Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021-2025

Δείτε εδώ το «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021-2025»

Δείτε εδώ τη σύνοψη του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021-2025.

 • 12 Ιανουαρίου 2021, 15:49 | Ασημάκης Μπαφατάκης

  Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, για τις δύο Δομές που διαθέτει στην Περιφέρεια επιθυμεί να διατυπώσει τις εξής προτάσεις προς διερεύνηση στα πλαίσια του Π.Π.Α. Στερεάς Ελλάδας:

  Α. Στη Δομή Φθιώτιδας (Λαμία)
  1.Ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης προσφύγων. Κοινωνική ενσωμάτωσή τους, υποστήριξη στην ένταξή τους σε εργασιακό περιβάλλον –απασχόληση, προγράμματα κοινωνικοποίησης τους, ευαισθητοποίησης του κοινού.
  2. Κέντρο υποστήριξης και συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Εύρεση εργασίας και υποστήριξης σε όλο το φάσμα της διαδικασίας. Συνεχιζόμενη υποστήριξη .
  3. Δομές φιλοξενίας ατόμων που πάσχουν από άνοια. Υποστήριξη των ατόμων στην καθημερινότητα τους, διατήρηση της λειτουργικότητας, κοινωνικοποίηση.
  4. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Ψυχολογική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη μέσα στην κοινότητα , διάγνωση πρόληψη και θεραπεία.

  Β. Στη Δομή Φωκίδας (Άμφισσα)
  1. Επέκταση του υπάρχοντος προγράμματος για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ημιαυτόνομης Ζωής για Ενήλικες με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Η παροχή των υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής, σε πενθήμερη, 8ωρη ημερήσια βάση.
  2. Ενίσχυση της υποστήριξης ατόμων με άνοια ή/και άλλες συναφείς διαταραχές. Ένα πλαίσιο ολιστικής θεραπείας, φροντίδας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, βελτιώνοντας τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Επιπρόσθετα, αποφόρτιση των φροντιστών από το συναισθηματικό, οικονομικό και κοινωνικό βάρος της φροντίδας, αλλά και εκπαίδευσή τους.
  3. Ενίσχυσης Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης – Φροντίδα Ψυχικής Υγείας στο νομό Φωκίδας: επένδυση στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού με τη δημιουργία Κοινωνικού Πολυχώρου.Στόχος να έχει ο πολίτης την άνεση να απευθύνεται στην Εταιρία μέσα από ανοιχτές δράσεις στην κοινότητα ανοιχτές για όλους. Θα λειτουργεί σα γέφυρα μεταξύ των Μονάδων Ψυχικής Υγείας μας και της τοπικής κοινότητας.
  4. Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (Γ.Υ.Α.). Στόχος είναι η λειτουργία του να δώσει τη δυνατότητα ή ευκαιρία σε άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων να βρουν και να διατηρήσουν εργασία στην ελεύθερη αγορά εργασίας προκειμένου να εξασφαλίσουν κανονικό μισθό, ασφάλιση και κατά προέκταση κανονικό τρόπο ζωής.

  Λίγα λόγια για εμάς:
  Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1981, δημιουργώντας τις ρίζες της από το 1964, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η Εταιρία εργάζεται με τον πληθυσμό για την ευαισθητοποίηση του σε θέματα ψυχικής υγείας και προωθεί την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση, την κοινωνική ενσωμάτωση και την απασχόληση των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, ενισχύοντας το σεβασμό στην ανθρώπινη υπόσταση τους και την ισοτιμία ως πολίτες.

  http://www.ekpse.gr

 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) -η οποία αποτελεί την τριτοβάθμια κοινωνική και συνδικαλιστική οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα, κοινωνικό εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, ήτοι του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο- στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σας αποστέλλει με το παρόν τις προτάσεις της.
  Οι προτάσεις μας είναι οι εξής:
  1. Στη σελίδα 16, η παρακάτω παράγραφος να συμπληρωθεί/τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  «Στις διαδικασίες του αναπτυξιακού προγραμματισμού, καθώς και κατά την υλοποίηση του ΕΠΑ και των προγραμμάτων του, τηρούνται οι αρχές και οι κανόνες της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και των διεθνών συμφωνιών τις οποίες έχει κυρώσει η Ελλάδα, ιδίως, όσον αφορά το περιβάλλον, το χωροταξικό σχεδιασμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία, την άρση και αποτροπή ανισοτήτων, τον ανταγωνισμό, καθώς και τις κρατικές ενισχύσεις […]».

  2. Στη σελίδα 21, στις αρχές του ψηφιακού μετασχηματισμού να περιληφθεί και η παρακάτω αρχή που περιλαμβάνεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025:
  «Κατάργηση των αποκλεισμών και καθολική προσβασιμότητα: οι επανασχεδιαζόμενες ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι προσβάσιμες από όλους και όχι μόνο από επιλεγμένες πληθυσμιακές ομάδες που είναι ψηφιακά εξοικειωμένες. Θα πρέπει να καταργούν τους αποκλεισμούς και να καλύπτουν τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία, ευπαθών ομάδων, ατόμων που δεν μιλούν ελληνικά καθώς και ατόμων της τρίτης ηλικίας. Αντίστοιχα, θεσμοθετείται και υλοποιείται η δίγλωσση πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες ή τις εξωστρεφείς διεπαφές πληροφοριακών συστημάτων (πιθανώς με τη χρήση συστημάτων και υποδομών αυτόματης μετάφρασης)»

  3. Στη σελίδα 70, το ακρωνύμιο «ΑΜΕΑ», το οποίο είναι προσβλητικό διότι μετατρέπει τα άτομα με αναπηρία από υποκείμενα σε αντικείμενα, να αντικατασταθεί από τον συνταγματικά ορθό (άρθρο 21, παρ.6) όρο «άτομα με αναπηρία». Επιπρόσθετα, ο εσφαλμένος όρος «ενσωμάτωση» να αντικατασταθεί από τον ορθό όρο «ένταξη» διότι ο πρώτος δηλώνει την προσαρμογή των ατόμων στο περιβάλλον, ενώ ο δεύτερος την προσαρμογή του περιβάλλοντος στις ανάγκες των ατόμων.

  4. Στη σελίδα 154, «Η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης» να αντικατασταθεί από τον ορθό όρο «αρχή της ίσης μεταχείρισης». Επιπρόσθετα, προτείνουμε στην ενότητα αυτή να προστεθεί το παρακάτω κείμενο:
  «Με τον ν.4443/2016 ενσωματώθηκαν εκ νέου στο εθνικό μας δίκαιο οι Οδηγίες 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής και 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση».

  5. Στη σελίδα 155 να προστεθεί υπο-ενότητα 6.4 με τίτλο «Η Συμβολή του Προγράμματος στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία», η οποία προτείνουμε να περιλαμβάνει το παρακάτω κείμενο:
  «Με την κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες από την Ελληνική Βουλή με τον ν.4074/2012 και τη θέσπιση με τον ν.4488/2017 (Μέρος Δ’) των κατευθυντήριων Οργανωτικών Διατάξεων υλοποίησης της Σύμβασης, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οφείλει: α) να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων της, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Ιδίως υποχρεούται: i) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, ii) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα άτομα με αναπηρία την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει, iii) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, iv) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, v) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του» (παρ. 1, άρθρο 61 του ν.4488/2017)
  β) ως Επιμέρους Σημείο Αναφοράς, να παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε περιφερειακό επίπεδο (παρ. 3, άρθρου 71 του ν.4488/2017)
  γ) να εντάσσει τη διάσταση της αναπηρίας σε κάθε δημόσια πολιτική, διοικητική διαδικασία, δράση, μέτρο και πρόγραμμα της αρμοδιότητάς της με στόχο την εξάλειψη, αποκατάσταση και αποτροπή ανισοτήτων μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες. Για το σκοπό αυτόν: i) υποβάλλει εκθέσεις στα οικεία Επιμέρους Σημεία Αναφοράς του άρθρου 71 σχετικά με τις δράσεις, τα μέτρα και τα προγράμματα που υιοθετούν για την επίτευξη της ισότητας των ατόμων με αναπηρία, ii) υιοθετεί ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τα θέματα αναπηρίας, όπως αυτοί καθορίζονται από αρμόδια διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα, ώστε να καθίσταται δυνατή η μέτρηση και η αξιολόγηση της ένταξης της διάστασης της αναπηρίας, ii) συλλέγει και τηρεί επιμέρους στατιστικά στοιχεία για την αναπηρία ως προς τους τομείς ευθύνης τους» (παρ. 1, άρθρο 62 του ν.4488/2017).
  Οι Άξονες πολιτικής και οι δράσεις που επιλέγονται στο πλαίσιο του ΠΠΑ Στερεάς Ελλάδας έχουν υψηλή συμβολή και δεσμεύονται για την άρση της διάκρισης και την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία»

