Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2025

Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2025

Με τον ν. 4635/2019 (Α΄167) θεσμοθετήθηκε το  Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) ένα 5ετούς διάρκειας  ολοκληρωμένο σύστημα για το σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Μέρος του ΕΠΑ είναι και τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ / ΠΠΑ), τα οποία καταρτίζονται από τα αρμόδια υπουργεία και τις περιφέρειες και περιλαμβάνουν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης του αντίστοιχου φορέα, με βάση τον προγραμματισμό του ΕΠΑ και την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ που του αναλογούν. Ο τρόπος κατάρτισης και υποβολής των Τομεακών και Περιφερειακών (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025 καθορίστηκε με την ΥΑ 95189 (ΦΕΚ Β’ 3961/16-9-2020). Σύμφωνα δε με το άρθρο 119 του ν. 4635/2019, η αρμόδια Περιφέρεια καταρτίζει κάθε Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης της, με βάση τον αντίστοιχο προγραμματισμό του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) και την κατανομή των εθνικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίοι του αναλογούν.

Η   Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θέτει σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση την αρχική έκδοση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ)  2021-2025.

Στο ΠΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 εισάγεται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.  Επιπλέον, καθορίζονται οι προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, οι ειδικοί στόχοι και δράσεις, ο συνολικός και ανά Πρόγραμμα προϋπολογισμός, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του.

Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος (π.χ. Δημόσιοι φορείς, Δήμοι, Ο

ργανισμοί εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, Μονάδες Υγείας και Εκπαίδευσης, φυσικά πρόσωπα/αυτοαπασχολούμενοι/ ερευνητές κ.α.) καταθέτοντας προτάσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης του περιεχομένου του Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας.

Η παρούσα έκδοση του προγράμματος συνίσταται σε οκτώ (8) Κεφάλαια. Αναλυτικότερα:

Στο 1ο Κεφάλαιο τίθεται το εισαγωγικό πλαίσιο εκπόνησης του προγράμματος.

Στο 2ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται το όραμα και η διάρθρωση της στρατηγικής με τις επιμέρους προτεραιότητες του προγράμματος

Στο 3ο Κεφάλαιο αποτυπώνονται ενδεικτικές ενέργειες τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του προγράμματος.

Στο 4ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται συγκεντρωτικά και αναλυτικά ο προϋπολογισμός.

Στο 5ο Κεφάλαιο εξετάζεται η συμβολή του προγράμματος στην τήρηση των οριζόντιων αρχών.

Στο 6ο Κεφάλαιο περιγράφονται οι απαιτήσεις διαχείρισης του προγράμματος.

Στο 7ο Κεφάλαιο τίθεται το αρχικό πλαίσιο των κριτηρίων επιλογής των έργων.

Στο 8ο Κεφάλαιο αποτυπώνεται συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασμού του προγράμματος.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει 30 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στον δικτυακό τόπο του opengov.gr  .

 

Ο Περιφερειάρχης

 

Νεκτάριος Φαρμάκης