• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΑΙΜ ΚΟΕΝ' | 22 Ιουνίου 2012, 11:16

    Κάθε νέα επιχείρηση βασίζεται σε αντικειμενικά (στατιστικά, οικονομικά κτλ) δεδομένα. Χωρίς αυτά δεν μπορεί ο νέος επιχειρηματίας να εκπονήσει ένα αξιόπιστο business plan μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο και απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Δυστυχώς οι στατιστικές υπηρεσίες της χώρας υστερούν σε παραγωγή στοιχείων που είναι χρήσιμα στους επενδυτές. Οι ίδιοι θα πρέπει να βρούν τα αναγκαία στοιχεία, αποσπασματικά και για ίδια χρήση, ενώ αυτά θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν και σε άλλη επένδυση αν το κράτος φρόντιζε να τα παράγει για κοινό ώφελος. Παραδειγματικά αναφέρω: Ανεμολογικά στοιχεία (πυκνό δίκτυο αυτοματοποιημένων σταθμών), ιατρικά στοιχεία (πχ πλήθος και είδος εγχειρήσεων ανά φύλο, ηλικία κτλ), υδρολογικά στοιχεία (υπόγεια ύδατα, μόλυνση κτλ), τουριστικά στοιχεία (πχ κατάσταση μαρινών, λιμένων κτλ), ωκεανογραφικά στοιχεία (κύματα, ρεύματα, κτλ), σεισμολογικά στοιχεία (μικροζωνικοί χάρτες), εμπορικά στοιχεία, γεω-κτηνοτροφικά στοιχεία κτλ. Χωρίς τα παραπάνω δεν μπορεί να γίνει ανάπτυξη. Αλλά τούτο σχετίζεται με προηγούμενη επιστημονική γνώση των αναγκών για στοιχεία. Αυτή η γνώση απουσιάζει. Το κράτος θα πρέπει να παρέχει αυτή την βασική γνώση σε συνεργασία με την Ακαδημία. Χωρίς αυτή την γνώση που θα παράγει στοιχεία δεν θα είναι αποτελεσματική κάθε προσπάθεια start-up. Επιπροσθέτως ας διδαχτούμε ότι μπορούμε από ήδη επιτυχημένες προσπάθειες, όπως: 1) http://www.youtube.com/watch?v=-EQliG9Wsdo 2) http://en.wikipedia.org/wiki/Start-up_Nation 3) http://vimeo.com/24746446 Όλα τα παραπάνω χρειάζονται ισχυρή Ακαδημία. Το κράτος θα πρέπει να επενδύση βαθειά στην Ανώτερη παιδεία, η οποία στον σημερινό κόσμο της γνώσης ισούται με Τράπεζα και θα αποδόσει άμεσα καρπούς.