο της αίτησης συμμετοχής από το συμμετέχοντα στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού. Γενικότερα η σχετική διάταξη περί κατάργησης του γνησίου της υπογραφής στην ΥΔ θα μπορούσε να έχει εφαρμογή σε οποιαδήποτε ΥΔ ζητήται κατα το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.