  6. Ορθώς στη σελίδα 162 «η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία» συνιστά κριτήριο αξιολόγησης. Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί στο ΠΠΑ πως το εν λόγω κριτήριο, καθώς και τα υπόλοιπα κριτήρια της ενότητας Β «Ενσωμάτων Πολιτικών», συνιστούν κριτήρια ON/OFF.

 • 11 Ιανουαρίου 2021, 13:12 | IΩΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ – ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΑΝΝΑ

  Το αναπτυξιακό σχέδιο 2021-2025 χρειάζεται να ασχοληθεί με θέματα των περιοχών της Στερεάς Ελλάδος μιας και αναφερόμαστε στην μετά covid εποχή η οποία έχει να αντιμετωπίσει πλήθος κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων του πληθυσμού αλλά και θέματα ανταγωνιστικότητας του τουριστικού μας προϊόντος.
  Θα σας αναφέρουμε προτάσεις δράσεων για την περιοχή που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε, την Σκύρο. Το νησί της περιφέρειας.
  Οι κάτοικοι του νησιού ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τον τουρισμό (τουριστικά καταλύματα, τουριστικά γραφεία, rent a car- εστίαση-καφέ είδη δώρων κτλ) και με τον πρωτογενή τομέα (κτηνοτροφία- γεωργία-αλιεία-μελισσουργία). Στόχος των δράσεων η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, η διασφάλιση του περιβάλλοντος, η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, η βελτίωση και προβολή των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του τουριστικού προορισμού μας, η ενίσχυση τοπικών συνεργασιών για την προώθηση τοπικών προϊόντων μέσω των τουριστικών επιχειρήσεων, που αναμφισβήτητα ενισχύει την ποιότητα του τουρισμού και την οικονομία στον πρωτογενή τομέα.
  Στα πλαίσια της διασφάλισης του περιβάλλοντος προτείνουμε για την Σκύρο την δημιουργία υποδομών διαχείρισης στερεών απορριμμάτων (λόγω υπερχείλισης του ΧΥΤΑ) σωστή λειτουργία και επέκταση του βιολογικού καθαρισμού, αξιοποίηση της περιοχής του φράγματος, ανάπλαση και αξιοποίηση του ποταμού Κηφισού.
  Ενίσχυση έργων πυροπροστασίας του δάσους της Σκύρου και ορθολογισμός υλοτόμησης.
  Επικαιροποίηση των μελετών του προγράμματος Life. Προστασία και ανάδειξη της μοναδικότητας της περιοχής της νοτίου Σκύρου ( όπου υπάρχουν σηματοδοτημένα πεζοπορικά μονοπάτια, ζει ελεύθερο το Σκυριανό αλογάκι, η περιοχή φιλοξενεί την μεγαλύτερη αποικία του Μαυροπετρίτη παγκοσμίως με περισσότερα από 1.000 ζευγάρια. Ο Μαυροπετρίτης είναι ένα απειλούμενο είδος μεταναστευτικού γερακιού που έρχεται στην Σκύρο από τον Απρίλιο ως τα τέλη Οκτωβρίου και συν τοις άλλοις αποτελεί και πόλο έλξης τουριστών μεσαίου και υψηλού εισοδήματος για ορνιθοπαρατήρηση- birdwatching – επιμηκύνοντας παράλληλα την τουριστική περίοδο στο νησί).
  Επίσης προώθηση δράσεων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αύξηση παραγωγής ενέργειας σε ΜΙΚΡΗ κλίμακα αναλογικά με τον αριθμό των κατοίκων του νησιού και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τις ανάγκες του τόπου και σε ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ περιοχή.
  Στην διαχείριση κινδύνων οδικών δικτύων προτείνω την άμεση διαπλάτυνση και αντιστήριξη της παραλιακής οδού στα Γυρίσματα και του δρόμου που οδηγεί στην πλατεία αιώνιας ποίησης «Robert Brook». Μεγάλης σημασίας έργο για την Σκύρο αποτελεί και η βελτίωση του οδικού δικτύου Χαλκίδας- Κύμης, με ιδιαίτερη έμφαση στο παραλιακό κομμάτι της Κύμης.
  Αναφορικά με τον τομέα των μεταφορικών υποδομών και δικτύων ορίζουμε κατά την γνώμη μας προτεραιότητα- την βελτίωση του περιφερειακού οδικού δικτύου – και την εκκίνηση και ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού στο σημείο Μπάσαλε- όπου ήδη υπάρχει έγκριση χρηματοδότησης του έργου-καθώς και την βελτίωση επέκταση των λιμενικών υποδομών του νησιού.
  Στον τομέα της αναβάθμισης ανθρώπινου δυναμικού προτείνουμε την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας πολύ περισσότερο αυτή την εποχή λόγω COVID καθώς και την προώθηση δράσεων κατάρτισης εργαζομένων και επαγγελματιών, ειδικότερα στον τομέα του τουρισμού, έναν ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα με το μεγαλύτερο ποσοστό ανειδίκευτου προσωπικού.
  Στον τομέα της χωροταξίας προτείνουμε την προώθηση ενός αποτελεσματικού χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που αφενός θα υποβάλει όρους και περιορισμούς τήρησης της τοπικής αρχιτεκτονικής και παράδοσης, ωστόσο θα αναπτύξει τις προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις και επεκτάσεις των πόλεων.
  Ευαίσθητο σημείο της Σκύρου και ο πολιτισμός, όπου προτείνουμε την ενίσχυση των πολιτιστικών συλλόγων για την συνέχεια των δράσεων, την διάσωση του μοναδικού μας λαογραφικού μουσείου Μάνου και Αναστασίας Φαλτάιτς, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά στοιχεία του νησιού. Διατήρηση των λαϊκών τεχνών της Σκύρου, κεραμική- ξυλογλυπτική στις οποίες η Σκύρος έχει μακραίωνη παράδοση καθώς και της γλυπτικής. Θεωρούμε ότι η δημιουργία παραρτήματος ΕΠΑΛ στο νησί, σε συνεργασία με τους τοπικούς τεχνίτες θα βοηθούσε στην διατήρηση αυτής της παράδοσης. Επίσης η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και προβολή της λαογραφίας του τόπου αλλά και κάθε δράση που προάγει τον πολιτισμό αποτελεί σημαντικό στοιχείο ενίσχυσης και του τουριστικού προϊόντος.
  Ενίσχυση απαιτείται και στην διάσωση, διατήρηση και επιβίωση της μικρόσωμης φυλής αλόγων που ζει στην Σκύρο και είναι μοναδική στον κόσμο.
  Στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού/αναψυχής, προτείνουμε την δημιουργία παιδικών χαρών και ενός πάρκου που να περιλαμβάνει αθλητικές δραστηριότητες – κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει στο νησί. Ενίσχυση των αθλητικών συλλόγων και επισκευές των εγκαταστάσεων που υπάρχουν στο νησί( σχολεία- θέατρο δημοτικού σχολείου- κλειστό γυμναστήριο κ.ά) .
  Τέλος θα αναφερθούμε στο σημαντικότατο θέμα της υγείας, όπου απαιτείται ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης κατοίκων και επισκεπτών με α) ανθρώπινο ιατρικό δυναμικό ( ένα γιατρό γενικής ιατρικής –ακτινολόγο/τεχνολόγο –παιδίατρο- οδηγό ασθενοφόρου). β) Αποπεράτωση και επισκευές του υπάρχοντος κτιρίου που θα συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία του.
  Η υγειονομική κάλυψη αφορά όλους τους κατοίκους του νησιού, την βελτίωση της υγείας και της καθημερινότητας τους, καθώς και την περίθαλψη επισκεπτών του νησιού, δημιουργώντας μία από τις προϋποθέσεις για να παραμείνει κάποιος μόνιμα στη Σκύρο.

  Eυγενικός Ιωαννης – Κουτσουπη Αννα

 • 11 Ιανουαρίου 2021, 11:37 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

  Σελ. 17
  3.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΑ ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ
  Έξυπνη ανάπτυξη
  i. Έξυπνη διακυβέρνηση
  – Μείωση ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων με την κάλυψη σε κάθε σημείο της στερεάς με internet
  – Ανάπτυξη τεχνολογιών παρατήρησης – ανάλυσης – συγκέντρωσης δεδομένων, πχ μετεωρολογικούς σταθμούς για αγροτική ενημέρωση – παραγωγή , data για αγροτική παραγωγή σε γνώση και πρόσβαση παραγωγών,
  – και τεχνολογιών για πρόληψη κινδύνων.
  ii. Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα
  – Συνεργασία με ΙΤΕ και άλλα ερευνητικά ιδρύματα,
  – Υποτροφίες σε διδακτορικούς φοιτητές
  – Η περιφέρεια κέντρο υψηλής τεχνολογικής εκπαίδευσης – κατάρτισης
  – Σχολές γεωργικές και κτηνοτροφικές
  – Μέτρα και πολιτικές για την 4η τεχνολογική επανάσταση – ρομποτική
  Πράσινη ανάπτυξη
  ii. Ανάπτυξη υποδομών προστασίας φυσικού περιβάλλοντος
  – Η ΠΣΕ θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους, τεχνολογίες και ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ σε έργα ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ .
  – Η ΠΣΕ θα πρέπει να αναζητήσει τεχνολογίες παρακολούθησης πλημμυρικών φαινομένων και πυρκαγιών και σχέδια διαχείρισης κοίτης ποταμών και χειμάρρων, με τρόπο που γίνονται ήπιες και χρόνιες παρεμβάσεις.

  Κοινωνική Ανάπτυξη
  viii. πολιτικές, μέτρα και ΥΠΟΔΟΜΕΣ για απεξάρτηση ατόμων από ουσίες

  ανάπτυξη υποδομών και ενίσχυση εξωστρέφειας
  o ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης για ορεινούς όγκους στερεάς με συγκεκριμένο ποσοστό χρηματοδότησης από Πρόγραμμα Στερεάς –

 • 10 Ιανουαρίου 2021, 22:25 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

  Σελ. 9
  2.1. ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ Κ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑ
  Πίνακας 2 : κόστος υλοποιούμενων και σε εξέλιξη έργων
  Παρατηρήσεις
  Η ΠΣΕ θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους, τεχνολογίες και ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ σε έργα ΥΠΟΔΟΜΩΝ , που θα μειώσουν, με ασφάλεια, το κόστος ετήσιων παρεμβάσεων σε έργα πρόληψης κινδύνων 13,25% του συνόλου του έργου της ΠΣΕ και σε έργα οδικής ασφάλειας 28,02% του συνόλου.
  Χαμηλά οι δαπάνες εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής ενσωμάτωσης, μαζί φτάνουν μόνο το 3,55% του συνόλου των υλοποιούμενων έργων.

  Σελ. 11
  Πίνακας 3 : σημαντικότερα έργα του ΠΔΕ ανά τομέα παρέμβασης
  Παρατηρήσεις
  Η ΠΣΕ θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους, τεχνολογίες και ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ σε έργα ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ .
  Η ΠΣΕ θα πρέπει να αναζητήσει τεχνολογίες παρακολούθησης πλημμυρικών φαινομένων και πυρκαγιών και σχέδια διαχείρισης κοίτης ποταμών και χειμάρρων, με τρόπο που γίνονται ήπιες και χρόνιες παρεμβάσεις.
  Στο σημείο που γίνεται αναφορά στην ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ , να σκεφτούμε ξανά την ανάγκη δημιουργίας διοικητηρίων τη στιγμή που οι πόλεις θέλουν απεγκλωβισμό από τεράστια κτίρια, τη στιγμή που σε ελάχιστα χιλιόμετρα γύρω από κάθε πρωτεύουσα υπάρχουν είτε βιομηχανικά εγκαταλειμμένα κτίρια που μπορούν να αξιοποιηθούν ή ακόμη – και με πολιτιστικό προσανατολισμό – κενά σχολεία και δημοτικά κτήρια σε τοπικές ενότητες και χωρία που μπορούν να φιλοξενήσουν υπηρεσίες., κάτι που πλέον η ανάπτυξη του ινερνετ και τηλεδιασκέψεων επιτρέπει.
  Στην ΕΝΟΤΗΤΑ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ λείπουν παρεμβάσεις ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ.
  Στην ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, σχετικά με τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ, η Μονή Τρικόρφου πρέπει να αναλάβει το κόστος κατασκευής του τμήματος από το ΧΩΡΙΟ ΤΡΙΚΟΡΦΟ στη ΜΟΝΗ, καθώς το ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ δεν είναι ιστορικό μνημείο και θεωρητικά – αφού εξ ιδίων χρηματοδότησε το κόστος κατασκευής του – μπορεί να επωμιστεί και το κόστος από το χωρίο προς τη μονή.
  Τα χρήματα που θα περισσέψουν από τη δράση αυτή να κατευθύνουν σε δαπάνες εκπαίδευσης και υγείας ή για την στήριξη επιχειρήσεων που επληγησαν από την πανδημία.
  Επανέρχεται η ανάγκη χρήσης ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και τεχνολογιών που θα μειώσουν, με ασφάλεια, το κόστος συντήρησης του οδικού δικτύου.
  Στην ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – θα χρειαστούν επενδύσεις για αξιοποίηση σήμανσης μονοπατιών, ιστορικών διαδρομών , εξοπλισμού αναρριχητικών πεδίων.
  Οι παρεμβάσεις στα ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ και ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ πρέπει να έχουν και σημεία για εξοικονόμηση και διαχείρισης υδάτων, απορριμμάτων και ενεργειακών επενδύσεων παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας.

 • 10 Ιανουαρίου 2021, 21:47 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

  2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 SWOT – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ
  a. Δυνατότητες ανάπτυξης συστημάτων και εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας
  b. Ειδικό πρόγραμμα για ΣΤΕΡΕΑ στο χωρικό των ορεινών όγκων στα πρότυπα του ΠΙΝΔΟΣ
  ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ – ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ
  a. Η επιβάρυνση της περιοχής με μεγάλα αιολικά και οι κίνδυνοι που απορρέουν από την καταστροφή δασικών εκτάσεων και αλπικών οικοσυστημάτων,
  b. Το χαμηλό ανταποδοτικό όφελος των μεγάλων αιολικών προς τους ΟΤΑ , τις τοπικές κοινωνίες και τις δημόσιες υποδομές (πχ γιατί δεν ζητείται αλλαγή νομοθετικού πλαισίου, ώστε έργα με συγκεκριμένη δυναμικότητα και πάνω να υποχρεώνονται να δίνουν δωρεάν ενέργεια σε νομαρχιακά και περιφερειακά νοσοκομεία).
  c. Δεν υπάρχει επεξεργασμένη πρόταση συνολικής ανάπτυξης – παρεμβάσεων στον κτηνοτροφικό κλάδο, στη δασική προστασία , στον οικιστικό σχεδιασμό και την πολιτιστική ταυτότητα, ανάδειξης των ορεινών όγκων στην περιφέρεια.
  ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ – ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ
  a. Η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν επάρκεια υδατικών πόρων, πχ συνοδές μελέτες και έργα για ενίσχυση ταμιευτήρων και η ποιότητα των υδατικών πόρων από δραστηριότητες και ρύπανση.

  2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 SWOT – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
  ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ – ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ
  a. Προοπτικές για ανάπτυξη σιδηροδρομικού δικτύου

  2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 SWOT – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ – ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ
  a. Η έλλειψη μονάδων απεξάρτησης με ιατρική, ψυχολογική στήριξη και επαγγελματική κατάρτιση
  b. Η μειωμένες παρεμβάσεις για την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση ΡΟΜΑ, προσφύγων, μεταναστών.

  2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 SWOT – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
  ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ
  a. Τα δύο χιονοδρομικά κέντα, Παρνασσού και Καρπενησίου

  ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ – ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ
  a. Το μη ολοκληρωμένο σχέδιο επενδύσεων στα χιονοδρομικά, η ετήσια λειτουργία τους και η μη σύνδεση τους με ιαματικά.
  b. Η υστέρηση σε δομές τεχνολογικής κατάρτισης και πιστοποίησης.

  ΣΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ
  a. Έργα και τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας,
  b. Πολιτιστική παρακαταθήκη μεταλλείας & εναλλακτική χρήση μεταλλευτικών ανενεργών στοών.

 • 10 Ιανουαρίου 2021, 18:13 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

  Ειδικής παρατηρήσεις επί κειμένου περίληψης.
  Εισαγωγή – σελ3 & 4-5
  1. ΔΕΝ αναλύονται τα ειδικά μέτρα για ανάσχεση της οικονομικής κρίσης λόγω πανδημίας.
  2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 SWOT – ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ – ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ
  a. Δ χαμηλή ένταση της Ε & Α στην πρωτογενή παραγωγή
  b. Η έλλειψη σχολών εκπαίδευσης και κατάρτισης κτηνοτρόφων – παραγωγών,
  c. Δεν υπάρχουν θερμοκοιτίδες έρευνας, προγραμματισμού, συγκέντρωσης γνώσης από ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
  ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ – ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ
  a. Δεν υπάρχει σχέδιο ή καν συζήτηση για την διάχυση των ωφελειών σε οικονομικά μεγέθη και γνώση από την 4η τεχνολογική επανάσταση στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την κοινωνία.

 • 10 Ιανουαρίου 2021, 14:33 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  καταθέτουμε κάποιες γενικές παρατηρήσεις επί του σχεδίου:

  1.η επόμενη δεκαετία θα φέρει την περιφέρεια αντιμέτωπη με ζητήματα μετάβασης στην 4η τεχνολογική επανάσταση. (πχ ρομποτική σε βιομηχανικές ζώνες και μεταλλευτικές εγκαταστάσεις).
  1.1. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι οι αναγκαίες εξειδικεύσεις και κατάρτιση του προσωπικού, ώστε να μην εκτιναχθεί από το την εξέλιξη αυτή η ανεργία, και
  1.2. η διάχυση του οφέλους από τις οικονομίες και τα πλέον κέρδη από την εξέλιξη αυτή προς την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τη δίκαιη εργασία και την κοινωνία,

  2. Τα έως τώρα εκτελούμενα προγράμματα ΔΕΝ έχουν καταφέρει ουσιαστικά βήματα και αποτελέσματα στην δια βίου εκπαίδευση.
  2.1. Η Περιφέρεια επίσης πρέπει να δει ζητήματα δημιουργίας κέντρων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, όπως και ΣΧΟΛΕΣ για την εκπαίδευση και κατάρτιση αγροτών και κτηνοτρόφων.
  2.2. Βήματα χρειαζόμαστε στην κατάκτηση εργασιακών δεξιοτήτων ΡΟΜΑ, ειδικά και των γυναικών ΡΟΜΑ, των μεταναστών και προσφύγων.
  2.3. Βήματα χρειαζόμαστε για την κατάκτηση εργασιακών δεξιοτήτων ατόμων ει ειδικά προβλήματα, ΑΜΕΑ, κόσμος που προστεθεί να ξεφύγει από εξαρτήσεις.

  3. Η περιφέρεια πρέπει να επενδύσει σε συστήματα διάχυσης γνώσης και πληροφορίας και να καλύψει εξελίξεις και διαχείριση data που αφορούν 3. a. στον πρωτογενή τομέα, πχ ευφυή γεωργία, συνεργασία με δορυφορικά συστήματα, διαχείριση και διάχυση πληροφορίας, μετεωρολογικοί σταθμοί, 3.b. στην προστασία της ασφάλειας των πολιτών από ακραίες συνθή κες συστήματα σε χειμμάρους και ποτάμια,
  3.c. την προστασία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, από καιρικά φαινόμενα.

  4. Συνεργασία με Ερευνητικά Ιδρύματα. Σε συνεργασία με το ΙΤΕ ή άλλους φορείς έρευνας θα μπορούσε να εκπονήσει σύστημα υποτροφιών διδακτορικών, σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τα χαρακτηριστικά και τις προσπάθειες τεχνολογικής ανάταξης της περιφέρειας.(πχ Λάρκο, θέματα χρήσης υλικών για νέες μπαταρίες, διαχέιριση πόρων για αγροτική παραγωγή, αποθήκευση ενέργειας κλπ)

  5. Να γίνει η περιφέρεια το πρότυπο – κομβικό σημείο στη χώρα σε ζητήματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης τεχνολογικών επαγγελμάτων -, όπως και παραπάνω αναφέραμε να επενδύσεις κέντρα και σχολές μαθητείας για την αγροτική, κτηνοτροφική και τεχνολογική εκπαίδευση, γινόμενη το βασικό κέντρο μαθητείας στη Χώρα.

  6. Μέτρα και πολιτικές για την ορθολογική χρήση πόρων, υδάτων και εδαδικών εκτάσεων, σε επίπεδο πολιτικών στην περιφέρεια , αλλά και τοπικό , ενδοπεριφερειακό. Κάθε περιοχή θα χρειάζεται μια «περιβαλλοντική ταυτότητα» ορθής διαχείρισης των πόρων. Χρειαζόμαστε μα εγκαταστήσουμε τεχνολογίες που δίνουν άμεση ενημέρωση σε υπηρεσίες διοίκησης και ελέγχου για την αντιμετώπιση ρύπανσης σε χείμαρρους, ποτάμια, επιχειρήσεις.

  7. Μέτρα και πολιτικές για την προστασία των θαλασσών από τη ρύπανση και την ανάπτυξη βιώσιμων κυττάρων αναπαραγωγής αλιευμάτων. Σημεία και στον Κορινθιακό και στα λοιπά θαλάσσια οικοσυστήματα πρέπει να δημιουργήσουν περιοχές αναπαραγωγής αλιευμάτων.

