Σχέδιο Δράσης
Δημόσια Διαβούλευση επι του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης της Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Parntership)

Κρίσιμος παράγοντας για  την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες και το κοινωνικό σύνολο αναδεικνύεται η μετάβαση στην Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, μια διοίκηση που αναζητά νέους τρόπους για τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες. Η ανοικτή δημόσια διοίκηση βασίζεται στις αρχές  της αξιολόγησης, της συνεργατικότητας και της λογοδοσίας, αρχές που προάγουν την τριπλή αποστολή της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης, την  αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, και τη διαφάνεια στη λειτουργία της και καλλιεργούν την εμπιστοσύνη στις σχέσεις κράτους-πολίτη.Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, η χώρα έχει υπογράψει επιστολή δέσμευσης, και συμμετέχει ενεργά, στην διεθνή πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership, OGP) την οποία παρακολουθώ ενεργά ως εκπρόσωπος της χώρας (http://www.opengovpartnership.org/countries/greece).Η πρωτοβουλία του OGP αποσκοπεί να διασφαλίσει συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη δι [...]

Περισσότερα »
30 Σεπτεμβρίου 2013, 14:0021 Άρθρα258 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διαβούλευση - Greek action plan 2014-2016 for Open Government Parntership
Διαβούλευση - Public Consultation of the Greek Action Plan for the Open Government Partnership Initiative

Transition to Open Public Administration and Governance, which respects citizens, creates opportunities and brings out the new productive and development forces that the country needs, emerges as a cornerstone for the effective support of economy, social cohesion and development. Under the National Strategy for Open Public Administration and Governance, Greece participates in the International Cooperation Initiative for Open Governance (Open Government Partnership – OGP), which I actively follow, as the national representative (http://www.opengovpartnership.org/countries/greece).The greek participation to the OGP is sealed with the drafting of the National Action Plan on Open Governance, which reflects our commitments to promote transparency, empower citizens, fight corruption, increase citizen engagement in all public administration levels and use of new technologies in modern governance. Pursuing effective participation of civil society in the process of addressing common challenges and implementation of all commitments undertaken by our country, we start the dialogue and set the new 2-year National Action Plan for Open Governance in public consultation from 6/5 to 26/05/20 [...]

Περισσότερα »
10 Ιουνίου 2014, 13:0022 Άρθρα50 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσια Διαβούλευση επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2014-2016 για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Parntership)
Δημόσια Διαβούλευση επί του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης της Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Parntership)

Κρίσιμος παράγοντας για την ουσιαστική στήριξη της οικονομίας, την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη, αναδεικνύεται η μετάβαση στην Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, που σέβεται τον πολίτη, δημιουργεί ευκαιρίες και αναδεικνύει τις νέες παραγωγικές και αναπτυξιακές δυνάμεις που έχει ανάγκη η χώρα.Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, η Ελλάδα συμμετέχει στη Διεθνή Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership – OGP), την οποία παρακολουθώ ενεργά ως εκπρόσωπος της χώρας (http://www.opengovpartnership.org/countries/greece).Η ένταξη της Ελλάδας στο OGP, επισφραγίζεται με την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, όπου αποτυπώνονται οι δεσμεύσεις μας για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την αύξηση του βαθμού εμπλοκής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.Επιδιώκοντας την ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία αντιμετώπισης των κοινών προκλήσεων και την εφαρμογή του συνόλου των δεσμεύσεων που ανέλαβε η χώρα μας, ανο [...]

Περισσότερα »
10 Ιουνίου 2014, 13:0022 Άρθρα72 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε