Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΙΚΗ' | 18 Ιανουαρίου 2014, 01:02

    Επειδή το Δημόσιο περιέχει οργανισμούς με πολλές ιδιαιτερότητες είναι καλό να ξεκαθαριστεί ποιος είναι ο άμεσος προϊστάμενος. Π.χ. στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα οι υπάλληλοι τοποθετούνται από τον Πρύτανη και όχι από την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. Στα ΑΕΙ υπάρχει η ιδιαιτερότητα: υπάλληλοι να είναι τοποθετημένοι σε Εργαστήρια, Κλινικές, Τομείς. Ο άμεσος προϊστάμενος μπορεί να είναι 1 πρωτοβάθμιος Καθηγητής ή και περισσότεροι καθηγητές εφόσον το κάθε εργαστήριο λειτουργεί με πάνω από 1 καθηγητές. Αυτοί οι υπάλληλοι δέχονται εντολές ως προς το έργο τους, ή ελέγχονται από τους καθηγητές των εργαστηρίων ή κλινικών και όχι από το διοικητικό προϊστάμενο ο οποίος πολλές φορές δεν γνωρίζει το έργο που παρέχουν οι υπάλληλοι οι οποίοι μπορεί να εργάζονται και σε διαφορετικό χώρο, κτίριο, περιοχή. Πρόταση: στην αξιολόγηση του υφισταμένου ο άμεσος προϊστάμενος δηλαδή ο καθηγητής ή ο Διευθυντής του εργαστηρίου/κλινικής/τομέα να συμμετέχει στην αξιολόγηση του υφισταμένου. Τέλος, κατά το πλείστο, οι μέχρι τώρα προϊστάμενοι διορίζονταν ή τοποθετούνταν από τα υπηρεσιακά συμβούλια του ιδίου φορέα - μοίραζαν μεταξύ τους τις θέσεις των προϊσταμένων. Ετσι πολλές φορές διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν υφιστάμενοι με πολύ περισσότερα τυπικά προσόντα: πτυχία διοίκησης και οικονομίας με μεταπτυχιακούς τίτλους ή και διδακτορικό- από τους προϊσταμένους που μπορεί να έχουν ένα πτυχίο παιδαγωγικής κατεύθυνσης, ή ακόμα να είναι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή είναι σίγουρο ότι η αξιολόγηση θα έχει μεροληπτικό χαρακτήρα και αρνητική διάθεση από τον προϊστάμενο προς τον υφιστάμενο. Πρόταση: να ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου βιογραφικών των υπαρχόντων προϊσταμένων και να ανοίξει η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ νέου για θέσεις τομεαρχών, προϊσταμένων κ.λ.π.-