  8. Μέτρα και πολιτικές προστασίας της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και των βιοτεχνιών από την κρίση της πανδημίας.
  Χρειάζεται ΑΜΕΣΑ επιπλέον ενίσχυση προϋπολογισμού προγραμμάτων και ταυτόχρονα πολιτικές που ευνοούν την εξέλιξη των επιχειρήσεων (πχ. σε κάθε πρόγραμμα που απευθύνεται στην επιχειρηματικότητα να υπάρχει ένα τουλάχιστον ελάχιστο ποσοστό δαπάνης για εξοικονόμηση).

  9. Δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των ορεινών όγκων της ΣΤΕΡΕΑΣ (στα πρότυπα του ΠΙΝΔΟΣ) με χαρακτηρισμό περιοχών ως εθνικά πάρκα και την θέση οικισμών και χωρικών ενοτήτων σε πλαίσιο προστασίας παραδοσιακών οικισμών.

  10. χρειαζόμαστε ένα δίκτυο κυττάρων σε επίπεδο νομών και περιφέρειας για την προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών.

  11.Μέτρα ανάπτυξης υποδομών επιχειρηματικότητας, όπως το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού,το Χιονοδρομικό Καρπενησίου.Πολιτικές που αφορούν αναζήτηση ύδατος ακόμη και για τεχνητό χιόνι, διαχείριση απορριμμάτων και έργα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης.

  12. Η περιφέρεια πρέπει σε συνεργασία με ΟΚΑΝΑ και κέντρα απεξάρτησης να βοηθήσει στην δημιουργία δομών ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ και ολοκληρωμένης ψυχολογικής και ιατρικής στήριξης και επαγγελματικής κατάρτισης.

  13.Ανάπτυξη συστήματος internet , ασύρματου και ενσύρματου σε κάθε σημείο της Στερεάς, με την ταυτόχρονη ανάπτυξη δικτύου τεχνολογιών για την παροχή βοήθειας και προστασίας σε ΑΜΕΑ και άτομα τρίτης ηλικίας.

 • 5 Ιανουαρίου 2021, 18:57 | Κατερίνα Μπατζελή – πατρίδα μας η Στερεά

  «πατρίδα μας η Στερεά»
  Περιφερειακή παράταξη

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΠΑ 21-25 ΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
  1. ΦΕΚ 10-09-20 Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021- 2025.
  2. ΦΕΚ 16-09-20 Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025.

  ΙΙ. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΑ ΥΨΟΥΣ των 259,0 εκ. ευρώ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ. Να το αναλύσουμε για να μην πούμε «τι ήταν ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του»
   Το ΠΠΑ της ΠΣΤΕ για την περίοδο 2021-2025 φθάνει τα 259 εκ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Πόρων(ΠΔΕ). Ο τρόπος σχεδιασμού και προκηρύξεων των έργων/δράσεων θα κρίνει και την αύξηση του κονδυλίου αυτού. Δηλ. εάν είναι εμπροσθοβαρές ,επιλογή την οποία ως παράταξη προκρίνουμε, με τις εκπτώσεις μπορεί τα τελευταία χρόνια να επεκτείνει τις παρεμβάσεις του. Μια τέτοια επιλογή και σχεδιασμός δεν είναι σαφής ή δεν έχει επιλεγεί βάση της απεικόνισης των δράσεων και του χρονοδιαγράμματος που παρουσιάζεται στον πίνακας 26: Πίνακας Κατανομής Προϋπολογισμού του Προγράμματος σε Αναπτυξιακούς Στόχους(σελ.104)
   Ο προϋπολογισμός του ΠΠΑ ύψους 259 εκ. ευρώ θα καλύψει τα συμβασιοποιημένα ή με ενάριθμο έργα της προηγούμενης περιόδου ,που θα υλοποιηθούν εντός του 2021.Είναι συνεπώς χρήσιμο να γνωρίζουμε ποιος είναι ο προϋπολογισμός των έργων αυτών ,η κατανομή τους σε άξονες, έτσι ώστε να υπάρχει μια καθαρή εικόνα του προϋπολογισμού. Η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση αυτών δε, θα κρίνει και την οριστική και αποτελεσματική κατανομή των πόρων ανά τομέα στρατηγικών αξόνων και ειδικών σκοπών.
   Να επισημανθεί ότι παράλληλα με το ΠΠΑ 2021-25 υλοποιούνται:
  1.4.1 Υλοποιούμενα και σε εξέλιξη Έργα από Εθνικούς Πόρους Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των Έργων του ΠΔΕ της Περιφέρειας ανά Σ.Α. και τομέα παρέμβασης μέχρι τον Ιούνιο του 2020 αποτυπώνονται υλοποιούμενα και σε εξέλιξη έργα συνολικού ύψους 516.860.837,72€.
  1.4.2 Υλοποιούμενα και σε εξέλιξη Έργα από συγχρηματοδοτούμενους Πόρους Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των λοιπών συγχρηματοδοτούμενων πόρων της Περιφέρειας ανά τομέα παρέμβασης, αποτυπώνονται υλοποιούμενα και σε εξέλιξη έργα συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 190.818.687,63 €.
  Έργα τα οποία θα επηρεάσουν και την «ρευστότητα» του ΠΠΑ ,την υλοποίηση των έργων βάση και του δυνατοτήτων των αρμοδίων υπηρεσιών και των διαχειριστικών αρχών. Επίσης η πορεία και οι αλλαγές των διαγωνιστικών διαδικασιών θα επηρεάσει την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα. Η «συμφόρηση» αυτή προγραμματικού σχεδιασμού και υλοποίησης έργων απαιτεί αναδιοργάνωση των μηχανισμών, της ενίσχυσης των υπηρεσιών και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό όλων των φάσεων. Από την μελέτη -ωρίμανση-προκήρυξη-συμβασιοποίηση-υλοποίησης -αξιολόγηση.
   Η κατανομή του προϋπολογισμού των 259 εκ.ευρω στους 5 άξονες έχει γίνει βάση της εισήγησης και όπως περιγράφεται στον Πίνακα 25 με την Κατανομή Προϋπολογισμού του Προγράμματος σε Αναπτυξιακούς Στόχους(σελ.104) και εξειδικεύεται στον Πίνακας 26 με την Κατανομή Προϋπολογισμού του Προγράμματος σε Αναπτυξιακούς Στόχους.(σελ.105).Έχει γίνει μια κατανομή χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη οι προτεραιότητες και οι ανάγκες των Δήμων όταν σε αυτούς πλέον δεν υπάρχει ΠΔΕ- Τρίτσης-Φιλόδημος-και πρέπει να δανειστούν πχ από τα Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Όπως και εκείνων των επιμελητηρίων. Και οι δυο θα πρέπει να χωρέσουν τις προτεραιότητες τους στον «κορσέ» της περιφέρειας και τις προτεραιότητες της. Αυτό σημαίνει ότι από κοινού:
  α) θα πρέπει να διεκδικηθούν περισσότεροι πόροι και ευελιξία ώστε να ενισχυθεί η αυτόνομη χρηματοδότηση των Δήμων χωρίς να διαταραχθεί ο εν λόγο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας.
  β)να αποσαφηνιστεί το πώς θα δοθεί το μέρος εκείνο του ΠΔΕ με Προγραμματικές Συμβάσεις με τους Δήμους.
   Επίσης βάση των νέων δεδομένων έργα που δεν έχουν συμβασιοποιηθεί ή δεν έχουν πάρει ενάριθμο 18 μήνες μετά την «δέσμευση», διαγράφονται. Μια σωστή πρακτική που τακτοποιεί εκκρεμή έργα που «δόθηκαν με υποσχετική κωδικού» αλλά δεν είχαν μελέτες και ωρίμανση. Και την προηγούμενη περίοδο αυτή η πρακτική ήταν η συνήθης, με πρωταγωνιστές Δήμους και ΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες-οικονομικές και τεχνικές- να παρουσιάσουν πλήρη εισήγηση για τα «έργα-κωδικοί» και των πόρων που αποδεσμεύονται.
   Υπάρχει τεχνική βοήθεια για δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο ΠΠΑ, όπως περιγράφεται στον πίνακας 24 για τις δράσεις ,συνολικού ύψους 5,2 εκ.ευρω. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και κατ’ επέκταση το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) βάση του άρθρου 122 του ν.4762/2019 μπορεί να χρηματοδοτήσει μεταξύ των άλλων
  έργα και μελέτες ή ανάγκες που δεν καλύφθηκαν από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ,
   δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων ,ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων,
   δράσεις μεταρρύθμισης και ωρίμανση μελετών
   δράσεις συμμετοχής σε επενδυτικά ταμεία ή άλλα μέσα επιμερισμού του κινδύνου
   έργα που εντάσσονται σε προγραμματικές περιόδους των Διαρθρωτικών Ταμείων
   Ειδικά Προγράμματα στρατηγικής σημασίας
  Οι χρηματοδοτήσεις αυτές δίνουν την δυνατότητα της μόχλευσης πόρων, δημόσιων και ιδρωτικών ώστε να ενισχυθεί τόσο ο προϋπολογισμός όσο και η απορροφητικότητα αυτού. Δίνονται δηλ. νέες δυνατότητες πολιτικού αναπτυξιακού σχεδιασμού αλλά και χρηματοδοτικών εργαλείων τα οποία η Περιφέρεια μπορεί να εξεργαστεί και να αποκτήσει. Επισημαίνεται ότι οι δράσεις του άξονα Τεχνικής Βοήθειας, εκτός από την τρέχουσα αναπτυξιακή περίοδο, δύνανται να αφορούν και στην προπαρασκευή της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας για την Τεχνική Βοήθεια είναι οι Υπηρεσίες Διαχείρισης, και δυνητικά η ΜΟΔ Α.Ε. αλλά και άλλοι φορείς και υπηρεσίες, εφόσον προβλέπονται από την έγκριση των προγραμμάτων ή απο πρόσκληση/αίτηση χρηματοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σχεδιαστεί με μεγάλη προσοχή, να ανταποκρίνεται στους στόχους, την προτεροποιήση των έργων και δράσεων ώστε να υπάρχει ωρίμανση μελετών, υπηρεσιών που να μπορούν να ανταποκριθούν στις ταχύτητες του ΠΠΑ.

  III.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Οι βασικές παρατηρήσεις μας και διαφοροποιήσεις σχετίζονται με την ιεράρχηση των πολιτικών ,των έργων και της κατανομής του Προϋπολογισμού. Οι αλλαγές που ήδη γίνονται λόγο πανδημίας λαμβάνουν δομικό χαρακτήρα για την οικονομία, κοινωνία, αγορά, διακυβέρνηση, απασχόληση, επιχειρηματικότητα. Δημιουργούνται νέες ανάγκες που ως πολιτεία, κοινωνικός κράτος πρέπει να προετοιμάσουμε το «έδαφος» και τις νέες δομές ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική και οικονομική συνοχή και να μην δημιουργηθούν βηματισμοί πολλαπλών ταχυτήτων. Η απασχόληση και η στήριξη της κοινωνίας ,των συμπολιτών μας το επόμενο διάστημα θα πρέπει να είναι προτεραιότητα μας .Όχι μόνο με άμεσα μέτρα στήριξη τους αλλά και με δομές που δημιουργούν προοπτική στην απασχόληση.
  Γι αυτή την αρχή που διέπει τις πολιτικές μας επιλογές επισημαίνουμε τα εξής βάση της των προτεραιοτήτων της ΠΑ για το ΠΠΑ 2021-25:

  ΓΙΑ ΕΜΑΣ : ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ των ΠΟΡΩΝ στο ΕΠΑ 21-25 όπως ΑΥΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Πίνακας 25.Πίνακας Κατανομής Προϋπολογισμού του Προγράμματος σε Αναπτυξιακούς Στόχους.
  1. Ανάπτυξη Υποδομών
  Διαφωνούμε με την κατανομή του 45% του προϋπολογισμού για τις υποδομές –οδικά δίκτυα που φθάνουν και το 58% αν προστεθεί η συντήρηση τους. Από τα 259 εκ.ευρω του συνολικού προϋπολογισμού ,θα διατεθούν πάνω από 137 εκ. ευρω στην Ανάπτυξη των Υποδομών ,όταν η Κοινωνική Ανάπτυξη λαμβάνει μόνο 7,2%,η ενίσχυση της εξωστρέφειας το 7,3% ,η Πράσινη Ανάπτυξη το 29% με δράσεις που καλύπτουν κυρίως την διαχείριση των αποβλήτων που δεν μπορούν να ενταχθούν πλέον σε ευρωπαϊκά προγράμματα αφήνοντας δε εκτός ανεπίλυτα προβλήματα πολλών πόλεων. Πρόκειται για σχεδιασμό και κατανομή πόρων βάση προτεραιοτήτων, «last year».
  ΓΙΑ ΕΜΑΣ: Δεν μπορεί οι Υποδομές να έχουν ποσοστό πάνω του 35% του προϋπολογισμού του ΠΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη και τα άλλα προγράμματα που έχει η ΠΣΤΕ αλλά και οι Δήμοι.

  2. Κοινωνική Ανάπτυξη: Απαιτούνται αυξημένοι πόροι για την επίλυση του διαρθρωτικού προβλήματος της απασχόλησης και κοινωνικής υστέρησης που χαρακτηρίζει την ΠΣΤΕ.Τα αποτελέσματα της περιγράφονται με την μείωση του μ.ο εισοδήματος σε σχέση με τις άλλες Περιφέρειες και την αύξηση της ανεργίας και δη των νέων.
  ΓΙΑ ΕΜΑΣ: Πυρήνας των προτάσεων ως παράταξη είναι το κοινωνικό ζήτημα, η ανάταξη της κοινωνίας και η μέριμνα των συμπολιτών μας. Η κατανομή στον άξονα αυτό πρέπει να φθάνει το 20%.

  3. Πράσινη Ανάπτυξη:
  Οι δράσεις που αναφέρονται στην ενότητα 3.4 και 3.5 περιλαμβάνουν διαχείριση αποβλήτων η καθυστέρηση των οποίων οφείλεται στην αναποφασιστικότητα και πλέον δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά προγράμματα και υποχρεωτικά εντάσσονται στο ΠΔΕ. Το θέμα αυτό είναι σκόπιμο να απασχολήσει κυρίως τους Δήμους και επικουρικά να απασχολήσει το ΠΠΑ.
  Δεν αναφέρονται οι πολιτικές των κλιμάτων αλλαγών και CO2 που έπρεπε και πρέπει να συνεχίζουν να εφαρμόζονται και να παρακολουθούνται.
  ΓΙΑ ΕΜΑΣ: Σχετικά με τα θέματα της Πράσινης Ανάπτυξης που είναι προσαρμογή στις Κλιματικές αλλαγές και την Ανθεκτικότητα, ο Προϋπολογισμός των 75εκ ευρώ-το 29%- όπως αναφέρεται στην ενότητα 4 δεν είναι επαρκής και οι δράσεις των ενοτήτων 3.4 και 3.5 να προσαρμοστούν στις νέες προκλήσεις, όπως άλλωστε αναφέρεται στις νέες κατευθύνσεις της ΕΕ.

  4. Καινοτομία/Έρευνα
  Δεν περιγράφονται επαρκή μέτρα και πολιτικές που να ανατρέπουν την στρεβλή αυτή δομή επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και ούτε ο προϋπολογισμός είναι επαρκής όπως αναφέρεται στην ενότητα 4 και στις παραγράφους 3.4 και 3.5. Το συνολικό ποσό για την δημιουργία κόμβων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας δεν ξεπερνά τα 500.000 για 4 χρόνια (!)Πολιτική επιλογή όπου και διαφωνούμε στηρίζοντας την αύξηση των πόρων και μέτρων.
  ΓΙΑ ΕΜΑΣ: Ο τομέας αυτός πρέπει να φθάσει το 15% με την δημιουργία κυρίως κόμβων καινοτομίας ,επιχειρηματικότητας, θερμοκοιτίδων, ενίσχυσης των καινοτόμων συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημιακών φορέων, με σύσταση μηχανισμού διάχυσης των αποτελεσμάτων και των πρακτικών καινοτομίας.
  5. Ενίσχυση εξωστρέφειας
  Περί τίνος πρόκειται το σημείο iv. Δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού ;Βάση εισήγησης αποτελεί έναν μηχανισμό που θα συνεργεί με άλλους τοπικούς οργανισμούς και φορείς, με σκοπό την ανάδειξη της Περιφέρειας σε προορισμό διεθνούς εμβέλειας. Θα σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένα σχέδια τουριστικής προβολής, σε συνεργασία με κάθε εμπλεκόμενο φορέα στον τομέα του τουρισμού (επιμελητήρια, ενώσεις ξενοδόχων, Δήμους, παραγωγούς τοπικών προϊόντων, εφορείες αρχαιοτήτων, πολιτιστικοί σύλλογοι).
  ΓΙΑ ΕΜΑΣ: πρόκειται για ένας ακόμη Οργανισμό όπως η ΚΥΕ που αντικαθιστά την λειτουργία των ίδιων των Επιμελητηρίων.

  (Αναλύεται o βαθμός συνεκτικότητας με ΕΠΑ και αποτελέσματος )
  5.1 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑ
  5.2 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

  VI. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
   Οι προτάσεις μας θα εξειδικευθούν στους επιμέρους άξονες συνολικού προγράμματος ΠΠΑ και των εξειδικευμένων του υποπρογραμμάτων.
   Εκτιμούμε ότι δεν είναι αναγκαία η εκ των προτέρων «κλειστή» κατανομή των πόρων ανά άξονα-5 τομεακά και υποπρογράμματα. Βάση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης , του σχεδιασμού και των άλλων προγραμμάτων που προαναφέρθηκαν καθώς και εκείνων των Δήμων θα είναι δυνατή μια καταρχήν κατανομή που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και την φιλοσοφία του ΕΠΑ που διαφοροποιείται εκείνης του μέχρι τώρα ΠΔΕ.
  Προτάσεις μας :Έχουν αναδεικνύει επανειλημμένως βασικά σημαντικά έργα/μελέτες και δομικές παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της ΠΣΤΕ εφόσον ενταχθούν και δρομολογηθεί η πορεία τους όπως:
  1. Κωπαϊδικό πεδίο και δημιουργία ΟΧΕ με αγροδιατροφικό καινοτόμο κέντρο και εφοδιαστική αλυσίδα.
  2. Έκθεση Λαμίας ως κέντρο καινοτομίας, ψηφιακός σταθμός ως ΟΧΕ- Ζώνη Καινοτομίας Νοτίου Ελλάδος
  3. Ασφάλεια Υποδομών-Δημόσιων κτιρίων και Γεφυρών- με την δημιουργία νέου χρηματοδοτικού εργαλείου.
  4. Αναπτυξιακή Εταιρεία της ΠΣΤΕ
  5. Σύσταση ΟΧΕ Ανθήλης -Σπερχειού για μια ολοκληρωμένη αγροδιατροφική οργάνωση
  6. Προγραμματικές συνεργασίες με τα τρία Πανεπιστήμια, το ΕΚΠΑ, το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ και το ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την ανάπτυξη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών σε κάθε περιοχή της Στερεάς Ελλάδας για την μελέτη, τον σχεδιασμό και την διερεύνηση διεθνών συνεργασιών για την ανάπτυξη:
   ζωνών καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα, αγροδιατροφικών πάρκων, εμπορευματικών κέντρων, καινοτόμων προϊόντων και θερμοκοιτίδων, για την ανάπτυξη ισχυρού brandname και προστιθέμενη αξία στα αγροτικά προϊόντα μας
   τεχνολογικών πάρκων έρευνας-καινοτομίας στην στήριξη του ισχυρού δευτερογενή τομέα της περιφέρειάς μας
   την καινοτομική αξιοποίηση του πολιτιστικού, θρησκευτικού, ιαματικού κλπ εναλλακτικών μορφών τουρισμού της Στερεάς Ελλάδας κλπ.
   ενεργοποίηση του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβούλιου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) με την εμπλοκή και των τριών Πανεπιστημίων

  7.Επιτάχυνση της ΟΧΕ Ασωπού –μελετών και χρηματοδοτήσεων από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους .
  8.Στήριξη των ΜΜΕ με επανασχεδιασμό των διαθέσιμων κονδυλίων και των νέων, βάση και των προτάσεων που έχουν κατατεθεί από τις περιφερειακές παρατάξεις. Στήριξη των μικρομεσαίων με επαρκείς πόρους ,των νέων επιχειρήσεων ,των μονοπρόσωπων καθώς και ειδικού προγράμματος της εστίασης που συνδυάζεται η λειτουργιά του με εκείνου του Τουρισμού . Επίσης χρηματοδότηση του ηλεκτρονικού εμπορίου που είναι μια εμπορική πρακτική που ήρθε για να μείνει.
  9.Ενίσχυση της υγειονομικής και ιατρικής στήριξης με καινοτόμες μεθόδους, όπως της τηλεϊατρικής, των απομακρυσμένων περιοχών και αποκλεισμένων συμπολιτών μας, βασιζόμενοι σε όλες της υγειονομικές δομές.
  10.Νέος ενεργειακός χάρτης –ΑΠΕ και διαμόρφωση πολιτικών που θα συνδυαστεί με την χαρτογράφηση της σημερινής κατάστασης και των θεμάτων που προκύπτουν.ΟΧΕ Ιαματικών και Γεωθερμικών πεδίων .
  11.Διάδοση τεχνολογιών που αποκεντρώνουν την καταγωγή ενέργειας και προωθούν την συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και την ενεργειακή δημοκρατία. Επέκταση των ενεργειακών κοινοτήτων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ορεινών περιοχών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
  12.Ενεργειακή μετάβαση στο σύνολο των επιχειρήσεων υψηλής ενεργειακής έντασης σε επίπεδο παραγομένων προϊόντων και διαδικασιών.
  13.Διαχείριση των αποβλήτων μικρών κοινοτήτων-δημοτικών ή και κοινωνικών συγκεντρώσεων- με νέες τεχνολογίες συμβατές στην προστασία του περιβάλλοντος
  14. Ανθεκτικότητα της Αγροτικής Οικονομίας με την διαμόρφωση Περιφερειακού σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης και προσαρμογή του στην νέα ΚΑΠ. Προσαρμογή των γεωργικών συστημάτων με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, την κλιματική αλλαγή, την βιοποικιλότητα την διατομεακή δικτύωση, την διαχείριση κινδύνων, την στήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων με καινοτόμο χαρακτήρα, την συστάδα επιχειρήσεων θερμοκοιτίδων, ευρυζωνικότητα στις περιοχές και πέρασμα στην στρατηγική to Fork με την εντοπιότητα των προϊόντων της ΠΣΤΕ. Περιφερειακή αγορά αγροτικών προϊόντων Στερεάς Ελλάδας (Μονάδα τυποποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων-Δημοπρατήριο).
  15.Μέτρα κοινωνικής στήριξης. Της απασχόλησης νέων σε τοπικές επιχειρήσεις με κάλυψη υποχρεώσεων τους τον πρώτο χρόνο απασχόλησης τους. Ειδικές παρεμβάσεις στήριξης των δομών εκπαίδευσης της πρωτοβάθμιας καθώς και των οικογενειών τους που βρίσκονται σε κοινωνικό αποκλεισμό.
  16.Νέα Χρηματοδοτικά μέσα της ίδιας της ΠΣΤΕ στη βάση των δυνατοτήτων που παρέχονται από εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά για την διευκόλυνση και στήριξη παραγωγικών τομέων που είναι βασικοί για την Περιφέρεια.
  17.Σχεδιασμός των αναπτυξιακών παρεμβάσεων με «διασπορά» τους σε όλα τα Ταμεία Χρηματοδοτήσεων ώστε να αποφευχθούν οι αλληλοεπικαλύψεις και απώλεια απόρων αλλά και να «θεραπευτούν» τα διαρθρωτικά προβλήματα, αδυναμίες και λάθη που έχουν γίνει στα παρελθόντα προγράμματα κυρίως στα θέματα απασχόλησης, συνοχής, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
  18.Αντιπλημμυρικά έργα και διαχείριση υδάτινων πόρων μικρής κλίμακος και δη σε αγροτικές περιοχές.
  19. Επανασύνδεση με τον ελληνισμό της διασποράς και ειδικότερα με τους έχοντες σχέση με την Περιφέρεια.
  20.Προσφυγικό,οι εξελίξεις σε αυτό και παρεμβάσεις κοινωνικό και οικονομικό χαρακτήρα. Μία συζήτηση ουσίας και προγραμματισμός που δεν έγινε πότε…

  Κλείνοντας ,εκτιμούμε ότι οι αναπτυξιακές αυτές παρεμβάσεις -«πόλοι»- καθώς και άλλες που έχουν προταθεί σε επιμέρους θέματα θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία , θα ενδυναμώσουν την αλυσίδα παραγωγής και κατ επέκταση την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση. Η απασχόληση και η στήριξη της κοινωνίας και των συμπολιτών μας το επόμενο διάστημα θα πρέπει να είναι προτεραιότητα μας όχι μόνο με άμεσα μέτρα στήριξη τους αλλά και με δομές που δημιουργούν προοπτική στην απασχόληση.

 • 28 Δεκεμβρίου 2020, 19:03 | Εμμανουήλ Απέργης

  Διαβάζοντας το πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας λείπουν επενδύσεις αναστήλωσης των ελληνικών υποδομών κάστρων που ρημάζουν και θα μπορούσαν να αναπτυχθούν. Αντιλαμβάνομαι πως πολλά από αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πολύτιμοι χώροι για το film office της Στερεάς Ελλάδας και είναι κρίμα να μένουν οι χώροι αναξιοποίητοι. Τα κάστρα μας είναι τουριστικές υποδομές και όχι απλά ερείπια που κάθονται. Μήπως θα έπρεπε να είναι αναπτυξιακή υποχρέωση η αναστήλωση των ρημάζουσων υποδομών;

  Συγκεκριμένα έχουμε τα κάστρα που θα μπορούσαν να αναστηλωθούν:
  ~Κάστρο Λιβαδειάς
  ~Κάστρο της Άμφισσας
  ~Κάστρο Λαμίας
  ~Κάστρο Μενδενίτσας
  ~Φρούριο Ελευθερών
  ~Καστρί Μακρακώμης
  ~Κάστρο στα Καστέλλια
  ~Κάστρο του Βελούχοβου
  ~Κάστρο Βουρλιά
  ~Κάστρο Βερβά
  ~Κάστρο Μυλοποτάμου
  ~Κάστρο Αβλέμονα
  ~Παλαιοχώρα Κυθήρων
  ~Κάστρο Αγίου Γεωργίου Κολοκυθιάς
  ~Καστρί Τσακαίων
  ~Κάστρο των Αρμένων
  ~Κάστρο Ποτίρι
  ~Ριζόκαστρο
  ~Κάστρο Αγίου Γεωργίου Κύμης
  ~Κάστρο Χώρας Κυθήρων

  Πύργοι που θα μπορούσαν να αναστηλωθούν είναι:
  ~Ακρόπολη Αχινού
  ~Πύργος Λιλαίας
  ~Πύργος Μανταμίων Πολυδρόσου
  ~Πύργος Αμφίκλειας
  ~Πύργος Τολοφώνος
  ~Ακρόπολη Αχινού
  ~Πύργος Παρορίου
  ~Μεσαιωνικός πύργος Πανοπέα
  ~Πύργος Ακοντίου
  ~Πύργος Θουρίου
  ~Πύργος Υψηλάντη
  ~Πύργος Τάτιζας
  ~Πύργος Σίζι
  ~Πύργος Εύτρησης
  ~Πύργος Πλαταιών
  ~Πύργοι Βαθυχωρίου
  ~Πύργος του Αγά
  ~Πύργος Οινόης Μεγαρίδος
  ~Μεσαιωνικός πύργος Πανάκτου
  ~Πύργος Λιχάδας
  ~Πύργος Αιδηψού
  ~Πύργος Φαράκλας
  ~Πύργος Τσούκας
  ~Πύργος Γεροβουνού Μαντουδίου
  ~Πύργος Μπέζα
  ~Πύργος Πολιτικών
  ~Πύργος Καμαρίτσας
  ~Πύργος Τριάδας
  ~Πύργος Φηγών
  ~Πύργος Πισσώνα
  ~Πύργος Σκουντέρι
  ~Πύργος Μίστρου
  ~Πύργος στο Γυμνό
  ~Παλιόκαστρο Βιτάλων
  ~Πύργος Καδί
  ~Πύργος Κήπων Εύβοιας
  ~Πύργος στο Τραχήλι
  ~Πύργος Αυλωναρίου
  ~Ενετικός Πύργος Αλιβερίου
  ~Πύργος Κουτουμουλά
  ~Πύργος Ακρόπολης Δύστου
  ~Ελληνόπυργος Ζάρκων
  ~Πύργος Χαρτζάνι
  ~Πυργάκι Αναβύσσου

 • 16 Δεκεμβρίου 2020, 22:05 | Μηνάς Πατσουράκης

  Ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να εκφράσουμε τις θέσεις μας σχετικά με το πρόγραμμα ανάπτυξης της Περιφέρειάς μας. Θα αναφερθώ στα σήμεία που ασχολείται και δραστηριοποιείται ο Σύλλογός μας Α.Π.ΦΥ.Σ. Ιπποβότες. Οι τομείς που υστερεί η Περιφέρεια ή αλλιώς θα έλεγα τομείς με πολύ μεγάλα περιθώρια ανάπτηξης στην Π.Ε Εύβοιας είναι ο εναλακτικός Τουρισμός. Εναλακτικός τουρισμός όπως Αθλητισμός που μπορεί να περιλαμβάνει απόδραση στην φύση όπως ορειβασία χιονοδρομία canoeing 🛶 τοξοβολία 🎯 αναρρίχηση ποδηλασία. Με την δημιουργία αναλόγων αθλητικών κέντρων και πεδίων στην φύση θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Πολιτιστικός τουρισμός, πέρα από το Αρχαιολογικό ενδιαφέρον της Εύβοιας όπως η τοποθεσία της Αυλίδας σαν μυθική περιοχή αφού από εκεί ξεκίνησε η εκστρατεία για την Τροία (Όμηρος, Ηλιάδα)και άλλα μνημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που είναι ανεκμετάλευτα. Η Εύβοια έχει μεγάλη μεσαιωνική ιστορία, η αναπαλαίωση κάστρων και πύργων που είναι διάσπαρτη όλη η Εύβοια θα προξενούσε και το παγκόσμιο ενδιαφέρον.
  Τα μέλη του Συλλόγου μας που έχουν μεγάλη εμπειρία στους ανωτέρω τομείς είμαστε στην διάθεσή σας για να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του τόπου μας μια και αυτός είναι σκοπός του Συλλόγου μας.